Liseye Giriş Sınavı Yönergesi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
1) 7/9/2013-28758 RG
2) 19/2/2014-28918 RG
3) 21/6/2014-29037 RG
4) 13/9/2014-29118 RG
5) 19/9/2014-29124 RG
6) 1/7/2015-29403 RG
7) 28/10/2016-29871 RG
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel
örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün
ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 17/3/1981 tarihli ve
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan: Ortaöğretim kurumlarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını
içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam imkânı sağlayan programların her birini,
b) Atölye: Mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde
bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate
alınarak gerekli donatımı yapılmış eğitim, öğretim, uygulama ve üretim yapılan ortamı,
c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
ç) Bilişim araçları: Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu ve
kamerayla bilgi toplama, saklama, tasarlama, işleme, aktarma ve çoğaltmada kullanılan
bilgisayar, internet, veri depolama aygıtları çağrı cihazı ve benzeri araçları,
d) Çerçeve öğretim programı: Bir meslek alanında ve/veya dalında modüler yapıda
hazırlanan öğretim programının tanıtımı ve uygulanmasıyla ilgili açıklamaları, haftalık ders
çizelgeleri, programda yer alan dersleri, dersleri oluşturan modülleri, modülde kazandırılacak
bilgi ve becerileri gösteren program yapısını,
e) Dal: Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında uygulanan bir alan altında belirli
konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam imkânı
sağlayan işkollarından her birini,
f) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
g) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders
kesimine kadar geçen süreyi,
ğ) Eğitim kampüsü: Değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurumuyla bunlara
bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi,
konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı,
h) e-Okul: Eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda
yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,
ı) Geçiş: Öğrencilerin farklı program, tür, alan, dal veya ortaöğretim kurumları
arasında yapılan değişikliği,
i) Kaynaştırma yoluyla eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini,
destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte sürdürmeleri esasına dayanan özel
eğitim uygulamalarını,
j) Laboratuvar: Derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme
ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak
gerekli donanıma sahip eğitim ve öğretim laboratuvarı ile mesleki ve teknik eğitimde
uygulama ve üretim yapılan ortamı,
k) Modül: Bir meslek alanının öğretim programında kendi içinde bir bütün, tek başına
öğretilebilir/öğrenilebilir içeriğe sahip olan, kendi alanındaki diğer program birimleriyle
bütünleşerek daha geniş mesleki işlevler grubu oluşturma özelliği gösteren, gerektiğinde bir
sertifikayla belgelendirilerek istihdam yeterliliği kazandıran program birimini,
l) Nakil: Aynı tür program, alan veya dalda öğrenim gören öğrencilerin ortaöğretim
kurumları arasında yer değişikliğini,
m) Ortaöğretim Kurumu: Ortaokul veya imam-hatip ortaokulundan sonra dört yıllık
eğitim ve öğretim veren, resmî ve özel örgün eğitim okul ve kurumlarının her birini,
n) Ödül: Öğrencilerin kendilerinden beklenen davranışları göstermeleri, kurallara
uymaları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif olarak katılmaları ve derslerdeki
başarılarına göre teşvik edilmesini,
o) Öğrenci: Ortaöğretim kurumlarında örgün eğitim görenleri,
ö) Öğrenme Kazanımları: Herhangi bir öğrenme sürecinin tamamlanmasından sonra
bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri,
p) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğretim yılı/eğitim ve öğretim yılı: Ders yılının
başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
r) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri ve kazanımlarının ölçülmesinde
başvurulacak yazılı ve uygulamalı sınavlar, performans çalışması ve projeyi,
s) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Performans çalışması: Ders programında öngörülen
eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma
sonucu elde edilen kazanımların yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak paylaşılmasına
yönelik ders öğretmeninin gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışmasını,
ş) Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme,
araştırma ve yorum yapma; yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlar
sonucunda bir ürün ortaya koymak amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde bireysel veya grup
hâlinde yaptıkları çalışmayı,
t) Sınav analizi: Sınav sonuçlarının soru, şube ve sınıf bazında ayrıntılı olarak
değerlendirilmesi,
u) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Yürürlükten kaldırıldı.
ü) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Yeterlilik sınavı: Hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim
kurumlarında öğrencilerin Türkçe ve birinci yabancı dil derslerinde yeterliliklerinin
belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve uygulamalı sınavı,
v) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders
görevleri hariç olmak üzere, öğretim programlarında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin
eğitiminin derslik, atölye, laboratuvar, işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim ortamlarında
öğretmen gözetiminde yapılan eğitimi,
y) Zümre öğretmenler kurulu: Aynı dersi okutan öğretmenlerle varsa diğer eğitici
personelden oluşan kurulu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler, Ortaöğretim Kurumlarının Kuruluşu ve Amaçları
İlkeler
MADDE 5- (1) Ortaöğretim kurumları işlevlerini Türk millî eğitiminin genel ve özel
amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun;
öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürü anlayışıyla yerine getirir.
Ortaöğretim kurumlarının kuruluşu
MADDE 6- (1) Ortaöğretim kurumları, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine
öğrenim süresi dört yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren
kurumlardır.
(2) Bu kurumlar;
a) (Değişik:21/06/2014-29037 RG) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu
liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri,
b) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Anadolu imam-hatip liseleri,
c) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik
eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerinden
oluşur.
(3) Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılır; ayrıca Bakanlıkça uygun görülen
diğer ortaöğretim kurumlarında da hazırlık sınıfı açılabilir.
(4) Ortaöğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve ad verilmesine ilişkin usul ve
esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Ortaöğretim kurumlarının amaçları
MADDE 7- (1) Ortaöğretim kurumları;
a) Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden
geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve
becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,
b) Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime,
mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,
c) Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı,
dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,
ç) Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,
d) Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,
e) Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,
f) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil
öğrenebilmelerini,
g) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini,
ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,
h) Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,
ı) Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin
özendirilmesini
amaçlar.
(2) Ayrıca:
a) Fen liseleri, fen ve matematik alanlarında; sosyal bilimler liseleri, edebiyat ve
sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık
etmeyi,
b) (Değişik:21/06/2014-29037 RG)YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
c) Güzel sanatlar liseleri, öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler
kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
ç) Spor liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler
kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
d) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
1) İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek
standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin
güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve
güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılmasını,
2) Mesleki eğitim görenlerin istihdama hazırlanmasını,
e) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Anadolu imam hatip liselerinde; imamlık, hatiplik ve
Kur’an kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli
bilgi ve becerilerin kazandırılmasını
amaçlar.
İKİNCİ KISIM
Eğitim ve öğretim
BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri, Ders Süresi ve Günlük Çalışma Saatleri
Eğitim ve öğretim etkinlikleri
MADDE 8- (1) Eğitim ve öğretim etkinlikleri;
a) Uygulanan program tür ve içeriklerine uygun olarak yürütülür.
b) Bilimsel düşünme becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye
ulaşabilen, iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak
katılan, millî, insanî ve evrensel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirecek biçimde
yapılandırılır.
c) Okul, işletme ve/veya programların özelliğine uygun mekânlarda yürütülür.
(2) Yabancı dil, Kur’an-ı Kerim ve meslek derslerinde şube ve grup oluşturulurken
okulların, programların ve derslerin özelliklerinin yanı sıra öğrenci seviyeleri de dikkate
alınır.
(3) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim
özellikleri dikkate alınarak yaşam becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak
üzere ortaöğretim kurumlarında açılan programlardan yararlandırılır.
(4) Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleriyle ortaöğretim kurumlarının özelliklerine
göre öğretmen gözetiminde bireysel veya gruba yönelik alan uygulamaları, etkinlikler ve
serbest çalışmalar yapılır. Bu kapsamda spor salonu, spor sahası, müzik odası, atölye,
laboratuvar, kütüphane, konferans salonu ve diğer uygulama mekânlarından öğrencilerin
yararlanmaları için okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınır. Ortaöğretim kurumlarında
hangi uygulamalara ve etkinliklere yer verileceğine okul, çevre ve uygulanan programların
özelliğine göre zümre öğretmenler kurulunun önerisi doğrultusunda okul yönetimince karar
verilir.
Ders süresi ve günlük çalışma saatleri
MADDE 9- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Ortaöğretim kurumlarında bir ders
saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince
belirlenir. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine
uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanları ve okul öğrenci
temsilcisinden oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri,
uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler
arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan
az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir.
(2) Dersler, zümre öğretmenler kurulunun önerisi ve okul müdürünün onayı ile blok
olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresiyle sınırlıdır.
(3) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında
bir ders saati, mesleki alan uygulamalarına ilişkin derslerin eğitiminin okul/kurumun
atölye ve laboratuvarlarında yapılması hâlinde 40 dakika, işletmelerde yapılması
durumunda ise 60 dakikadır. Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika
üzerinden değerlendirilir.
4) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması
esastır. Ancak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 73 maddesine göre sanayiye ait
işlerin dışındaki diğer sektörlerde mesleki eğitim, sektörün ve program türünün özelliği ile
iklim şartları ve yılın belli zamanlarında çalışan işletmeler dikkate alınarak il istihdam ve
mesleki eğitim kurulunun kararıyla günde 8 saati ve saat 22:00’yi geçmemek üzere gece de
yapılabilir.
(5) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Anadolu imam hatip liselerinde eğitim ve
öğretim yılı süresince; imamlık, hatiplik, vaizlik, müezzinlik, Kur’an kursu öğreticiliği
ve benzeri mesleki uygulamaya yönelik eğitimler ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde
yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları, Dersler, Ders Kitapları, Eğitim ve Öğretim Materyalleri
Öğretim programları
MADDE 10- (1) Ortaöğretim kurumlarında;
a) Yükseköğretime, hem mesleğe hem yükseköğretime, hayata, iş alanlarına
hazırlayan ve Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleriyle öğretim programları uygulanır.
Ortaöğretim kurumlarının özelliğine göre hangi derslere ağırlık verileceği haftalık ders
çizelgesinde ve program açıklamalarında belirtilir.
b) Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yanında bireysel
farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine, okul ve program türlerine uygun olarak
ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli derslerden oluşur.
c) Ortak dersler, her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgarî
ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve
yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
ç) Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya
mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir.
d) Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine
veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini
geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
e) Uygun ortamın ve öğretmenin bulunması hâlinde, eğitim bölgesi müdürler
kurulunca uygun görülecek ortaöğretim kurumlarında öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe
yöneltecek çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun yeni seçmeli dersler öğretim kapsamına
alınabilir. Bu gibi derslerin öğretim programı, eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince
hazırlanır ve il millî eğitim müdürünün onayıyla uygulamaya konur. İlk defa uygulamaya
konulacak programların bir örneği bilgi için Bakanlığın ilgili birimine gönderilir.
f) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas alınarak özel eğitime ihtiyacı olan
öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre okulda
kurulan bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimince bireyselleştirilmiş eğitim
programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrencilerin başarıları, bu Yönetmeliğin sınıf geçme ve
sınavlarla ilgili hükümlerine göre belirlenir.
g) Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. Ancak ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla
öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen
bilimleri grubu derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 12
öğrencinin talep etmesi hâlinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilir. Özel
öğretim kurumlarında ve Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulayan okullarda bu sayı
aranmaz.
ğ) Şartları uygun olan ortaöğretim kurumlarında Uluslararası Bakalorya Programı (IB)
uygulamasına da yer verilebilir. Uluslararası Bakalorya (IB) programının uygulanması
durumunda yaratıcılık-etkinlik-hizmet (CAS) çalışmalarına ağırlık verilir. Bu programa
katılan öğrenciler için matematik ve fen bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.
(2) 9 uncu sınıf öncesi hazırlık sınıfı öğretim programlarında aşağıdaki esaslara
uyulur.
a) Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma, yazma becerileri
yönünden yabancı dil programında belirlenen kazanımlara uygun olarak eğitim verilir.
Haftalık ders çizelgesinde belirtilen ders saatinin becerilere göre dağılımı, hazırlık sınıfı
yabancı dil zümre öğretmenlerince belirlenir.
b) Türkçe dersinde öğrencilere dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin
geliştirilmesine yönelik öğretim programında belirtilen kazanımlar dikkate alınarak metinler
veya etkinlikler yoluyla dinlediklerini, okuduklarını anlayıp yorumlayabilme becerilerinin
kazandırılması hedeflenir.
(3) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğretim
programları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan Ulusal Meslek Standartları
doğrultusunda güncellenir ve gerekli durumlarda Ulusal ve Uluslararası Meslek Standartları
dikkate alınarak yeni eğitim programları hazırlanır. Mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarının çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan
mesleki alan/dal uygulamalarına ilişkin derslerin işletmelerde yapılması durumunda bu
dersler işletmelerde mesleki eğitim olarak adlandırılır.
Ders seçimi
MADDE 11- (1) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce
okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ders seçimi okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf
rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ikinci
dönemin ilk haftasında yapılır ve e-Okul sistemine işlenir. Grup oluşturulamadığı için
açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilir. Bu dersleri seçen öğrenciler tercihleri
doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilir. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan
öğrencilerin dersleri, okul yönetimince belirlenir.
(3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde
değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır.
(4) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda
öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam
edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumları ile resmî özel eğitim
kurumları ve özel eğitim sınıflarında bu şartlar aranmaz.
(5) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Yeterli talebin olmamasından dolayı açılamayan
seçimlik dersler millî eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda
açılabilir ve farklı okul öğrencilerinin kayıtları okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu
okul/okullarda almaları sağlanabilir.
Haftalık ders programı
MADDE 12- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Hazırlanan haftalık ders programı,
okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve
öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere
yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.
(2) Haftalık ders programı düzenlenirken:
a) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, fizikî şartlarla pedagojik esaslar göz
önünde bulundurulur.
b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak
dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve
son iş gününe konulmasına özen gösterilir.
c) Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde
planlanır.
ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda,
teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer
verilmesine özen gösterilir.
Ders kitapları, eğitim ve öğretim materyalleri
MADDE 13- (1) Ders kitapları Bakanlıkça belirlenir, Tebliğler Dergisinde ve/veya
elektronik ortamda yayımlanarak ilan edilir.
(2) Ders kitabı ya da ders kitabı yerine kullanılacak basılı veya elektronik ortamda
hazırlanan eğitim ve öğretim araç, gereç ve materyallerinin temini ve kullanımıyla ilgili
hususlarda 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine uyulur. Uygulamalı
meslek derslerinde ise çerçeve öğretim programlarına uygun modüller, eğitim araç, gereç ve
materyalleri kullanılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Tatil Günleri ve Çalışma Takvimi
Resmî tatil günleri
MADDE 14 – (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Okulların hafta sonu, yarıyıl ve yaz
tatili dışındaki resmî tatil günleri, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller Hakkında Kanun ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk
Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre
belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir.
(2) Öğleden sonra tatil olan günlerde yarım gün programı uygulanır.
Çalışma takvimi
MADDE 15 – (1) Ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci yarıyıl
ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş
gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda
ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin
başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere
katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde
bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile
yürürlüğe konur.
(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü
durum, sel, deprem, hastalık, havanın aşırı sıcak ve soğuk olması gibi nedenlerle il veya ilçe
hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülkî idare amirinin onayladığı
durumlarda okullarda öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik
kalan konularda yetiştirilmesi için okul yönetimleri ve millî eğitim müdürlüklerince gerekli
önlemler alınır. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler de bu fıkra kapsamında
değerlendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rehberlik, Sosyal Etkinlikler, Okul ve Çevre İlişkileri
Rehberlik
MADDE 16- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Rehberlik hizmetleri, 17/4/2001 tarihli
ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(2) Bu hizmetlerin yürütülmesi için okul yönetimince gerekli araç, gereç ve uygun
ortam sağlanır.
Zararlı alışkanlıklardan korunma
MADDE 17- (Değ: 1/7/2015-29403 RG) (1) Ortaöğretim kurumlarında güvenli
ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, zararlı alışkanlıkların
önlenmesi ve öğrencilerin şiddetten korunması amacıyla rehberlik hizmetleri kapsamında okul
merkezli, temel önleme çalışmaları yürütülür. Bu konuda, okul yönetimi öğretmen, veli, çevre
ile işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır.
Sosyal etkinlikler
MADDE 18- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrenci kulüp faaliyetleri, topluma
hizmet etkinlikleri, geziler, törenler ile diğer bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
etkinlikler öğretmen, öğrenci, veli ve ilgili çevrenin katılımıyla okulda ya da okul
müdürlüğünce belirlenen, eğitim ve öğretimin amaçlarına uygun mekânlarda yapılır. Ancak
etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve
aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince öğretmenler ve velilerle iş
birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.
(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Öğrencilere, spor eğitimi imkânlarının yaygın
olarak sunulması, okullarda sporun geliştirilmesi, spora ilgi duyan yetenekli
öğrencilerin sportif çalışmalarının takip edilmesi amacıyla öğrenci, öğretmen, veli ve
okul yöneticilerinin katılımı ile okul spor kulübü kurulabilir.
Okul ve çevre ilişkileri
MADDE 19- (1) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde okul, aile, çevre ile ilişkilere ve
işbirliğine önem verilir.
(2) Okul yöneticileri tarafından okul faaliyetleri tanıtılır, yapılan çalışmalar hakkında
öğretmen, öğrenci, veli ve çevre bilgilendirilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Öğrenci İşleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortaöğretime Geçiş ve Kayıtlar, Alan/Dala Geçiş ve Görevlere İlişkin Hükümler
Ortaöğretime geçiş esasları
MADDE 20- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu
bitiren öğrenciler, beceri ve yetenekleri doğrultusunda ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla
ve/veya beceri/yetenek sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına geçiş
yaparlar.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan
yerleştirmeye esas nakil işlemleri puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanlarına göre
kılavuz hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça yürütülür.
(3) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan
kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki
programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımı ve kayıt
işlemleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
(4) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanının belirlenmesi ve yerleştirmeyle ilgili usul
ve esaslar yönergeyle belirlenir.
(5) Ortaöğretim kurumlarına geçişle ilgili başvuru, tercih, yerleştirme ve kayıtlara
ilişkin açıklamalar Bakanlıkça her yıl yayımlanacak kılavuz/kılavuzlarda belirtilir, elektronik
ortamda yayımlanarak kamuoyuna duyurulur.
Kayıt şartları
MADDE 21- (1) Ortaöğretim kurumlarına kaydolmak için ortaokulu veya imam-hatip
ortaokulunu bitirmiş ve öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olma şartı
aranır. Yaş şartını taşımayan öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtları yapılmaz.
(2) Kayıtlar, öğrencinin e-Okul sistemi veya denklik belgesindeki bilgilerine göre
yapılır. Adres tespitinde ulusal adres veri tabanı ikamet adres bilgileri esas alınır.
Öğrencilerden kayıt için başka belge istenmez.
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt
yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması
gerekir. Bu durum, alana geçiş sürecinde, programın özelliğine göre gerektiğinde,
sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.
(4) Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek
kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine
gönderilir.
(5) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okulların nakil ve geçiş şartlarının taşınması hâlinde
Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına
ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde, örgün
ortaöğretim kurumlarından Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine ise bu
okulların kayıt dönemlerinde öğrenci kayıtları yapılır.
(6) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kayıtlarında millî eğitim müdürlüklerince
gerekli tedbirler alınır.
Kayıt işlemleri
MADDE 22- (1) Kayıtlar, kılavuz/kılavuzlarda belirtilen süreler içinde e-Okul sistemi
üzerinden yapılır.
(2) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve/veya yetenek sınav puanına göre öğrenci
alan okullara süresi içerisinde kayıt yaptırmayanlar bu okullara kayıt haklarını kaybederler.
(3) Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
(4) Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
(5) Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
(6) İlgili mevzuat doğrultusunda evlat edinme, koruyucu aile hizmetleri ve koruma
kapsamında olanların kayıt işlemlerinde adres bilgilerinin gizli tutulmasıyla ilgili gerekli
tedbirler alınır.
(7) Kayıt işlemi yapılan öğrencilerden e-Okul sisteminde bulunanların bilgileri, yeni
okuluna aktarılır. e-Okul sisteminde kaydı bulunmayanlar ile bilgileri eksik olanların güncel
bilgileri sisteme işlenir.
(8) Yeni kayıt olan ve ders yılı başlamadan okuldan ayrılıp başka bir okula kayıt
yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıtları e-Okul sistemi üzerinden yeni okullarına aktarılır.
Bunun dışında okuldan ayrılmak isteyenler hakkında ise nakillerle ilgili hükümler uygulanır.
Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu
MADDE 23- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Birden fazla ortaöğretim kurumu
bulunan okullar arasında koordinasyonu sağlamak üzere millî eğitim müdürlükleri bünyesinde
her ders yılı sonunda öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kurulur. Komisyon millî eğitim
müdürünün görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında; özel eğitim hizmetleri kurulu
başkanı, Bakanlığın ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi ve özel öğretim
kurumları genel müdürlüklerine bağlı birer okul müdüründen oluşturulur ve görev süresi bir
sonraki ders yılı sonuna kadar devam eder. Komisyonda, yabancı uyruklu öğrencilerin iş ve
işlemlerinde ayrıca ilgili kurumdan yetkili bir temsilciye de yer verilir.
(2) Komisyonun görevleri;
a) Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
b) Yurtdışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan okullara yerleştirme ve nakil işlemlerini
yürütür.
c) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt- kabul ve nakille ilgili iş ve işlemlerini yürütür.
ç) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet
veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve
kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencileri; yetenek, sağlık durumları ve ikamet adreslerini
dikkate alarak ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarına göre her bir şubede iki öğrenciyi
geçmeyecek şekilde il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ve ilgili okul müdürlükleriyle
işbirliği yaparak dengeli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar. Ancak, beceri/yetenek sınavıyla
öğrenci alan okullara yerleştirilecek öğrenciler ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan
komisyon tarafından kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınır ve başarılı olanların
kayıtları yapılır.
d) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yerleştirileceği sınıf mevcudunun azaltılmasına,
aynı sınıfta iki ayrı özel eğitim gerektiren öğrenci grubundan öğrenci bulunmamasına ve
öğrencilerin özel durumlarına göre gerekli fizikî düzenlemelerin yapılmasına yönelik
tedbirleri alır.
e) Derslik, atölye, laboratuvar ve benzeri eğitim ortamları ile spor salonları ve
alanlarının kapasitelerini ve kullanılabilme durumlarını belirler.
f) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir
ortaöğretim kurumunda kaydı bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ikamet
adreslerine uygun kontenjanı bulunan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki
ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim
merkezlerine varsa merkezi yerleştirme puanları da dikkate alınarak kayıtları yapılır.
g) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Anne veya babası ölen, 24/5/1983 tarihli ve 2828
sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına
yerleştirilen, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305 inci maddesine
göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, 3/7/2005 tarihli ve 5395
sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, 8/3/2012
tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan çocukların nakil ve geçiş
işlemlerini bu hâlin ortaya çıkmasından itibaren üç ay içerisinde, 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık
bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında
harp veya vazife malulü sayılanlar ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası
Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun
kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocukları, millî sporcu olan öğrenciler ile tutuklu
ve hükümlü öğrencilerin nakil ve geçiş işlemlerini ise zamana bağlı olmadan; kontenjan
şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, aynı türden okullara dengeli bir şekilde
yapar.
h) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) 8 inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri
Başkanlığınca hafızlık belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da
herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler tercihleri de dikkate
alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine komisyonca
dengeli bir şekilde yerleştirilir.
ğ) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Uhdesine verilen diğer kayıt-kabul, nakil ve geçiş
işlemlerini yürütür.
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Bu madde kapsamında yerleştirilen ve/veya nakli
yapılan öğrenciler, kontenjan belirlenmesinde dikkate alınmaz.
Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında
kontenjan belirlenmesi
MADDE 24- Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
Kontenjan belirleme
MADDE 25- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Ortaöğretim kurumlarında;
a) 9 uncu sınıflara ve hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarına alınacak
öğrenci kontenjanlarını belirlemek üzere, okul müdürünün başkanlığında bir müdür
yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen, varsa
alan/bölüm şefi, okul-aile birliğini temsilen bir velinin katılımıyla kontenjan belirleme
komisyonu oluşturulur.
b) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak
öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı dikkate alınarak
komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri,
güzel sanatlar liseleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında bir
şubeye alınacak öğrenci sayısı 30; Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde,
mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, çok programlı Anadolu liselerinde ve mesleki ve
teknik eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 34’tür.
c) Fen, sosyal bilimler ve spor liselerinde hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıfa her yıl
alınacak öğrenci sayısı 5 şubeyi, güzel sanatlar liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci
sayısı 2’şer şubeyi geçemez.
(2) Kontenjanların ilanı:
a) Okulların hazırlık veya 9 uncu sınıfına alınacak öğrenci sayısıyla, açılacak şube
sayısı her yıl Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de
onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan
değerlendirme sonunda belirlenen kontenjanla tercih ve yerleştirmeye ilişkin açıklamalar
kılavuzda ilan edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılamaz.
b) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan
kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki
programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine alınacak öğrenci sayısı ve
açılacak şube sayısı Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim
müdürlüklerince onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Yapılan
değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan ilgili birim tarafından ilan edilir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında grup oluşturma
MADDE 26- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarında 9 uncu sınıfa kayıt yaptıran ve sınıf tekrar eden öğrenciler dâhil öğrenci sayısı
10’dan az olan programlarda sınıf oluşturulmaz. Bu öğrenciler, öncelikle ilgi ve istekleri
dikkate alınarak diğer programlara yönlendirilir veya bunun gerçekleşmemesi hâlinde millî
eğitim müdürlüklerince taşımalı eğitim kapsamında değerlendirilir.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında
sınıflara göre grup oluşturulmasında 16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur.
(3) Aynı alanda/dalda atölye ve laboratuvar donatımı olmaması nedeniyle uygulamalı
eğitimlerini işyerlerinde yapan en az 8 kişiden oluşan öğrenci grubu için okul yönetimince
öğretmen görevlendirilir.
(4) Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitim uygulamalarında öğrenci grup
sayısıyla bir grupta yer alacak öğrenci sayısı 24/12/2005 tarihli ve 26033 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
hükümlerine göre belirlenir.
Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt ve nakilleri
MADDE 27- (1) Ortaöğretim kurumlarında okumakta iken çeşitli sebeplerle öğrenim
görmek üzere yurtdışına giden öğrencilerden, bulundukları ülkede en az bir dönem öğrenim
gören ve okulun nakil şartlarını taşıyanların nakilleri denklik belgesine göre önceki okullarına
veya aynı türdeki diğer okullara yapılır. Öğrencinin denklikle ilişkilendirildiği sınıf e-Okul
sistemine işlenir.
(2) Yurtdışında 8 inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir
eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla öğrenci alan
okulların nakil şartlarını taşımayan öğrencilerin Anadolu, Anadolu imam-hatip veya Anadolu
türü mesleki ve teknik liselere nakil ve geçişleri; denklik belgesine göre program uyumu
dikkate alınarak okulların kontenjan durumu ve öğrencinin ikamet adreslerine uygun okullara
öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin nakli yapılan
okuldan bir başka okula naklinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında nakil ve geçiş talebi bulunan
öğrencilerin nakillerinde bu Yönetmeliğin devam-devamsızlıkla ilgili hükümlerine uyulur.
(4) Eğitimini yurtdışındaki ortaöğretim kurumlarında tamamlayan ancak denklik
belgesine göre bazı ders, staj veya uygulamalarda eksikliği görülenlerden, bu Yönetmelik
kapsamında öğrencilik şartlarını taşıyanların eksiklikleri millî eğitim müdürlüklerince
ilişkilendirildikleri okul tarafından tamamlattırılır. Öğrencilik şartlarını taşımayanlar hakkında
ise açık ortaöğretim kurumlarıyla ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Değişim programı kapsamındaki öğrencilerin kayıt ve nakilleri
MADDE 28- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Kültürlerarası öğrenci değişim
programları çerçevesinde bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere, önceden durumlarını
belgelendirerek yurtdışında öğrenim görmek için okuldan ayrılan öğrencilerin kayıtları
okullarında saklı tutulur ve bunların durumları boş kontenjan olarak değerlendirilmez,
yerlerine naklen öğrenci alınmaz. Bu kapsamda yurtdışında alınan öğrenim belgeleri,
5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik
Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenci başarısına yansıtılır. 12 nci sınıfı
yurtdışında tamamlayarak gelen öğrenciler için düzenlenen denklik belgesine dayalı
olarak kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce ortaöğretim diploması verilir.
(2) Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim görmek üzere bir
eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere Türkiye’ye gelenlerden Bakanlıkça uygun
görülenler, okulların nakle ilişkin özel şartlarına bakılmaksızın belirlenen okullara misafir
öğrenci olarak kabul edilirler. Bu öğrencilere öğrenim süresini kapsayan öğrenim durum
belgesi düzenlenir.
Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları
MADDE 29- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarında:
a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır.
b) Ülkesi belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancıların
çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca
verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıt esaslarına göre kayıtları
yapılır.
c) Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancıların çocuklarından öğrenim
vizesi istenmez. Ancak, anne, baba veya vasisinin çalışma izni aldığını veya en az altı ay
ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.
ç) Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş
temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıtları için usulüne uygun pasaport almış
olmaları şartı aranır.
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan
Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve
bunların çocuklarının kayıtları yapılır.
(2) Kayıtlarda okulların kayıt ve kabul şartları ayrıca aranır.
(3) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik ve
Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler,
okulların kayıt-kabul şartları dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri,
mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik
eğitim merkezlerine öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu marifetiyle yerleştirilirler.
Anadolu teknik programına geçiş
MADDE 30- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin
Anadolu teknik programlarına geçiş için ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan
geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme
işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden
yapılır.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve
anlatım derslerinin yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir.
Yılsonu başarı puanı eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve
anlatım dersinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
(3) Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
Alan ve dala geçiş (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
MADDE 31- (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9 uncu, dal
seçimi ise 10 uncu sınıfın sonunda yapılır.
(2) a) Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı
puanlarının aritmetik ortalamasının %40 ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60 ı
toplanarak belirlenir. Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.
b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda
öğrencinin alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin
talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır.
Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek
olanlara öncelik verilir.
(3) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda
eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin
kayıtlı olması gerekir.
(4) Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması
gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine uygun meslek alan ve dalına ya
da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır.
(5) Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde;
işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki
meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler.
Sınıf başkanlığı
MADDE 32- (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders
yılı için sınıf başkanı ve başkan yardımcısı seçer. Boşalan sınıf başkanlığı için aynı yolla
seçim yapılır.
(2) Sınıf başkanlığına ve başkan yardımcılığına aday olacak öğrencilerde; disiplin
cezası almamış olmak ve örnek davranışlara sahip olmak şartı aranır.
(3) Seçilme şartlarını kaybeden sınıf başkanı ve yardımcısı sınıf rehber öğretmeni
tarafından görevden alınır.
Öğrenci nöbetleri
MADDE 33- (1) Öğrencilerin görev ve sorumluluk bilincini geliştirmek, okulun
yönetim işlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi verilir.
Ancak öğrencilere personelin yapması gereken, bedeni çalışmayı gerektiren, eğitim ve
öğretimle ilgisi bulunmayan görevler verilemez. Nöbet yerleri, nöbet günleri, nöbetin başlama
ve bitiş saatleriyle nöbetçi öğrencilerin görevleri okul yönetimince belirlenerek duyurulur.
(2) Nöbetçi öğrenciler, nöbetçi öğretmene, nöbetçi müdür yardımcısına veya okul
müdürüne bilgi vermek şartıyla yazılı ve uygulamalı sınava girerler. Öğrencilerin nöbet
tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz. Pansiyonlu okullarda yarıyıl ve yaz tatili dışındaki
hafta sonu ve diğer tatil günlerinde de nöbet görevi verilebilir.
Öğrenci velisi
MADDE 34- (1) Öğrenci velisi, öğrencinin anne, baba veya yasal sorumluluğunu
üstlenen kişi olup eğitim ve öğretim süresince her öğrencinin bir velisi bulunur.
(2) Pansiyonlu okullarda yatılı öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili iş ve işlemleriyle
sınırlı olmak üzere, velinin yazılı iznine bağlı olarak okul yöneticilerinden birisi öğrenci velisi
olarak ilişkilendirilir.
(3) 5395 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre hakkında bakım tedbiri kararı ya da
2828 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre koruma kararı alınan çocukların iş ve işlemleri
kurum tarafından resmi yazı ile bildirilen kişiler tarafından yürütülür.
(4) Velisi bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili iş ve
işlemleriyle sınırlı olmak üzere emniyet müdürlüklerinin bilgisi dâhilinde milli eğitim
müdürlüklerince okul yöneticileri arasından veli tayin edilir.
(5) Öğrenci velayeti konusunda anlaşmazlık hâllerinde, yargı kararına göre işlem
yapılır. Velayete ilişkin yargılama sürecinin devam ettiği durumlarda ise okul kayıtları esas
alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Geç Gelme, Devamsızlık ve İlişik Kesme
Geç gelme (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
MADDE 35- (1) Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu
sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
(2) Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler
kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur.
Devam-devamsızlık ve ilişik kesme
MADDE 36- (1) Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını
sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi gereğince okul
yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve
devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.
(2) Uygulamayla ilgili olarak;
a) Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine/e-Okul
sistemine işlenir.
b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına
gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.
c) Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
(3) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor,
müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim
müdürlüklerince izin verilen öğrenciler ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen
faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler, okula devam
edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine dâhil edilmez.
Ancak faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla
olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince,
yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare
amirlerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem
puanı almış olmaları gerekir.
(4) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta
veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim
etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, kontrol kayıtlı sürekli
tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim
gerektirenler ile tutuklu öğrencilerde ise ayrıca devamsızlığın 40 ıncı ve 55 inci günlerinde de
tebligat yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.
(5) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30
günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak
velilerine bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam
teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren
hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler, sosyal hizmet, emniyet ve
asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile
tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam
devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve
öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim
hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık
Öğretim Lisesine gönderilir.
(6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlığıyla ilgili velisine yapılacak
tebligat işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda posta, e-Posta ve/veya bilişim
araçlarıyla yapılır.
(7) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür
belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul
yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir. Zorunlu hallerde özür
belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
(8) Telafi programlarına devam zorunludur. Öğrenciler devam etmek zorunda
oldukları telafi programına ait özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar
devamsızlık yapmaları halinde, puanları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.
(9) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Yarıyıl ve yaz tatili süresince işletmelerde
mesleki eğitim gören öğrencilerin 3308 sayılı Kanun kapsamında kullandıkları ücretli ve
ücretsiz izin süreleri devamsızlıktan sayılmaz. Ancak özürsüz devamsızlık süresi
ücretsiz izin süresinden düşülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nakil ve Geçişler
Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler
MADDE 37- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Fen, sosyal bilimler, Anadolu ve
Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçişler;
a) (Değişik:21/06/2014-29037 RG) Okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri
ile sosyal bilimler liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde,
b) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Okullar arasında onuncu sınıf öğrencileri için
temmuz ayının sonuna kadar,
c) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Diğer okullardan bu okullara; onuncu sınıf
öğrencileri için temmuz ayı sonuna kadar,
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik
eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine nakil ve geçişler;
a) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar
arasında alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması
hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna
kadar,
(b) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara;
9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf
sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine
bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. Aynı okul bünyesindeki
program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilir.
(3) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte
özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlar ile sağlık
alanlarına diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.
(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş
yapılmaz.
(5) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Ortaöğretim seviyesinde eğitim yapan askeri ve polis
okullarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu dışındaki diğer okullara nakil ve
geçişlerde nakil ve geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla birinci fıkranın (b) bendi, mesleki ve
teknik ortaöğretim programı uygulayan okullara nakil ve geçişlerde ise ikinci fıkranın (b)
bendi hükümleri uygulanır. Ancak bu okullardan Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde
nakil ve geçiş yapılır.
(6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim
kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır.
Ancak, temel lise statüsündeki özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına
geçişlerle ilgili esas ve usuller ayrıca Bakanlıkça belirlenir. Resmî ortaöğretim kurumlarından
özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki
nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(7) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan
okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı
değerlendirilir.
Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme
MADDE 38- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) a) Ortaöğretim kurumları arasında
nakil ve geçişler, öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan
bulunması halinde puan üstünlüğüne göre yapılır.
b) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının (g) bendi kapsamındaki öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri bu maddenin ikinci
fıkra hükümlerine göre okulların kontenjan durumları dikkate alınarak dengeli bir şekilde
yapılır.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için
fen, sosyal bilimler liselerinde 30, diğer okullarda ise 34 öğrenci olarak belirlenir. Ancak sınıf
tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca
yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci sayısı,
kontenjanı fen, sosyal bilimler liselerinde 36’yı, diğer okul türlerinde ise 40’ı geçemez.
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan
edilir.
(4) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) a) Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları
hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli
tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe
ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul
müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul
müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde
gerçekleştirilir.
b) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri,
puan üstünlüğü ve okulların açık kontenjanlarına göre kılavuz hükümleri doğrultusunda
Bakanlıkça yürütülür.
c) Hazırlık/dokuzuncu sınıflardaki olağan nakil işlemleri, yerleştirmeye esas nakil
işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.
(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş
başvuruları; her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir.
Değerlendirmeyle ilgili belge, e-Okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür
yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin
öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de
öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır.
(6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Nakil şartlarının taşınması durumunda;
a) Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına,
hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı
aranmadan,
b) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan
okulların 9 uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak
içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş
yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık
sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili
hükümlerine göre yürütülür.
(7) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12
nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte
yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil yapılabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve nakil
şartlarını taşıyan tüm öğrenciler bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik
kapsamında nakil başvurularının değerlendirildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik
sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve yerleştirmeye esas puan
üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olanların başvuruları ise reddedilir.
(8) Naklen gidilmek istenilen okulda birinci yabancı dil farklı ise, nakil şartlarının
taşınması durumuna bağlı olarak, öğrenci velisinin yazılı isteği doğrultusunda yabancı dil
değişikliği yapılarak nakil gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin yabancı dil seviyesi
belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisiyle işbirliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.
(9) Bu madde kapsamında yapılan nakillerde, nakil şartlarının eşitliği hâlinde yaşı
küçük olan öğrenciye öncelik verilir.
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arasında nakiller
MADDE 39- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) a) Güzel sanatlar liseleri ile spor
liselerine kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci
nakli yapılır. Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul
veya kurumları ile özel ortaöğretim kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir.
b) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan
edilir.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar, her bir şube için
30 öğrenci olarak belirlenir. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile
öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de
dâhil olmak üzere şube öğrenci sayısı 36’yı geçemez.
(3) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Bu okullar arasında nakiller, naklen gidilmek
istenilen okulun alanında açık kontenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince
gerçekleştirilir. Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın
ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde
öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil
şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi
üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi
üzerinden ayın son iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Başvuruların açık
kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için yerleştirmeye esas puanı; diğer
sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas
alınır ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır.”
(4) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) e-Okul sisteminden alınan nakil başvurularıyla e-Okul
kapsamında olmayan ortaöğretim kurumlarından gelen nakil başvuruları ikinci fıkrada
belirtilen hükümler doğrultusunda değerlendirilir. Başvurular, her ayın son iş gününde ilgili
okul müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılır. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci
sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan
öğrencinin nakli kabul edilir. Değerlendirmeyle ilgili belge e-Okul sisteminden alınarak okul
müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda
ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul, Veli Bilgilendirme
Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi
üzerinden alınır.
(5) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik
sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık
kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından
Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ayının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile
öğrenci geçişi yapılabilir. Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve
geçişi yapılmaz.
(6) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim
kurumlarına nakil ve geçişlerde programlarla kayıt ve nakil şartlarının uygunluğu esas alınır.
Özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Şehit veya gazi çocuklarının nakilleri
MADDE 40- Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler (Değ:
13/09/2014-29118 RG)
MADDE 41- (1) a) Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinde
öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına
nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt
şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün
eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılının
başlangıcına kadar geçen süre içerisinde varsa Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
kapsamındaki yerleştirmeye esas puanla, yoksa öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu
kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri,
mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik
eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.
b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim
liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders
çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla
değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak
kredilendirilir. Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır.
Nakil ve geçişlerde muafiyet ve sorumluluk
MADDE 42- (1) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş
olduğu dersler, yeni okulun dersleriyle sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Sınıf seviyesinde
toplam ders saatinde ve zorunlu derslerde (ortak/alan/dal dersleri) eksiklik ya da başarısızlık
bulunması halinde;
a) Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri, yeni okulun haftalık ders saati
toplamı esas alınarak, öğrenciler yeni okulunda seçtiği derslerden sorumlu tutulur ve bu
derslerden sorumluluk sınav döneminde sınava alınırlar. Öğrenci yeni okulunun haftalık ders
çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden ise muaf tutulur.
b) Öğrenciler görmediği derslerle gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısındaki
eksikliğin bir saatten fazla olduğu zorunlu (ortak/alan/dal dersleri) derslerden sorumlu tutulur
ve bu derslerden sorumluluk sınav dönemlerinde sınava alınırlar. Ancak önceki okulun
seçmeli dersleri arasında bulunan derslerin, yeni okulun zorunlu (ortak/alan/dal dersleri)
dersleriyle ilişkilendirilmesi halinde öğrenciler bu derslerden sorumlu tutulmazlar.
c) Nakil yapan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders
çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bunların yeni
okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen önceki okulunda başarılı olduğu dersler de yılsonu
başarı puanının belirlenmesinde dikkate alınır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları
MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar
gözetilir.
a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden
oluşur.
b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin
özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile
işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.
c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme
kazanımları esas alınarak hazırlanır.
ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda
amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.
d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım
ile performans çalışmalarından oluşur.
e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma,
sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.
f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık
özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap
anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.
g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme
değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.
Puanla değerlendirme
MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan
üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.
(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
Puan Derece
85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99 Geçmez
İKİNCİ BÖLÜM
Sınavlar
Yazılı ve uygulamalı sınavlar
MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı
sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.
a) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten
en az iki yazılı sınav yapılması esastır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre
başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden
ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.
b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme
yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel
sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı
sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre
öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar
bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları,
ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav
yapılmaz.
c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların
uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.
ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle
geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.
e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı
olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya
verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.
f) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim
dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve
uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabilir.
Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav
yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak
uygulanır.
g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi
geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.
ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının
değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas
alınır.
h) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları
dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak
yapılır.
(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan
yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa
cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.
Beceri sınavı
MADDE 46- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri eğitiminin
değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri sınavına alınırlar. Öğrenciler bu
süre içerisinde izinli sayılır. Bu sınav, dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar
doğrultusunda uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır.
(2) Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan alanlarda, işletmede
eğitimi yapılan her ders için beceri sınavı, sınav komisyonunun kararına göre birlikte veya
ayrı ayrı yapılabilir. Birlikte yapılan sınavların değerlendirmesi ayrı yapılır.
(3) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla kurum ve iklim şartları da
dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitimi süresi, ders yılı süresini
aşan meslek alanlarındaki beceri sınavı, beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır.
(4) Beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili alanın
alan/bölüm/atölye/laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenlerinin ve o meslek
alanındaki/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon
tarafından yapılır.
(5) Beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen
puanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun yüzde 80’i
sınav, yüzde 20’si de iş dosyasına takdir edilir.
(6) İşletmeye gönderilemeyen öğrenciler için okulda yüz yüze eğitimini aldıkları
alan/dal derslerinden beceri sınavı yapılmaz.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 47- (1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin
programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla
ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.
(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek
konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler
alırlar.
(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda
başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir
sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının
hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı
başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci
maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır.
Sınavlara katılmayanlar
MADDE 48- (Değ: 13/09/2014-29118 RG) (1) Sınavlara katılmayan, performans
çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden,
özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili
zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır.
Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için
belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi
aşamaz.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan
ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul
yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.
(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü
mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde
belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun
görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan
öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.
(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini
vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin
durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve
performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak
belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.
(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı
ve uygulamalı sınavlara alınmazlar.
Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması
MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını
öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.
(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme
sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut
projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine
işlenir.
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrencilerin talebi halinde proje, performans
çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir
defa daha incelenir.
(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav
sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine
itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders
öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon,
okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce
oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai
puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde
kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının
değerlendirmesi için yapılır.
(5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla
sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.
Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar
MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje
ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve
benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans
çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri
başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.
(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber
öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.
(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet,
kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde
yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.
(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun
amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.
(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere
katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.
(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri
ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde
belgelendirilir.
(8) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı
verilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri
zümre kararlarıyla belirlenir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans
çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına
göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha
verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınıf Geçme
Dönem puanı
MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı;
a) Sınavlardan alınan puanların,
b) Performans çalışması puanının/puanlarının,
c) Varsa proje puanının,
ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca
hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik
ortalaması alınarak belirlenir.
d) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı, işletmedeki eğitim süresince öğretmen,
usta öğretici veya eğitici personel tarafından temrin, proje, iş, deney ve hizmet
değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince okulda temrin, proje, iş ve
hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen
puanların aritmetik ortalamasıdır.
e) Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
f) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin
başarılarının değerlendirilmesi ilgili mevzuata göre yapılır.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri nedeniyle
60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu
hâllerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilir.
(3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir.
(4)Yabancı dil dersinde öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin
kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak özelliğine
göre yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeyle değerlendirilir.
Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı
ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre
öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.
(5) Beden eğitimi dersinde sağlık durumları veya engelleri nedeniyle bazı etkinliklere
katılamayacak durumda olan öğrenciler resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir
doktordan rapor almak zorundadır. Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya
engellerinin beden eğitimi etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel
oluşturduğunun açıklanması gerekir. Rapora göre beden eğitimi dersinin bazı uygulamalı
etkinliklerinden muaf tutulanlar, sadece teorik bilgilere ve uygun etkinliklere; bütün
uygulamalı etkinliklerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilir.
Naklen gelenlerin dönem puanı
MADDE 52- (1) Öğrencinin dönem içinde bir okuldan başka bir okula nakledilmesi
hâlinde, önceki okulda aldığı dersler ve puanları dikkate alınarak dönem puanı tespit edilir.
(2) Buna göre;
a) Önceki okulunda aldığı dersle/derslerle yeni okulundaki derslerin aynı olması
hâlinde dönem puanı alabilecek kadar yazılı, performans çalışması ve proje puanı bulunan
öğrencinin dönem puanları önceki okulunca verilir. Yeteri kadar yazılı, performans çalışması
ve proje puanı bulunmayan öğrencinin dönem puanları, önceki okulunda aldığı puanlar da
dikkate alınarak yeni okulunca verilir.
b) Önceki okulunda aldığı dersten/derslerden bazılarının yeni okulunda okutulmaması
veya haftalık ders saatlerinin farklı olması hâlinde;
1) Önceki okulunda dönem puanı oluşacak kadar puan alınmış ise o derslere ait dönem
puanları, mevcut puanlarına göre yeni okul yönetimince tespit edilir.
2) Önceki okulunda dönem puanı verilebilecek kadar puan alınmamış ise öğrenci yeni
okulunda öğretime açılmış olan dersi/dersleri alır. Bu derslerden alınan puanlara göre dönem
puanı tespit edilir.
3) Haftalık ders saatlerinin farklı olması hâlinde eksik olan haftalık ders saati sayısı
kadar yeni okulundan ders/dersler seçtirilir ve dönem puanının tespitinde bu dersin/derslerin
puanları esas alınır.
c) Öğrencinin daha önce okuduğu seçmeli bir dersin yeni okulunda daha üst sınıfta
okutulması hâlinde, daha önce okunmuş olan ders yerine, haftalık ders saati aynı olan başka
bir seçmeli ders alması sağlanır.
ç) İki dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfı bulunan
okulların hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına nakil
veya geçiş yapan öğrencilerin dönem puanları, bu madde hükümlerine göre belirlenir.
Bir dersin yılsonu puanı
MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde dönem puanı ile telafi programı sonunda
belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise telafi
programı sonunda belirlenen puandır.
c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik
ortalaması ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.
ç) Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı derslerle yeni okulundaki dersler
ve/veya ders saatleri farklı olduğunda:
1) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan
ikinci dönem puanıdır.
2) Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması
durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
d) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı,
o dersin yılsonu puanı ile sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.
(2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden
sonra iki basamak yürütülür.
Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı
MADDE 54- (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.
(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde
edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.
Yılsonu başarı puanı
MADDE 55- (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları
toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Naklen
gelen öğrencilerin yılsonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı
toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki
basamak yürütülür.
(2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.
(3) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin
sadece eğitimini gördüğü derslerin puanları esas alınır.
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı
sayılabilmesi için;
a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne
olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak
kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en
az 50 veya beceri sınav puanının 70
olması gerekir.
Doğrudan sınıf geçme
MADDE 57- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ders yılı sonunda her bir dersten iki
dönem puanı bulunmak kaydıyla;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler
doğrudan sınıf geçer.
(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte
yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o
dersten/derslerden sorumlu geçer.
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58- (Değ: 1/7/2015-29403 RG) (1) Ders yılı sonunda her bir dersten iki
dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta
başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar
da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler
nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.
(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan
yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde
iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen
tarafından yapılır.
b) Sınava girecek öğrenci sayısının otuzu aşması ve/veya birden fazla salonda sınav
yapılması hâlinde her sınav salonu için ayrıca bir gözcü öğretmen daha görevlendirilir.
c) Farklı sınıflardaki aynı dersin öğrenci sayısının toplamda otuzu aşmaması hâlinde
bu öğrencilerin sınavları birleştirilerek tek komisyon marifetiyle de yapılabilir.
ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu
sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır.
Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.
(3) Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin bu derslere ait sorumluluk
sınavları, iş dosyası dikkate alınmaksızın yazılı ve/veya uygulamalı sınav şeklinde yapılır.
(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde
kalkar.
(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu
madde hükümleri uygulanır.
(6) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan
sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için
aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.
Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı
MADDE 59- (1) Öğrencilerden;
a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle
devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç,
orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı
durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine
veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.
b) Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı
bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf
tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış
olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir.
Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği
kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.
c) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri hariç
okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler,
durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır.
Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim
yılıyla sınırlıdır.
Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş
MADDE 60- (1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe
dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin
ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının
belirlenmesinde dikkate alınmaz.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders
yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, üçüncü fıkra hükümlerine göre yeterlilik sınavına
alınır. Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık
sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişiği kesilerek hazırlık sınıfı bulunmayan diğer
ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfına bu Yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri
çerçevesinde kayıtları yapılır.
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9
uncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce
okul yönetimine yazılı olarak başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil
dersiyle Türkçe dersinden ekim ayının ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar,
sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan
alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler
hazırlık sınıfına devam eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Telafi Programı ve Yoğunlaştırılmış Eğitim
Telafi programı
MADDE 61- (1) Ortaöğretim kurumlarında;
a) Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri
sebeplerle bir ya da iki dönem puanı oluşmayan dersler için, ders yılının ikinci döneminden,
yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan sürede,
b) Öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına rağmen öğretmenin
raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerle
yapılamayan dersler için ders saatleri dışında,
c) Alan/dal değiştirmek isteyen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencileriyle
diğer ortaöğretim kurumlarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak
isteyen öğrencilere yaz tatilinde,
ç) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci
maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslek lisesi mezunu olmak isteyen ortaöğretim
kurumu mezunlarıyla ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, millî
eğitim müdürlüklerince belirlenen takvime göre,
d) İşletmelerde mesleki eğitim gören mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları
öğrencilerinden, işletme şartlarının yetersiz olması nedeniyle programlarda öngörülen bazı
uygulamaların yapılamaması durumunda eksik konuların telafisi için okulda veya başka bir
işletmede
telafi programı uygulanır.
(2) Telafi programları, yapılamayan ders saatleri toplamı kadar yapılabileceği gibi
yoğunlaştırılarak da yapılabilir. Ancak yoğunlaştırılmış telafi programlarının süresi toplam
ders saati sayısının üçte ikisinden az olamaz.
(3) Birinci fıkranın (ç) bendinde sayılanlar için yoğunlaştırılmış telafi programı
uygulanmaz.
(4) Telafi programında görev alacak öğretmenler, okul müdürünün teklifi
doğrultusunda millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir. Gerektiğinde diğer ortaöğretim
kurumlarından da öğretmen görevlendirilebilir.
(5) Telafi programında işlenecek konular, okul müdürüyle programı uygulayacak
öğretmen veya öğretmenlerce belirlenir. Ancak programda öngörülen konuların
tamamlatılması esastır. Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli
sayıda yazılı ve performans çalışması puanı verilir. Dönem ve yılsonu puanı, bu puanlara göre
belirlenir. Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında açılan telafi programında puanla
değerlendirme yapılmaz
(6) Kontenjan bulunması durumunda, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından
mezun olup farklı bir meslek alanından/dalından mezun olmak isteyenler de bu maddenin
birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında telafi eğitimine alınabilir.
(7) Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
(8) Telafi programının uygulanmasına yönelik iş ve işlemler, programın açılacağı okul
müdürlüğüyle bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğü işbirliğinde yürütülür.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında telafi programına ilişkin diğer
hususlar
MADDE 62- (1) Telafi eğitimi programı açılacak alanlar ve kontenjanlar millî eğitim
müdürlüklerince belirlenir.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Telafi eğitimi programı, ilgili alana/dala ait çerçeve
öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerindeki alan ve dal derslerinden oluşur. Öğretim
programlarının uygulama planları, millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak telafi eğitimi
çalışma takvimine göre ilgili alan öğretmenlerince yapılır.
(3) Telafi eğitiminde öğrenciler, işletmelerde mesleki eğitime gönderilebilir. Bunların
sigorta primleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesine göre Bakanlıkça
ödenir.
(4) Kalfa ve ustaların muaf tutulacakları alan/dal dersleri, çerçeve öğretim programı
dikkate alınarak il millî eğitim müdürlüğünce belirlenir. Bu belirlemede denklik ilkesi esas
alınır.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim
MADDE 63- (1) Her sınıfa ait teorik ve uygulamalı derslerin eğitimi,
yoğunlaştırılarak da yapılabilir. Yoğunlaştırılmış eğitime ait çalışma takvimi, bir dersin eğitim
süresi bir ders yılına ait toplam ders saati sayısından az olmayacak şekilde düzenlenir. Kurum
ve kuruluşlarla işbirliğinde yürütülen yoğunlaştırılmış eğitime ait usul ve esaslar, kurum
müdürlüğüyle işletme yetkilileri arasında yapılacak protokolle belirlenir.
(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile
okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan yiyecek içecek
hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri ve eğlence hizmetleri alanları, denizcilik alanları
ile Bakanlıkça uygun bulunan diğer alan/dallarda 10 uncu sınıfta alan ortak derslerinin
eğitimini tamamlayan öğrenciler, 11 ve 12 nci sınıfın dal derslerinin eğitimini işletmelerde
yoğunlaştırılmış olarak görebilirler. Bu alan/dallarda yıl boyunca faaliyet gösteren yeterli
sayıda iş yeri bulunan yerleşim birimlerindeki okullarda, öğrencilerin bir kısmı işletme
kapasiteleri de dikkate alınarak yoğunlaştırılmış eğitim yapılmadan işletmelerde mesleki
eğitim uygulamasına devam ettirilebilir.
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrencilerin okulda veya işyerinde görecekleri
eğitimin tarihleri belirlenirken, her iki birimdeki eğitime ortalama altışar aylık zaman ayrılır.
Bu süre, ihtiyaç duyulması hâlinde valilikçe değiştirilebilir. Ancak, genel olarak öğrencilerin
bir öğretim yılında kesintisiz olarak ekim ayının ilk haftası ile nisan ayının ikinci haftası
arasındaki dönemde okulda; dinlenme izinleri dışındaki diğer zaman diliminde işletmelerde
mesleki eğitim görmeleri esastır.
(4) 10 uncu ve 11 inci sınıflarda derslerin kesildiği tarihle beceri sınavı sonrasında
öğrencilere ikişer haftalık dinlenme izni verilir.
(5) Bu kapsamda bulunan okulların dokuz ve 10 uncu sınıfları diğer ortaöğretim
kurumlarıyla birlikte, onbir ve onikinci sınıf öğrencileri ise yılsonu beceri sınavının bitimini
izleyen iki hafta sonra eğitime başlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Okul Birincilerinin Tespiti
Okul birincilerinin tespiti
MADDE 64- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Ders kesiminde, mezuniyet puanı en
yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilir. Ancak
bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar, mezun olduğu
ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamaz.
(2) Mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde son sınıf yılsonu başarı puanı yüksek
olan öğrenci okul birincisi seçilir.
(3) Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik
bozuluncaya kadar öğrencilerin yılsonu başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir.
(4) Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa son ders yılından başlanarak derslerin yılsonu
puanlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır.
(5) Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde ilgili öğrenci ve
velilerin de katılımıyla öğretmenler kurulunda kura çekilerek okul birincisi tespit edilir.
(6) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Güzel sanatlar liselerinde; resim ve müzik, çok
programlı Anadolu liselerinde; Anadolu lisesi, Anadolu imam-hatip lisesi ve Anadolu meslek
ve Anadolu teknik programları için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir.
(7) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde; Anadolu
meslek ve Anadolu teknik programları için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir.
(8) Okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında doğrudan Ölçme Seçme ve
Yerleştirme Merkezî Başkanlığına (ÖSYM) bildirilir.
Mezuniyet puanı
MADDE 65- (1) Mezuniyet puanı; dokuz, on, on bir ve on ikinci sınıfların yılsonu
başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı hesaplanırken bölme işlemi,
virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Yurtdışından gelenlerin mezuniyet puanı
MADDE 66- (1) Öğrenimlerinin bir kısmını yurtdışında yaparak yurda dönen
öğrencilerin mezuniyet puanları;
a) Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yılsonu başarı puanlarıyla yurtdışında
gördükleri derslerin yılsonu puanlarına,
b) Yurtdışında öğrenim gördükleri okullardan yılsonu başarı puanları sağlanamaması
durumunda, ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıllarına ait yılsonu başarı puanlarına
göre belirlenir.
(2) Yılsonu başarı puanı, derslerden alınan ağırlıklı puanların toplamının bu derslerin
haftalık ders saatleri toplamına bölünmesiyle bulunur.
(3) Belirlenmiş notlar;
a) 5’li sistemde, her bir nota 1.00 eklenip, çıkan sayı elliyle çarpılıp üçe bölünerek
puana çevrilir. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
b) 10’lu sistemde, her bir not 10 rakamıyla çarpılarak puana çevrilir.
BEŞİNCİ KISIM
Belge, Defter, Çizelge ve Formlar
Belge, defter, çizelge ve formlar
MADDE 67- (1) Ortaöğretim kurumlarında standartları Bakanlıkça belirlenen defter,
çizelge, sözleşme, form ve benzeri belgeler kullanılır ve örnekleri bu Yönetmeliğin yayımı
tarihini müteakip e-Okul sistemi üzerinde veya Tebliğler Dergisi’nde yayımlanır.
Karne düzenlenmesi
MADDE 68- (1) Öğrenciler için e-Karne düzenlenir. e-Karne düzenlenmesinde
aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a) e-Karne birinci dönemde yarıyıl tatilinden, ikinci dönemde ise yaz tatilinden önce
düzenlenir. İstenildiğinde e-Karnenin onaylı bir örneği öğrenciye/veliye verilir.
b) e-Karnede başarı ve devamsızlık durumu gösterilir.
c) e-Karnede, sınıf rehber öğretmeninin öğrenciyle ilgili görüşüne yer verilir.
Diploma düzenlenmesi
MADDE 69- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Ortaöğretim kurumlarından mezun
olanlara, e-Okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak bitirdikleri okul türüne göre diploma
verilir. Bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlara diploma
düzenlenmez.
(2) Diplomalara;
a) Ders kesiminde mezun olanlarla telafi programları sonunda mezun olanlar için
derslerin sona erdiği tarih,
b) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Sorumluluk sınavlarına girenler için sınavların
bitimini takip eden ilk iş günü,
c) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Stajını ders yılı bitiminden sonra tamamlayan
öğrenciler için stajının sona erdiği tarih
diploma tarihi olarak yazılır.
(3) Diplomaların düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.
a) Öğretim yılı, düzenleme tarihi, diploma tarihi ve diploma numarası rakamla yazılır.
Diploma tarihiyle düzenleme tarihi farklı olabilir. Ayrıca e-Okul sisteminde her diploma için
güvenlik numarası verilir.
b) Mezuniyet puanı ve varsa mezuniyet alanı/dalı belirtilir.
c) Bilgiler kısaltılmadan yazılır.
ç) Diploma numaraları, okulun açılış tarihinden başlanarak sırayla verilir.
d) Diplomalar, müdür ve ilgili müdür yardımcısı, müdür yardımcısının bulunmadığı
durumlarda ise millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen öğretmen tarafından imzalanır.
e) Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen 20 gün içinde düzenlenerek soğuk damga
için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.
f) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık alanı
mezunlarının diplomaları, millî eğitim müdürlüğünce soğuk damga işlemleri tamamlandıktan
sonra, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanun hükümlerine göre tescil ettirilmek üzere il sağlık müdürlüğüne gönderilir.
g) Diplomalar harca tabi değildir.
ğ) Diploma, öğrenciye, velisine ya da vekâlet verilen kişiye imza karşılığında verilir.
h) Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda
yenisi düzenlenmez. Bu durumda öğrenim durum belgesi düzenlenir.
(4) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan ve hazırlık
sınıfını okumadan öğrenimlerini tamamlayanların diplomalarındaki “öğrenim süresi”
bölümü dört yıl olarak doldurulur.
Telafi eğitimi sonrası diploma düzenlenmesi
MADDE 70- (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında telafi eğitimini ve stajını
başarıyla tamamlayan ortaöğretim kurumu mezunlarına, ilgili alana dala ait meslek lisesi
diploması, ortaöğrenimini tamamlayamayan kalfa ve ustalara ise mesleki eğitimi tamamlama
belgesi düzenlenir. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerle kalfa ve ustalar, stajını
tamamlamış sayılır. Mesleki eğitimi tamamlama belgesi verilen kalfa ve ustalar, Mesleki Açık
Öğretim Lisesi yoluyla ortak dersleri tamamladıkları takdirde, alanlarında diploma almaya
hak kazanırlar.
İşyeri açma belgesi düzenlenmesi
MADDE 71- (Değ: 13/09/2014-29118 RG) (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarının dört yıllık programlarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki
alanlarından mezun olanlara bu Yönetmeliğin 69 uncu maddesindeki diplomaların
düzenlemesi ve teminine ilişkin esaslar çerçevesinde ustalık belgesinin yetki ve
sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi verilir. İş yeri açma
yetkisi özel kanunlarla belirlenen sağlık meslek alanlarında iş yeri açma belgesi verilmez.
Bağımsız İşyeri Açma Belgesi e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin mezun olduğu okul
müdürlüğünce düzenlenir.
Geçici mezuniyet belgesi düzenlenmesi
MADDE 72- (1) Diploma almaya hak kazanmış ancak diplomaları düzenlenmemiş
olanlara istemeleri hâlinde geçici mezuniyet belgesi verilir.
Öğrenim durum belgesi düzenlenmesi
MADDE 73- (1) Öğrencilerin yazılı başvuruları üzerine;
a) Kimlik bilgilerini, varsa alanını/dalını, öğrenimi süresince okuduğu bütün dersleri,
haftalık ders saatlerini, aldığı puanları ve diploma bilgilerini gösteren öğrenim durum belgesi
düzenlenir.
b) Diploma veya öğrenim durum belgesini kaybedenlere bir defaya mahsus olmak
üzere öğrenim durum belgesi verilir. Belgesini ikinci defa talep edenlere bu belge verilmez.
Ancak durumları yazıyla ilgili kurum veya kuruluşa bildirilir.
(2) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere
Avrupa Yeterlilik Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler
hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller,
mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
Öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi
MADDE 74- (1) Okul müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini
içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Öğrenci kimlik belgeleri, gerektiğinde
elektromanyetik kullanıma uygun şekilde de tasarlanabilir.
Öğrenci belgesi düzenlenmesi
MADDE 75- (1) Öğrencilere, istemeleri hâlinde okulun öğrencisi olduklarına dair
öğrenci belgesi verilir.
Uygulamaya yönelik açıklamalar
MADDE 76- (1) Belge, defter, çizelge, sözleşme ve formlardan gerekenlerin çıktıları
alınarak okul müdürünce onaylanır ve saklanır. Ayrıca bu kayıtlar Bakanlığın ilgili birimince
e-Okul sistemi içerisinde de yedeklenir. Sonradan görülen yanlışlıklar elektronik ortamda
tutanakla düzeltilir ve açıklama yapılarak okul müdürünce onaylanır.
(2) Düzenlenmiş diploma ve belgelerde yer alan bilgilerde mahkeme kararına bağlı
yapılması gereken değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden diploma ve belgenin arkasına
yeni şekliyle yazılır. Buna ilişkin açıklama, düzeltme tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı
yazılıp imzalanarak onaylanır ve millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. e-Okul sistemine kayıtlı
diplomalarla ilgili düzeltmeler sistem üzerinden okul müdürlüğünce yapılır.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili belgeler düzenlenirken, yabancılar kimlik
numarasına esas bilgiler veya pasaport, ikamet tezkeresi ve benzeri belgelerde yer alan
bilgiler kullanılır.
(4) Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim görmek üzere
Türkiye’ye gelen misafir öğrencilere, Türkiye’de bulundukları süre içerisinde aldıkları
eğitime ilişkin belge düzenlenir.
(5) Belge, defter, çizelge, sözleşme ve formlar ilgili mevzuatına göre arşivlenir.
ALTINCI KISIM
Yönetim, Yöneticiler, Diğer Personel ve Eğitim Ortamları
BİRİNCİ BÖLÜM
Yönetim ve Yöneticiler
Yönetim
MADDE 77- (1) Okul yöneticileri; öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve çevreye
eğitim ve öğretimde liderlik yapar, verimliliğin artırılmasına, ekip ruhunun oluşturulmasına,
okulun çevreyle bütünleşmesine ve kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapar, okulu hizmete hazır durumda bulundurur. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, verimlilik
ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda okulu sürekli yeniler ve geliştirir, zamanı ve tüm
imkânları okulun amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır.
(2) Okul yönetimi;
a) Araştırma ve planlama,
b) Örgütleme,
c) Rehberlik,
ç) İzleme, denetim ve değerlendirme,
d) İletişim ve yönetişim
görevlerini yerine getirir.
Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 78- (1) Müdür, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine
uygun olarak Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat
hükümleri doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve
verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışıyla yönetiminden ve temsilinden birinci derecede
sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür, okulu bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle
işbirliği içinde yönetir.
(2) Müdür çalışmalarını valilikçe belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar; görevin
gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.
(3) Müdür, görevinde sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici, örnek tutum ve
davranış içinde bulunur; mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanır.
(4) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak
bildirir. Öğretmenlerin gerektiğinde görüşlerini de almak suretiyle okutacakları derslere
ilişkin görevlerin dağılımını yapar.
b) Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması amacıyla öğretmenler kurulu ve
zümre toplantılarının yapılmasını sağlar. Zümrelerden derslere yönelik ünitelendirilmiş yıllık
planı ders yılı başlamadan önce alır, inceler, gerektiğinde değişiklik yaptırarak onaylar ve bir
örneğini iade eder.
c) Okulun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve
gereci ile diğer tesislerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun bir şekilde eğitim ve öğretime
hazır bulundurur. Bunlardan imkânlar ölçüsünde diğer okullarla çevrenin de yararlanmasını
sağlar. Diğer okul ve çevre imkânlarından da yararlanılması için gerekli tedbirleri alır.
Öğrencilerin sürekli eğitimlerini yürütmek için millî eğitim müdürlüğü ve ilgili kuruluşlarla
işbirliği yaparak il sınırları içindeki bütün okul ve işletmelerden yararlanılması, gerekli
durumlarda bina kiralanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütür.
ç) Eğitim ve öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek,
sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur. Toplantılarda alınan
kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerektiğinde üst makama bildirir.
d) Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla her öğretim yılında en az bir
defa dersini izler ve rehberlikte bulunur.
e) Teknolojik gelişmeleri okula kazandırır. Okulun ihtiyaçlarını belirler, bütçe
imkânlarına göre satın alma, bağış ve benzeri yollarla karşılanması için gerekli işlemleri
yaptırır. Eğitim araç ve gereciyle donatım ihtiyaçlarını zamanında ilgili birimlere bildirir.
f) Okulun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır.
g) Personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Adaylık ve
hizmetiçi eğitim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütür.
ğ) Personelin performans yönetimi ve disiplin işleriyle öğrenci ödül ve disiplin işlerini
yürütür.
h) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Özel
eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili gerekli tedbirleri
alır.
ı) Öğrencilere ders yılı içinde gerektiğinde 5 günü geçmemek üzere izin verebilir. Bu
yetkisini yardımcılarına devredebilir.
i) Öğrencilerin askerlik ertelemesine ilişkin iş ve işlemlerinin 21/6/1927 tarihli ve
1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.
j) Öğretmenlerin ve öğrencilerin nöbet görev ve yerlerini belirler, onaylar ve
uygulamaya koyar.
k) Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.
l) Diploma, öğrenim durum belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri onaylar.
m) Eğitim ve öğretim ile yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve
sürekli gelişimin sağlanması için araştırma yapılmasını, bu konularda iyileştirmeye yönelik
projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
n) Görevini üstün başarıyla yürüten personelin ödüllendirilmelerini teklif eder.
Görevini gereği gibi yapmayanları uyarır, gerektiğinde haklarında disiplin işlemi yapılmasını
sağlar.
o) Özürleri nedeniyle görevine gelemeyen personelin yerine görevlendirme yapılması
için gerekli tedbirleri alır.
ö) İzinli veya görevli olduğu durumlarda müdür başyardımcısının, müdür
başyardımcısının bulunmadığı hâllerde ise bir müdür yardımcısının müdür vekili olarak
görevlendirilmesini millî eğitim müdürlüğüne teklif eder.
p) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat değişikliklerini takip eder ve ilgililere
duyurulmasını sağlar.
r) Stratejik plan ve bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar, ilgili makama sunar,
yetkisinde bulunan bütçe giderlerini gerçekleştirir, takip eder, giderlerle ilgili belgeleri
zamanında düzenletir, harcamalarla ilgili azami tasarrufun sağlanmasına özen gösterir.
s) Okulun bina, tesis, atölye, laboratuvar, salon, bahçe ve benzeri bölümleri ile araç-
gerecinin diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, mahalli mülki idare
amirinin onayını da alarak ilgili kurumla bir protokol imzalar ve bir örneğini üst makama
gönderir.
ş) Harcama yetkilisi olarak, müdür başyardımcısını veya müdür yardımcılarından
birini 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre
gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir.
t) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre memuriyet veya çalışma unvanına bağlı
kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini yürütmek üzere gerekli bilgi ve niteliklere sahip
personel arasından taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirir.
u) Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve
denetimi yapar.
ü) 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğindeki sorumluluklarını yerine getirir.
v) Öğrenci ve çalışanların sağlığının korunması, okulun fizikî yapısından ve çevreden
kaynaklanan olumsuz sağlık şartlarının iyileştirilmesi amacıyla koruyucu tedbirlerin
alınmasını sağlar.
y) Okul binası ve eklentilerinin sabotaj, yangın, hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı
korunması için gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
z) Okul ve öğrencilerin katılacağı yarışmalar ve sınavlarla ilgili komisyonları
oluşturur, bu etkinliklere katılan öğrencilere danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere öğretmen
görevlendirir.
aa) Görev tanımındaki diğer görevleri de yapar.
bb) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 ve 12 nci
maddesi uyarınca acil durumlarla mücadele için gerekli tedbirleri alır.
(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu müdürleri ayrıca okuldaki eğitim, öğretimle
ve işleyişiyle ilgili olarak;
a) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Derslik, atölye ve laboratuvarların birer üretim ortamı
durumuna getirilmesini; çevredeki işletme, müze, turistik tesis ve benzeri kuruluşlarla
işbirliğine gidilerek insan gücü ihtiyacıyla alana/dallara alınacak öğrenci sayılarının
belirlenmesini; atölye, laboratuvar, uygulamalı ders, stajının buralarda yapılabilme
imkânlarının araştırılmasını, mesleklerinde başarılı olanların ders, seminer ve konferans gibi
etkinliklerle eğitime katkıda bulunmalarını sağlar.
b) Mesleki Açık Öğretim Lisesi programlarına katılan öğrencilere yüz yüze eğitim
verilmesi için gerekli önlemleri alır. Okulun derslik, atölye ve laboratuvarlarında açılması
planlanan yaygın eğitim faaliyetleri konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapar.
c) Mezunların elektronik ortamda izlenmesini, gerektiğinde mezunlar ve işyeri
yetkililerine anket uygulanmasını sağlar. Okulun yıllara göre mesleki ve akademik başarısını
tespit ederek sonuçlarından yararlanır.
ç) Okulda üretime ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere atölye, laboratuvar ve meslek
dersleri öğretmenleri arasından atanmış bir müdür yardımcısını, teknik müdür yardımcısı
olarak görevlendirir.
d) Sektörle işbirliğine önem verir. Çevredeki sektörel gelişim ve değişimi izleyerek
programların, iş hayatının istek ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi konusunda yapılan
çalışmaların, ilgili birimlere iletilmesini sağlar.
e) Döner sermaye iş ve işlemlerinde, 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik
Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak
İşletilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla
gerektiğinde sorumluluğundaki atölye ve laboratuvarlar ile makine ve teçhizatın özel sektörle
birlikte kullanılmasına imkân sağlar.
(6) İşletmelerde mesleki eğitimle ilgili olarak;
a) Öğrencilere, yaşına uygun asgari ücretin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda
belirlenen tutarı kadar ödenecek ücret, ücret artışı ve diğer imkânlar konusunda öğrenci reşitse
kendisi; değilse velisiyle birlikte işletmelerle eğitim sözleşmesini imzalar.
b) Eğitimin öğretim programına uygun olarak yürütülmesi ve okul-işletme arasında
sürekli işbirliğini sağlamak amacıyla bir koordinatör müdür yardımcısıyla ilgili alandaki
öğretmen, öğrenci, işletme sayısı ve işletmelerin okula uzaklıkları dikkate alınarak aynı alanın
atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından yeterli sayıda koordinatör
öğretmen görevlendirir, rehberlik eder ve denetler. Yönetici ve öğretmenlere, “işletmelerde
meslek eğitimi” adıyla verilecek ek ders göreviyle ilgili programı hazırlar ve millî eğitim
müdürlüğüne onaylatır.
c) İşletmelerde görevli eğitici personel/usta öğreticinin hizmetiçi eğitiminde, okulun
personel ve diğer imkânlarıyla yardımcı olur.
ç) Eğitimde amaçlanan hedeflere ulaşılması için işletme yetkilileriyle işbirliği yaparak
gerekli önlemleri alır. İşletme yetkilileriyle yapılan toplantılara başkanlık eder.
d) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Okulda atölye, laboratuvar kurulmaması veya yeterli
donanım bulunmaması hâlinde sektörle işbirliği çerçevesinde yapılan protokol kapsamında
işletmelerin eğitim birimlerinde alan/dal derslerinin eğitim ve öğretimi için ilgili alanın atölye
ve laboratuvar öğretmeni görevlendirir. Ayrıca uygulamalı derslerin eğitiminin işletmelerde
yapılması hâlinde yüz yüze eğitim kapsamında ders okutmak üzere bu işletmelerde öğretmen
görevlendirir.
(7) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Anadolu imam-hatip lisesi müdürleri, okuldaki
eğitim, öğretimle ve işleyişle ilgili olarak okulun çevreyle ilişki kurmasını sağlamak amacıyla
mesleki konularda uygulamaya yönelik faaliyetlerde meslek dersleri öğretmenlerinin
sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenler ve
bu konularda müftülük, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, yükseköğretim kurumları ve
diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam-hatip bölümü
öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi konusunda gerekli önlemleri alır. Ayrıca okulun
mescit, kütüphane, kitaplık, laboratuvar ve benzeri eğitim ortamları ve uygulama
çalışmalarında kazanılacak bilgi ve becerilerin okulun amaçlarına ve öğretim
programlarındaki ilkelere uygun olarak kullanılmasını sağlar.
Müdür başyardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 79- (1) Müdür başyardımcısı, eğitim ve öğretim, yönetim, rehberlik ve
denetim işlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun olarak yürütülmesinden müdüre karşı
sorumludur.
(2) Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekâlet eder.
b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna başkanlık eder.
c) Müdür yardımcılarının öğrenci devam ve devamsızlıklarıyla ilgili çalışmalarını
izler, devamsızlık yapan öğrencilerin velileriyle iletişim sağlar ve gerektiğinde rehber
öğretmenle işbirliği yapar.
ç) Derslerin öğretmenlere dağıtımıyla ilgili programları hazırlar ve müdürün onayına
sunar.
d) Müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrencilerin nöbet çizelgelerini hazırlayarak
müdürün onayına sunar ve nöbet görevlerini kontrol eder.
e) Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını
sağlar.
f) Müdürün harcama yetkilisi olduğu durumlarda, görevlendirildiğinde gerçekleştirme
görevlisi görevini yürütür.
g) Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, hastalık ve diğer devamdevamsızlık
durumlarını takip eder. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve müdürü
bilgilendirir.
ğ) Görevlendirildiğinde, muayene-kabul komisyonu ile sayım kuruluna başkanlık eder,
bu konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür.
h) Görevlendirildiğinde, taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevini yürütür.
ı) Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir, adli ve idari yargı
ile ilgili işlemleri yürütür.
i) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Pansiyonla ilgili iş ve işlemlerden; uhdesinde yer
alanları yürütür, diğer iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlar.
(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine
getirir.
Müdür yardımcısı, görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 80- (1) Müdür yardımcısı eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin planlı,
düzenli ve amacına uygun olarak yürütülmesinden müdüre ve müdür başyardımcısına karşı
sorumludur.
(2) Müdür yardımcısının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Okulda kullanılan belge, defter, çizelge ve formlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve
gerekli olanları imzalar.
b) Görevlendirildiğinde, ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan kurul, komisyon ve
ekiplere katılır, başkanlık eder ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.
c) Kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler,
nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına ve müdüre iletir.
ç) Sorumluluğuna verilen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri müdür ve müdür
başyardımcısıyla işbirliği içinde yürütür.
d) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alış verişiyle ilgili işlemleri yürütür.
e) Mezunların izlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütür.
(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine
getirir.
Teknik müdür yardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 81- (1) Döner sermayeli okullarda, atölye, laboratuvar ve meslek dersleri
öğretmenleri arasından atanan bir müdür yardımcısı, mevzuatına göre teknik müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir. Teknik müdür yardımcısı, müdür ile birlikte döner sermaye
işletmesi çalışmalarının tümünden sorumludur.
(2) Teknik müdür yardımcısı:
a) Döner sermaye çalışmalarının piyasa şartlarına göre yürütülebilmesi, iş takibi,
malzeme alımı, iş teslimi, sipariş alınması gibi konularda piyasayı günü gününe izler.
b) Döner sermeye işletmesi bütçesinden yapılacak harcamalara ilişkin ödeme emri
belgesini düzenlemek görevini yürütür.
c) Döner sermaye işletmesinin nakit, stok ve duran varlık işlemleri ile diğer
işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesini
sağlar.
ç) Ücretleri döner sermaye işletmesince karşılanan personelin her türlü iş ve
işlemlerini izler ve müdüre bilgi verir.
d) Alan/bölüm şeflerince düzenlenen puantajları inceler, imzalar ve onaya sunar.
e) Döner sermayeden veya gerektiğinde genel bütçe ödeneklerinden yapılan satın alma
işlerinde ihale komisyonuna başkanlık eder.
f) Döner sermaye işletmesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yönetime
önerilerde bulunur.
g) Ambarın kontrol ve denetimini yapar.
ğ) Döner sermaye çalışmalarında teknik şartnameye uygun üretim yapılmasını sağlar.
h) Döner sermaye makine, araç-gerecinin bakım ve onarımının yapılmasını, sürekli
kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlar, varsa sorunların giderilmesi için önlem
alır.
ı) Okulun bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını belirleyerek müdürü bilgilendirir.
i) Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi
Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre gerekli iş ve işlemleri yürütür.
j) Taşınır Mal Yönetmeliğiyle kendisine verilen görevleri yapar.
(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine
getirir.
Koordinatör müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları
MADDE 82- (1) İşletmelerdeki mesleki eğitimde işyerlerinin belirlenmesi, eğitimin
planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile okulun araştırma-geliştirme
çalışmalarını yürütmek amacıyla atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri
arasından atanan bir müdür yardımcısı, okul müdürlüğünce koordinatör müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir.
(2) Koordinatör müdür yardımcısı:
a) İşletmelerde mesleki eğitim uygulamasının planlı bir şekilde yürütülmesini
sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler ve müdüre bildirir.
b) İşletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin hizmetiçi eğitim almasını sağlamak
amacıyla, işletme yönetiminin görüşünü de alarak gerekli planlamayı yapar, hizmetiçi eğitim
programını hazırlar ve müdüre sunar.
c) Mesleki eğitim yaptırılabilecek işletmelerin, eğitimi yapılacak meslek alanı/dalı ve
öğretim programına uygunluğunu belirlemek amacıyla kurulan komisyon çalışmalarına
katılır.
ç) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) İşletmelerde mesleki eğitim gören veya staj çalışması
yapan öğrencilerin sigortalılıkla ilgili iş ve işlemlerini yürütür
ç) Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
d) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin devamsızlıkla ilgili iş ve işlemlerini
yapar.
e) Koordinatör öğretmenlerin görevlerini yerine getirmesi, ilgili formların gününde
okul yönetimine verilmesi konusunu takip eder, değerlendirir, varsa aksaklıklar konusunda
müdürü bilgilendirir.
f) Öğretmenlere koordinatörlük görevinin dağıtılmasında ilgili alan zümreleriyle
işbirliği yapar.
g) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Koordinatör öğretmenlerce mezunlara ve iş yeri
yetkililerine uygulanan anketlerin değerlendirilmesi ve elektronik ortama aktarılmasını sağlar.
(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine
getirir.
Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 83- (1) Pansiyonlu okullarda, müdür yardımcılarından biri yatılılık,
bursluluk ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere görevlendirilir. Bunların
görevleri, 15/8/1983 tarihli ve 83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği ile 26/5/2008 tarihli ve
2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlköğretim ve Ortaöğretim
Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde okul müdürü tarafından belirlenir.
Şefliklerin oluşturulması ve şeflerin görevlendirilmesi
MADDE 84- (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, uygulanan mesleki
eğitim programlarının tür ve özelliklerine göre alan/bölüm, atölye, laboratuvar şeflikleri
oluşturulur.
(2) Öğretime açılan her alan/bölüm için bir alan/bölüm şefliği, standart atölye ve
laboratuvar donanımı sağlanmış her atölye ve laboratuvar için bir atölye ve laboratuvar şefliği
oluşturulur. Ancak, aynı atölye ve laboratuvar ortamının aynı yönetim altındaki farklı okul
türleri veya alanların eğitiminde kullanılması durumunda, bu atölye veya laboratuvar için
ikinci bir şeflik oluşturulmaz.
(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Çocuk gelişimi ve eğitimi alanının standart atölye ve
laboratuvarı yanında uygulama sınıfları da alanın atölye ve laboratuvarıdır. 36-48 ve 49-66 ay
arası çocuklar için ayrı uygulama sınıfları oluşturulur ve atölye şefi görevlendirilir.
(4) Şeflerin görevlendirilmesiyle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenerek
duyurulur.
Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 85- (1) Şeflerin ortak görev ve sorumlulukları şunlardır.
a) Alanın bina, eşya, makine-teçhizat ve diğer taşınırların bakım, onarım, koruma,
saklama ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.
b) Müdür tarafından görevlendirilmeleri halinde taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi
unvanıyla Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak defter, belge ve cetvelleri tutar.
Yılsonunda ve gerekli görülen zamanlarda taşınırları sayım ve kontrole hazır bulundurur.
Sayım ve döner sermayeyle ilgili iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütür.
c) Tüketim malzemelerine yönelik sarfların e-Taşınır sistemine işlenmesini sağlar.
ç) Kullanılan makine, araç-gereç ve teçhizatın okul imkânlarıyla onarımını sağlar.
Onarımı mümkün olmayan veya ekonomik ömrünü tamamlamış olanların kayıttan düşümü
için Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre öneride bulunur.
d) Öğrencilerin kullanacakları her türlü araç-gereci imza karşılığında ilgilisine teslim
eder. Bunlardan iadesi gerekenleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeyenlerle araç-gerece
zarar verenleri okul müdürlüğüne bildirir.
e) Öğrencilerin atölye ve laboratuvarlarda yapacakları uygulamalarla ilgili araç-gereç
ve malzemelerin önceden hazırlanması için ilgililerle işbirliği yapar, kayıtlarını tutar.
f) İş kazası, meslek hastalıkları, yangın ve diğer tehlikelere karşı iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması konusunda özel eğitimi gerektiren öğrencileri de dikkate alarak
gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
g) Çalışma ortamını temiz tutma alışkanlığının öğrencilerde davranış hâline getirilmesi
için çaba gösterir.
ğ) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar ile ilgili kayıtları tutar.
h) Temel işlemlerin uygulamalı olarak yapılmasını sağlar. Bu işlemlerin doğru olarak
kavranıp kavranmadığının anlaşılması yönünde öğrencilere rehberlik eder.
ı) Temrin uygulamalarında eğitim ve öğretimi geliştirecek ders araç-gerecinin
yapılmasını ve mevcutların onarımını sağlar.
i) İş sağlığı ve güvenliği bakımından sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye,
laboratuvarda bulunan her makine için özelliklerinin, periyodik bakım ve yedek parça
durumuyla varsa yapılan tadilat ve değişen parçalarının düzenli olarak işlendiği makine
kartıyla kullanma kılavuzu hazırlar. Atölye ve laboratuvarlardaki çalışma şartlarını belirten
tehlike ve uyarı işaretleriyle makine ve araç-gerecin özelliklerine göre kullanma talimatlarının
uygun yerlere asılmasını sağlar.
j) İş kazası veya kişi alan/bölüm, atölye, laboratuar ya da iş ekipmanını zarara uğratma
potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayların meydana gelmesi durumunda, usulüne
uygun olarak rapor hazırlayıp yazılı olarak müdüre bildirir.
k) Mezunları izleme ve işe yerleştirme çalışmalarını ilgili alan öğretmenleriyle birlikte
yürütür.
l) Aynı yönetim altında farklı program türü bulunan okullarla sürekli eğitim ve
öğretim yapılan atölye ve laboratuvarlardaki araç-gerecin sorumluluğunu varsa alanın
teknisyeniyle birlikte yürütür.
m) Sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye ve laboratuvarın diğer kurum ve kuruluşlarla
birlikte kullanılması durumunda, protokol hükümleri doğrultusunda yararlanılmasını sağlar.
n) Görev alanlarına göre okul müdürlüğü tarafından belirlenen çalışma esaslarındaki
görev ve sorumlulukları yerine getirir.
(2) Alan/bölüm şefi;
a) Her öğretim yılı başında alan/bölüm, atölye ve laboratuvarda görevli personel
arasında işbölümü yapar ve onay için okul müdürlüğüne sunar. Alanıyla/bölümüyle ilgili
çalışmalarda diğer alanlarla/bölümlerle işbirliği yapar.
b) Okula ait bina, atölye, laboratuvar ve dersliklerin, alanın öğretim programına uygun
olarak ders araç gereç ve donatım ihtiyacını belirler ve temini için teklifte bulunur.
c) Döner sermaye işletmesi mal ve hizmet üretim çalışmalarını ilgili mevzuat
hükümleri doğrultusunda planlar ve yürütür. Döner sermaye çalışmaları kapsamında
şartname, resim ve standartlarına uygun üretim yapılmasını sağlar, kalite kontrol
komisyonunun incelemesine sunar.
ç) Alan/bölüm zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder. Atölye ve laboratuvar
şefleri, alan öğretmenleri, uzman, usta öğretici ve teknisyenler ile zümre toplantıları yapar.
Alınan kararları müdürün onayına sunar.
d) Alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili her türlü materyalin birime
alınması için ilgililerle işbirliği yapar. Alan/bölüm kitaplığının ilgililerce kullanımını sağlar.
e) Resmî, özel, gönüllü, kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, mezunların
işyerlerindeki başarılarını izler, gerektiğinde programların geliştirilmesi için önerilerde
bulunur.
f) Sektörle bilgi ve teknoloji alışverişinde bulunur. Alanın öğretmen, uzman, usta
öğretici, teknisyen ve öğrencilerinin mesleki fuar, sergi ve seminerlere katılmalarını teşvik
eder.
g) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Çocuk gelişimi ve eğitimi alan şefi, ayrıca 26/7/2014
tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okulöncesi
Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri yapar.
(3) Atölye, laboratuvar şefi;
a) Uygulamalı eğitimin incelemeye ve araştırmaya dayalı olarak her türlü ders araç-
gereçten yararlanılarak yapılmasını, bunların biriminde bulundurulmasını ve
zenginleştirilmesini sağlar.
b) Uygulamalı eğitim kapsamında öğrencilere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin
programlarda öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak nitelikte olmasını,
çalışmaların belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
c) Aynı yönetim altında farklı program türü bulunan okullarla sürekli eğitim ve
öğretim yapılan okulların birimlerindeki araç-gerecin sorumluluğu, birimin şefiyle birlikte o
birimde görevli bir teknisyene verilir.
(4) Sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye ve laboratuvarın diğer kurum ve kuruluşlarla
birlikte kullanılması durumunda, protokol hükümleri doğrultusunda yararlanılmasını sağlar.
(5) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine
getirir.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmenler
Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları
MADDE 86- (1) Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve
temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.
(2) Öğretmen çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerine bağlı olarak, toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda bireyin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak
topluma kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaparak toplumsal kalkınmada belirleyici ve
öncü bir rol üstlenir.
(3) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin
gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri
öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak
eğitim ve öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır.
(4) Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alan öğretmenlerin görev
ve sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul ve çevre ilişkisinin kurulması
ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur. Tutum ve davranışlarıyla
öğrencilere örnek olur.
b) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Öğrencilerin; öğretim programları doğrultusunda
kazanım ve becerilerini hedefleyen, inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak
öğrenmelerini amaçlayan etkinlikleri planlar ve uygular. Öğrencilerin; bağımsız ve yaratıcı
düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce
belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin, eğitim
ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar.
c) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin görevleri yürütür.
ç) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir.
d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili
görevleri yapar.
e) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütür.
f) Sınav, proje ve performans çalışması ve bu kapsamdaki diğer iş ve işlemleri yürütür.
g) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri
okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve
deneylerin yapılmasını sağlar.
ğ) Rehberlik ve sorumluluğu kendisine verilen aday öğretmenlerin yetiştirilmesine
yardımcı olmaya yönelik iş ve işlemleri yürütür.
h) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yapar; konu,
etkinlik, deney, performans çalışması, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları ders
defterine yazarak ilgili yerleri imzalar.
ı) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin geziyle ilgili
görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul
müdürüne sunar.
i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum
hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve
seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen
görevleri yapar.
j) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır
ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim ve öğretime
yansıtır.
l) İhtiyaç duyulan ders araç, gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimiyle
işbirliği yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç, gereç ve materyallerinin amacı
doğrultusunda güvenli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
m) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları
takip eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre
sunar.
n) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda velilerle işbirliği yapar.
o) İzinli sayıldıkları sürede bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine
bildirirler.
ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir.
p) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine
getirir.
(5) Mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenleri ayrıca,
a) Öğretim programlarına uygun olarak döner sermayeyle ilgili işleri planlar ve
yaptırır.
b) Öğrencilerin eğitim ve öğretim, üretim etkinliklerini izler, mesleki konularda
çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik eder.
c) Uygulamalı eğitim için gerekli görülen araç-gerecin zamanında sağlanması için
ilgililerle işbirliği yapar, araç-gereci kontrol eder ve teslim alır. Kendilerine verilen araç-gereç
ve makinelerin korunmasını, bakım ve onarımını, kılavuzuna uygun ve güvenli bir şekilde
kullanılmasını, her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlar, öğrencilere rehberlik
yapar.
ç) Öğrencilerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda
kullanılan araç-gerecin bir listesini ilgililere verir.
d) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak
sürdürülebilmesi için alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleriyle birlikte plan hazırlar.
Öğrencilere alanıyla ilgili konularda proje danışmanlığı ve rehberlik yapar.
e) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılır. Yapılan iş ve hizmetlerin
istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlar.
f) Koordinatör olarak görevlendirilenler, öğrencilerin işletmedeki eğitim ve öğretim,
başarı, devamsızlık, disiplin ve benzeri durumlarını titizlikle takip eder, program
doğrultusunda haftalık/aylık düzenlenecek formları/raporları yönetime teslim eder.
g) Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, uygulama sınıflarında tam gün eğitim yapar.
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğretmenleri ve şefleriyle koordineli çalışır.
ğ) Mezunların izlenmesi ve işe yerleştirme çalışmalarında alan/bölüm, atölye ve
laboratuvar şefleriyle işbirliği yapar.
h) Mesleki ve teknik eğitim fuarına hazırlık çalışmalarına katılır ve çalışmaları
yürütür.
ı) Tam gün tam yıl eğitim kapsamındaki okullarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu,
yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen görevleri de yaparlar.
i) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Mesleki eğitim için işletmeye gönderilecek
öğrencilere, işletmenin şartları, çalışma koşulları ve işletmede iletişim kurulacak yetkililerle
ilgili konularda rehberlik yapar.
(6) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Anadolu imam-hatip lisesi meslek dersleri
öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere
öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik
ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çalışmalar yapar ve faaliyetlere
katılır.
(7) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile imam-hatip liselerinde, okulların
özelliğine bağlı olarak okul müdürünce verilen diğer görev ve sorumlulukları da yerine
getirirler.
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları
MADDE 87- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ortaöğretim kurumlarında görevli
yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının
ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde mesleki çalışma yaparlar.
Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden
duyurulur.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bu çalışmalarda;
a) Yönetici ve öğretmenlerin; genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon
konularında, bilgilerini arttırıcı faaliyetler yapılır.
b) Yeni beceriler kazandırmaya, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm
yolları bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamaya
yönelik faaliyetler yapılır.
c) Öğretim programları, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme
yapılır.
ç) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantılarıyla bunlarla ilgili iş ve
işlemler yapılır.
d) Eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesiyle yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık
çalışma programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar yapılır.
e) Okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretimle ilgili diğer konular da
değerlendirilebilir.
f) Gerektiğinde Bakanlığın ilgili birimlerince hazırlanan plana göre farklı mesleki
çalışma programları da uygulanabilir.
(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yönetici ve öğretmenler;
a) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ilk haftasında, okul
müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar.
b) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki
günlerinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli
merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulurlar. İstemeleri hâlinde bu
eğitimi farklı il/ilçelerde de alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenler,
katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı
belgelendirmek zorundadırlar.
c) Eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde
yapılan mesleki çalışmalarda okul müdürlüklerince hazırlanan program dâhilinde kendi
okullarındaki mesleki çalışmaya katılırlar.
(4) Mesleki çalışmalarda ödenecek ücretle ilgili hususlarda 1/12/2006 tarihli ve
2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı
Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar doğrultusunda işlem
yapılır.
Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi
MADDE 88- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) İşletmelerdeki mesleki eğitimle staj
çalışmalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya
çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının
izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla okulda alanı atölye, laboratuvar ve meslek
dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenler arasından koordinatör öğretmen
görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez.
Koordinatör olarak görevlendirilen öğretmenlerin isimleri ilgili işletmeye bildirilir.
(2) Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
a) Okuldaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak
öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra işletmelerde meslek eğitimi adı altında ek ders
görevi verilir.
b) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) İşletmelerde mesleki eğitim ek ders görevi
verilmesinde işletmelerin okula uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası
uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısıyla bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman
gibi ölçütler esas alınır. Hangi güzergâhtaki, kaç işletme ve öğrenci için kaç saat ek ders
görevi verilebileceği, koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında alan zümre
başkanlarıyla birer alan öğretmeninden oluşan komisyonca planlanır. Okul yönetimince, bu
planlama da göz önünde bulundurularak ilgili alan öğretmenlerine görev dağılımı yapılır. Bu
kapsamda bir öğretmene aynı gün için 8 saatten fazla ek ders görevi verilmez. Yarıyıl ve yaz
tatilinde staj yapan öğrenciler ile varsa mesleki eğitim gören öğrenciler için işletme ve öğrenci
sayısı dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılır ve belirlenecek program çerçevesinde
öğretmen görevlendirilir.
c) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek
ders saati sayısı; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders
Saatlerine İlişkin Karar gereği ilgili alanın alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders
görevinden sayılan planlama, bakım ve onarım ek ders saatleri toplamı ile işletmeye öğrenci
gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri
toplam ders yükünü geçemez.
ç) İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders yükünün
belirlenmesinde, işletmelere öğrenci gönderilen alandaki/dallardaki sınıfların işletmelerde
eğitimi yapılan uygulamalı meslek derslerinin haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup
sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir. Grup sayısının
belirlenmesinde, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
d) Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)
e) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Bir alanda koordinatör öğretmen olarak
görevlendirilecek yeterli sayıda atölye ve laboratuvar öğretmeninin bulunmaması
durumunda bu alana yakın alan öğretmenlerine öncelik vermek üzere diğer alan
öğretmenlerine koordinatörlük görevi verilir.
f) Koordinatör öğretmenin görevlendirilmesi, öğrencinin işletmede bulunduğu
günlerde yapılır. Aynı işletmede aynı alanda mesleki eğitim gören 15 öğrenciye kadar bir
koordinatör öğretmen görevlendirilir. Bu kapsamda aynı öğrenci gurubu için haftada bir defa
ve yalnız bir öğretmene koordinatörlük görevi verilir.
g) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) İl sınırları dışındaki işletmelerde mesleki eğitim
gören öğrencilere koordinatörlük görevi, mahallinde alanla ilgili eğitim yapan okuldaki
öğretmenlerle karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, öğrencilerin kayıtlı olduğu
okulca görevlendirilecek öğretmenlerle bu görev yerine getirilir. Ancak staj çalışmalarının
izlenmesi için il sınırları dışında öğretmen görevlendirilmez.
ğ) Okul yönetimi, koordinatör öğretmenlerin görevlerini verimli şekilde yerine
getirmeleri hususunda denetim ve rehberlik yapar.
(3) Aynı alanda birden fazla okulun öğrencisinin mesleki eğitim gördüğü işletmelerde,
okullar arasında işbirliği yapılarak koordinatörlük görevi bir okul müdürlüğünce yerine
getirilebilir.
(4) Okulda atölye ve laboratuvar kurulmaması veya yeterli donatım bulunmaması
hâlinde sektörle işbirliği çerçevesinde yapılan protokol kapsamında işletmelerin eğitim
birimlerinde alan/dal derslerinin eğitim ve öğretimi için görevlendirilen öğretmenlerin bu
görevleri koordinatörlük kapsamında değerlendirilmez.
(5) Koordinatörlük görevi, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders
ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında yapılan faaliyetler için
verilmez. İşletmelerde mesleki eğitim gören mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri ile örgün
mesleki eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi birlikte planlanabilir.
(6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ile 3308
sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre telafi eğitimi görenlerin işletmelerde
mesleki eğitim ve staj çalışmaları için de hafta içi günlerde birinci fıkra kapsamında
koordinatör öğretmen görevlendirilir.
(7) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Aynı il içerisinde olmakla birlikte toplu taşım
araçlarıyla ulaşım sağlanamayan ilçe dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören
öğrencilerin koordinatörlük görevi, işletmenin bulunduğu yerleşim biriminde bulunan
okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılamaması halinde okul müdürlüğünce ilgili
alan öğretmenleri arasından görevlendirme yapılarak yerine getirilir.
(8) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri
eğitimine devam eden öğrenci bulunması hâlinde ikinci fıkranın (b) bendinde belirlenen
esaslara göre koordinatör öğretmen görevlendirilir.
Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları
MADDE 89- (1) Koordinatör öğretmenler:
a) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) İşletmelerde mesleki eğitim uygulaması ile staj
çalışmalarının planlı olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler ve
okul müdürlüğüne bildirir.
b) İşletmelerde, öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlarla
programlara yansıtılmasında yarar gördüğü hususları belirleyerek hazırlayacağı raporu,
program geliştirme çalışmalarında değerlendirilmek üzere okul müdürlüğüne verir.
c) Mesleki eğitim konusunda, işletme yetkilileriyle usta öğretici/eğitici personele
rehberlikte bulunur.
ç) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmış oldukları işlerle ilgili iş
dosyasını kontrol eder.
d) Öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumunu izleyerek işletme
kayıtlarındaki bilgilerin takip eden iki iş günü içerisinde okul müdürlüğüne iletilmesini sağlar.
e) İşletme yetkilileriyle işbirliği yaparak işyerine uyum sağlayamayan öğrencileri
belirler, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için işletme ve okul arasında yapılan işbirliği
gereği uygulamaya yönelik iş ve işlemleri takip eder, alınacak önlemleri okul müdürlüğüne
bildirir.
f) Okul ile işletme arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan
sorunları belirleyerek okul müdürlüğüne bildirir.
g) İşletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak dönem sona
ermeden 5 gün önce okul müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.
ğ) Mezunları izleme ve işe yerleştirme çalışmaları kapsamında gerektiğinde mezunlar
ve işyeri yetkililerine anket uygular.
h) İşletmelerde mesleki eğitim konusunda müdürün vereceği diğer görevleri yerine
getirir.
Rehber öğretmenler
MADDE 90- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okul rehberlik hizmetlerini yürütmek
üzere Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre
rehber öğretmen görevlendirilir.
(2) Rehber öğretmenler, diğer öğretmenlerle birlikte ders kesimi tarihinden temmuz
ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden ders yılının başlama tarihine kadar geçen
sürelerde de mesleki çalışmalarını sürdürürler. Ancak yükseköğretime yönlendirme ve
tercihle ilgili iş ve işlemler için ihtiyaç duyulması halinde tatil dönemlerinde de
görevlendirilebilir.
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Rehber öğretmenler, öğrencilerle birlikte
yapacakları grup çalışmalarını herhangi bir nedenle ders öğretmenlerinin bulunmadığı ders
saatlerini de değerlendirerek yaparlar.
Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları
MADDE 91- (1) Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.
(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.
b) Birden fazla okulda ders görevi bulunan öğretmenlere kadrosunun bulunduğu
okulda, kadrosunun bulunduğu okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi
verilir.
c) Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika
sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, tek devrede nöbet tutarlar.
ç) Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi
verilmez.
d) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) İstekleri hâlinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan
kadın öğretmenlerle 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler, nöbet görevinden muaf
tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle nöbet
görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.
e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul
yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
f) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak
gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
g) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan
öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek
düzenleme yapılır.
ğ) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim
öğretmenleri ile çocuk gelişimi alanına ait uygulama ana sınıflarında görev yapan okul
öncesi öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutulur.
Belletici öğretmen görevlendirilmesi
MADDE 92- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda, öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme,
eğitim ve öğretim, etüt çalışmalarıyla benzeri hizmetlerin yürütülmesi için ilgili mevzuatı
doğrultusunda belletici öğretmen görevlendirilir.
(2) Belletici öğretmenler; okulda görevli öğretmenler arasından, okulda yeterli sayıda
öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim
yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar
arasından, okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayıyla görevlendirilir. Her iki
durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer
eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) İstemeleri hâlinde, asker öğretmen ve rehber
öğretmenler belletici öğretmen olarak görev alabilirler.
Uzman ve usta öğreticilerin görevlendirilmesi, görev ve sorumlulukları
MADDE 93- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Okullarda, öğretmen ihtiyacının
karşılanamadığı alanlarda uzman, usta öğretici veya dördüncü ve daha üst seviyede Mesleki
Yeterlilik Kurumu mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler görevlendirilir. Ancak ulusal ve
uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuata göre eğitim yapılan alanlarda, öğretmen
bulunmasına rağmen ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili mevzuatında belirtilen
yeterlilikleri haiz usta öğretici görevlendirilebilir.
(2) Usta öğreticilerle meslek alanında/dalında öğretmen olarak atanabilme yeterliliğine
sahip olanlar arasından seçilecek uzmanlar Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen çalışma süresi kadar
görevlendirilir. Uzman olarak görevlendirilenler bağımsız, usta öğreticiler ise öğretmen
gözetiminde ders okuturlar. Görevlerini öğretmenlik sorumluluğu içinde müdürün
belirleyeceği esaslara uygun olarak yürütürler.
(3) Gönüllü usta öğreticiler, gerekli şartları taşımaları kaydıyla, ücretli usta
öğreticilerin görev ve sorumlulukları doğrultusunda ücretsiz olarak görevlendirilebilirler.
(4) 65 yaşını doldurmuş olanlara uzman ve usta öğreticilik görevi verilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Personel
Diğer personel
MADDE 94- (1) Okullarda;
a) Bakım, onarım ve uygulama sınıfları dâhil alanlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek,
eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğretmenlere yardımcı olmak üzere teknisyen,
b) Kütüphaneyle ilgili işleri yürütmek üzere kütüphane memuru,
c) Aracı bulunan okullarda şoför,
ç) Temizlik hizmetlerini yürütmek üzere hizmetli,
d) Bahçeyle ilgili görevleri yürütmek üzere bahçıvan,
e) Okulun ısınma işlerini yürütmek üzere kaloriferci,
f) Bina ve tesisler ile araç ve gerecin güvenliğini sağlamak üzere gece bekçisi, koruma
memuru veya güvenlik görevlisi,
g) Ambar ve depoyla ilgili görevleri yürütmek üzere ambar memuru,
ğ) Sağlık hizmetleri ve okul revirinin iş ve işlemlerini yürütmek üzere hemşire,
h) Yemekhanesi bulunan okullarda yemek çıkarılmasına yönelik iş ve işlemleri
yürütmek üzere aşçı,
ı) İhtiyaç duyulan diğer alanlarda personel
çalıştırılabilir.
(2) Personelin görevleri, ilgili mevzuatı çerçevesinde okul müdürünce belirlenerek
ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.
(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Hizmet satın alma yoluyla çalıştırılacak personelin
görevlerine ilişkin esas ve usuller sözleşmeyle belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Ortamları
Okul bina ve tesisleri
MADDE 95- (1) Yerleşim alanının ihtiyaçları, öğrencilerin yaş ve gelişim
durumlarıyla okul tür ve programlarına göre Bakanlıkça uygun görülen projeler çerçevesinde
okul bina ve tesisleri yapılır.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okul binalarında rehberlik servisi, derslik, atölye,
laboratuvar, yönetim, araç-gereç, resim, müzik, kaynak veya destek eğitim odaları, konferans
salonu, öğretmenler odası, kütüphane ve benzeri yerlerle imam-hatip liselerinde uygulama
mescidi bulunur. Spor salonu, çok amaçlı salon, spor ve oyun alanları okulun amaçlarına göre
düzenlenir. Bina ve eklentilerinin yeterli olması durumunda, ihtiyaca göre hobi alanları ve
sosyal etkinlik ortamları düzenlenir, bilimsel ve teknolojik araç-gereçle donatılır.
(3) Okul binaları, tesisleri ve bahçesi engelli bireylerin ulaşabilirlik gereklerine uygun
olarak düzenlenir.
Türk Bayrağı, Atatürk köşesi ile diğer tablo ve resimler
MADDE 96- (1) Türk Bayrağının bulundurulması, temizliği, korunması ve
kullanılmasında 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve
85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğü
hükümlerine uyulur.
(2) Okullarda, okul yönetiminin bulunduğu binanın girişinde kolayca görülebilecek en
uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur. Atatürk köşesine zeminden yüksekte, Atatürk’ün
büstü veya maskı konulur. Atatürk’ün fotoğrafı, Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün
Gençliğe Hitabesi uygun biçimde asılır. Atatürk köşesinde madalyon, gravür, fotoğraf,
Atatürk’ün eğitimle ilgili sözleriyle kitap, tablo ve levhalara da yer verilebilir.
(3) Okulun yönetim odalarında, dersliklerinde, diğer oda ve bölümlerinde Atatürk
resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi tabloları, 9/8/2006 tarihli ve 26254
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
hükümlerine göre asılır. Ayrıca okulun bütün bölümlerinde, o bölüme ait dayanıklı taşınırlar
listesi bulundurulur.
(4) Okulların koridor, salon ve diğer uygun mekânlarında, Türk tarihi ve kültürüne ait
tablo ve levhalara, özlü sözlere, okulun özelliğine göre eğitici ve sanat değeri olan resimlerle
dünyaca ünlü bilim, sanat, spor insanlarının söz ve resimlerine, dekoratif ve estetik tablolara,
haritalara, duvar gazetesi ile öğrenci etkinliklerinin sergileneceği panolara da yer verilebilir.
Derslikler
MADDE 97- (1) Derslikler, derslerin özelliklerine ve içeriğine göre düzenlenebilir.
Derslik donatımları; öğrenci sayısı, yaş ve gelişim durumları ile engelli bireylerin özel
durumları dikkate alınarak yapılır. Derslikler hiçbir şekilde yönetim ve hizmet odasına
dönüştürülemez.
Atölye ve laboratuvarlar
MADDE 98- (1) Alan, dal ve derslerin özelliklerine göre okullarda, atölye ve
laboratuvar kurulur, eğitim ve öğretime hazır bulundurulur. Atölye ve laboratuvarlar, özel
eğitimi gerektiren öğrencilerin de yararlanabilecekleri şekilde düzenlenir. Bu bölümlerde
bulunması gerekli araç-gereç ve donatım listesi Bakanlıkça belirlenir.
Hizmet odaları
MADDE 99- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okulda, müdür, müdür başyardımcısı,
müdür yardımcıları, öğretmen, rehberlik servisi, memur ve diğer personel için uygun odalar
ayrılır. Bu odalar, hizmetin gerektirdiği şekilde standardına uygun ve sade olarak düzenlenir.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okulda, ibadet ihtiyacı için doğal aydınlatmalı
uygun mekân ayrılır.
Kütüphane
MADDE 100- (1) Kütüphane, 22/8/2001 tarihli ve 24501 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata
göre düzenlenir ve işletilir.
Spor alanları ve spor tesisleri
MADDE 101- (1) Spor alanı, spor tesisi ve çok amaçlı salonu bulunan okullarda bu
yerler, beden eğitimi dersleriyle her tür sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için kullanıma
hazır durumda bulundurulur.
(2) Spor alanları öğrencilerin farklı spor etkinliklerini yapabilecekleri şekilde
planlanır.
(3) Spor odasında, sporla ilgili kitap, araç-gereç, doküman ve malzeme bulundurulur.
(4) Spor alanları ve spor salonlarından, imkânlar ölçüsünde diğer okulların ve çevrenin
de faydalanması sağlanır.
(5) Spor tesislerinin kullanımıyla ilgili açıklamalar, rahatlıkla görülebilecek yerlere
asılır. Tesislerin korunmasıyla ilgili güvenlik önlemleri alınır.
(6) Spor alanları, spor tesisleri ve diğer tesislerin işletilmesiyle ilgili hususlarda
9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı OkulAile
Birliği Yönetmeliği hükümlerine uyulur.
Resim ve müzik odası veya derslikleri
MADDE 102- (1) Okullarda resim ve müzik odası veya derslikleri oluşturulabilir. Bu
oda veya dersliklerde resim ve müzikle ilgili kitap, araç, gereç, doküman ve malzeme
bulundurulur.
Destek eğitim odası
MADDE 103- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Kaynaştırma uygulamaları yoluyla
eğitimlerine devam eden öğrencilerle özel yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda
destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası ve eğitim
bölgelerinde yetenek atölyeleri açılır. Burada yürütülecek iş ve işlemler Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Revir
MADDE 104- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG)Yatılı ve pansiyonlu okullarda
pansiyonun uygun bir bölümünde revir düzenlenir. Revirde, telefon, ilk yardım dolabı, hasta
muayene masası, pansuman masası, hasta yatağı, sedye, vestiyer, komodin, soyunma odası
veya paravan, ecza dolabı, çöp kutusu bulundurulur.
(2) Diğer okullarda, acil durumlar için okul yönetiminin kontrolünde ecza dolabı
oluşturulur. Ecza dolabında aile hekiminin önerisi doğrultusunda belirlenen malzemeler
bulundurulur.
Kantin
MADDE 105- (1) Kantinin kurulması, işletilmesi ve denetimle ilgili iş ve işlemler,
Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Konutlar
MADDE 106- (1) Kamu konutlarıyla ilgili iş ve işlemler, 16/7/1984 tarihli ve 84/8345
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği ve ilgili
diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
YEDİNCİ KISIM
Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler
Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması
MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin
sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin gerçekleştirilmesi, yerel yönetimlerin ve sivil toplum
örgütlerinin desteğinin alınması, her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarıyla işbirliğinin
geliştirilmesi, çocuk haklarının korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla kurul, komisyon ve
ekipler oluşturulur.
Kurullar
MADDE 108- (1) Okullarda;
a) Öğretmenler kurulu,
b) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu,
c) Zümre öğretmenler kurulu,
ç) Okul zümre başkanları kurulu,
d) Okul öğrenci meclisi,
e) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu,
f) Onur kurulu,
g) Sosyal etkinlikler kurulu
oluşturulur.
(2) Okullarda ihtiyaca göre bilim, danışma, sanat, proje ve benzeri kurullar da
oluşturulabilir.
Öğretmenler kurulu
MADDE 109- (1) Öğretmenler kurulu, kurumun öğretmen, uzman ve eğitici
personelinden oluşur. Okulun özelliğine göre gerektiğinde ilgili sektör temsilcileri,
eğitici/öğretici personel, usta öğretici, proje uzmanı, proje koordinatörü, atölye teknisyeni,
öğrenci temsilcisiyle okul-aile birliği başkanı da kurul toplantısına çağrılır.
(2) Öğretmenler kurulunun başkanı okul müdürüdür. Öğretmenler kurulu, müdürün
bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekâlet edenin başkanlığında toplanır.
(3) Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı
sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt
çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.
(4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta
önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır.
Kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra uygulamaya konulur.
(5) Öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli
hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mahalli mülkî
idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir.
(6) Öğretmenler kurulunda;
a) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
b) Öğretim programlarının uygulanması,
c) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak
kullanılması,
ç) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar,
d) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,
e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak
önlemler,
f) Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının
değerlendirilmesi,
g) Çocuk haklarına ilişkin uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi,
ğ) Yapılacak proje çalışmaları,
h) Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler,
ı) Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri,
i) Kardeş okul uygulamaları,
j) Yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
etkinlikler ve yarışmalarla fuar, defile, sergi ve kermesler,
k) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi,
l) Mezunların izlenmesi,
m) Toplam kalite yönetimi, okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarla stratejik
planlamaya ilişkin iş ve işlemler,
n) Genel denetim sonuçları,
o) Nöbet uygulamaları,
ö) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar,
p) Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan sınav ve yarışma sonuçlarının
değerlendirilmesi,
r) Öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,
s) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Rehberlik faaliyetleri,
ş) Zümre toplantıları,
t) Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları,
u) Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları,
ü) e-Okul uygulamaları,
v) Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür.
(7) Kurul toplantısına başlamadan önce gerekli görülen diğer konular da oy
çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.
(8) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; yapılacak proje, tasarım,
üretim ve hizmet çalışmaları, hayat boyu eğitimle ilgili konular, tanıtım, yönlendirme, mesleki
rehberlik çalışmaları, istihdama yönelik mesleki eğitim hizmetleri, sağlık ve güvenlik gibi
konulardan, toplantının yapıldığı döneme göre gerekli olanlar görüşülür.
Sınıf veya şube öğretmenler kurulu (Değ: 28/10/2016-29871 RG)
MADDE 110- (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler
kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenlerle rehberlik öğretmenlerinden oluşur. Kurullar
ihtiyaç hâlinde; okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da
sınıf rehber öğretmeninin talebi ve okul müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Kurulun
başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü
durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileriyle
ilgili sınıf ve şubede derse giren eğitici personelde kurul toplantılarına davet edilebilir.
(2) Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayıyla uygulanır.
(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma öğrencilerinin başarısının artırılması ve sunulan
eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla alınacak tedbirler ve
yapılması gereken iş ve işlemler değerlendirilir.
(4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak,
gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve
mahalli mülki idare amirinin onayıyla ders saatleri içinde de yapılabilir.
(5) Sınıf veya şube öğretmenler kurulunda; (Değ: 28/10/2016-29871 RG)
a) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin
alınması,
b) Derslerin, öğretim programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi,
c) Eğitim kaynaklarıyla atölye, laboratuar ve diğer birimlerden güvenli bir şekilde
nasıl yararlanılacağının planlanması,
ç) Çevreden yararlanma ve işbirliğinin sağlanması,
d) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,
e) Proje, performans çalışması ve sınavların planlanması,
f) İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri
sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,
g) Okulu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması,
ğ) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarında birlik ve beraberliğin sağlanması,
h) Mesleki ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin mesleğe, iş hayatına ve
yüksek öğrenime yönlendirilmeleri,
ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
i) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
j) Müdürün gerekli gördüğü konularla kurul üyelerinin çoğunluğunun önerisiyle
gündeme alınması kararlaştırılan diğer konular
görüşülür.
Zümre öğretmenler kurulu
MADDE 111- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Zümre öğretmenler kurulu, okulda
aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca
uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna
katılır. Tek öğretmen bulunması hâlinde toplantı okul müdürünün görevlendireceği
müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi
aralarından birini başkan seçer.
(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı
sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün
onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek,
uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak
ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda
bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.
(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının
değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
b) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun
kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak
planlamanın bu doğrultuda yapılması,
c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde
durularak çalışmaların buna göre planlanması,
ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin
işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin
belirlenmesi,
d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık
planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin
hususların görüşülmesi,
e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının
belirlenmesi,
f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar
alınması,
g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve
benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve
gözlemlerin planlanması,
h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve
beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
ı) Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer
derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil,
sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,
i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla
okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde
katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık
durumlarının ders bazında değerlendirilmesi
ve benzeri konular görüşülür.
(4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı
düzenleyebilir.
(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca;
a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate
alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin
belirlenmesi,
b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların
geliştirilmesi,
c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,
ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki
ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,
d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla,
f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları
ilgili konular da görüşülür.
Okul zümre başkanları kurulu
MADDE 112- (1) Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul,
ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
Gerektiğinde okul müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak
bu kurula katılabilir.
(2) Kurul, dönem başlarıyla ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine
okul müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve
müdürün onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders
saatleri dışında yapılır.
(3) Okul zümre başkanları kurulunda;
a) Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımıyla
öğrenci başarısının artırılması,
b) Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin
değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,
c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin
alanlarında hizmetiçi eğitime alınmalarının okul müdürlüğüne önerilmesi,
d) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili
zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
e) Sınavların planlanması, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi,
sonuçlarının değerlendirilmesi
ve benzeri konular görüşülür.
(4) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri okul zümre başkanlarıyla toplantı yapabilir.
(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; alan/bölümlerin gelir-gider
durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi, tanıtım,
pazarlama, hizmet ve ürün satışıyla sosyal etkinliklere katılım için gerekli çalışmaların
yürütülmesi ile iş sağlığı ve güvenliği konuları da görüşülür.
İlçe zümre başkanları kurulları
MADDE 113- (1) İlçe zümre başkanları kurulları, zümre öğretmenler kurulu
başkanlarından oluşur. Kurullar, ilk toplantılarında o eğitim ve öğretim yılı için kendi
aralarından birini ilçe zümre başkanı seçer. Toplantılar ilçe millî eğitim müdürü, uygun
gördüğü bir şube müdürü veya bir okul müdürü başkanlığında yapılır.
(2) Kurullar, ders yılı başlamadan önce ve ders yılı sonunda toplanır. Kararlar oy
çokluğuyla alınır ve ilçe müdürünün onayından sonra okullara ve ilgili kurullara duyurulur.
(3) İlçe zümre başkanları kurullarında;
a) İlçe düzeyinde uygulama birliği, zümreler arası bilgi paylaşımıyla öğrenci
başarısının artırılması,
b) Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği koşullarının
iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması
ve benzeri konular görüşülür.
İl zümre başkanları kurulları
MADDE 114- (1) İl zümre başkanları kurulları, ilçe zümre başkanlarından oluşur.
Kurullar ilk toplantılarında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini il zümre
başkanı seçer. Toplantılar il müdürü, uygun gördüğü bir müdür yardımcısı/şube müdürü veya
bir okul müdürü başkanlığında yapılır. Ayrıca varsa üniversitelerin eğitim veya fen edebiyat
fakültelerinin ilgili bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerinin de katılımı sağlanır.
(2) Kurullar, ders yılı başlamadan önce ve ders yılı sonunda toplanır. Kararlar oy
çokluğuyla alınır ve il müdürünün onayından sonra ilçelere ve ilgili kurullara duyurulur.
(3) İl zümre başkanları kurullarında;
a) İl düzeyinde uygulama birliği, zümreler arası bilgi paylaşımıyla öğrenci başarısının
artırılması,
b) Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği koşullarının
iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,
ve benzeri konular görüşülür.
Sosyal etkinlikler kurulu
MADDE 115- (1) Okullarda, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği hükümlerine göre kulüp ve toplum hizmeti görevlerini yürütmek üzere sosyal
etkinlikler kurulu oluşturulur.
Okul öğrenci meclisi
MADDE 116- (1) Okul öğrenci meclisinin kuruluş ve işleyişiyle ilgili iş ve işlemlerde
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Sayım kurulu
MADDE 117- (1) Sayım kurulu, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur
ve aynı Yönetmelik hükümlerine göre görevlerini yürütür.
Diğer kurullar
MADDE 118- (1) Okullarda ihtiyaç duyulan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer
kurullar ise ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulur.
Komisyonlar
MADDE 119- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okullarda; kontenjan belirleme
komisyonu, rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu, ihale komisyonu, muayene ve kabul
komisyonu, kalite kontrol komisyonuyla diğer komisyonlar ilgili mevzuatı doğrultusunda
kurulur ve görevlerini yürütür.
Ekipler
MADDE 120- (1) Okullarda; okul gelişim yönetim ekibi, sivil savunma ekipleri, iş
sağlığı ve güvenliği ekibi ve diğer ekipler ilgili mevzuatı doğrultusunda kurulur ve görevlerini
yürütür.
SEKİZİNCİ KISIM
Okulda ve İşletmelerde Mesleki Eğitim
BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim Uygulaması
İşletmelerde mesleki eğitim
MADDE 121- (1) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulunca 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu kapsamına alınan meslek alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin on ikinci sınıfta
işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esastır. Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite
durumuyla okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan meslek
alan/dallarında yapılacak yoğunlaştırılmış eğitim bu Yönetmeliğin ilgili maddesi hükümlerine
göre yapılır.
(2) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararıyla ilgili alanın/dalın modüler eğitim
programlarını uygulamaya elverişli eğitim birimi bulunan işletmelere, 11 inci sınıf öğrencileri
de mesleki eğitim için gönderilebilir.
(3) Bakanlıkla kamu ve özel kurum ve kuruluşları arasında yapılan protokollere veya
işbirliği proje anlaşmalarına göre eğitim yapan okul ve alanlardaki/dallardaki öğrencilerin,
işletmelerde gerçekleştirilecek uygulamalı mesleki eğitimleri, bu protokol veya proje
anlaşmalarına dayalı olarak düzenlenen uygulama yönergesindeki hükümlere göre yürütülür.
(4) Her öğrenci, alan/dalın öğretim programındaki ilgili sınıfa ait temrin, iş, proje,
deney veya hizmetin en az % 80 ini yapmak ve uygulamalardan başarılı olmak zorundadır.
(5) Öğrencilerin mesleki eğitimlerini aynı işyerinde sürdürmeleri esastır. Ancak, ilgili
sınıfa ait uygulamaların bir kısmının işletmelerde yapılamaması durumunda, eksik kalan
uygulamalar, işletmeyle okul müdürlüğünün anlaşmasıyla ders yılı içinde başka işletmelerde
veya okulda telafi eğitimi programına göre tamamlanır.
(6) Programlarında öngörülen uygulamalardan bir kısmının ders yılı içerisinde
yapılamaması durumunda, ikinci dönemin son beş haftası içinde eksik kalan uygulamaların
okulda tamamlatılması amacıyla yoğunlaştırılmış telafi eğitim programı düzenlenir. Bu
program süresince alınacak puanlar da ikinci dönem puanının belirlenmesinde dikkate alınır.
(7) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Anadolu teknik programı ile işletme kapasitesi
yeterli olmadığından mesleki eğitim için işletmeye gönderilemeyen Anadolu meslek
programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerini okul/kurumun atölye ve
laboratuvarlarında, okul/kurumda yeterli donanıma sahip atölye ve laboratuvar
bulunmaması hâlinde işletmelerle imzalanacak protokole göre işletmenin eğitim
biriminde sürdürür.
Teorik eğitim
MADDE 122- (1) Meslek derslerinin teorik eğitimi, okulda veya işletmelerin eğitim
birimlerinde yapılabilir.
(2) Teorik eğitim;
a) Bir sınıfın aynı meslek alanı/dalındaki öğrencilerin tamamının aynı işletmede
mesleki eğitim görmesi, işletmede eğitim birimi bulunması ve işletme yönetiminin istemesi
durumunda o işletmede,
b) Birbirlerine yakın, değişik işletmelerde mesleki eğitim gören bir sınıfın aynı meslek
alanı/dalındaki öğrencilerin eğitimi, bu işletmelerden uygun olanında,
c) (a) ve (b) bentlerindeki olanakların mevcut olmaması durumunda okulda
yapılır.
(3) Ancak, teorik meslek derslerinin eğitiminin işletmede yapılabilmesi için en az 8
kişilik öğrenci grubunun bulunması gerekir.
(4) İşletme yönetiminin istemesi durumunda okul müdürlüğünce, ilgili meslek
derslerinin teorik eğitimini yaptıracak öğretmenler işletmede görevlendirilebilir. Bu
durumdaki öğretmenlerin ek ders ücreti işletme tarafından ödenir.
Teorik eğitim için izin
MADDE 123- (1) İşletmeler; öğrencilere teorik eğitim için okul müdürlüğünce
düzenlenecek programa göre haftada iki gün ücretli izin vermekle yükümlüdürler.
(2) Okulda atölye ve laboratuvar donatımı bulunmaması hâlinde 10 ve 11 inci
sınıflarda uygulamalı eğitimin işletmelerde yapılması durumunda programın özelliğine göre
okulda üç gün teorik eğitim yapılabilir.
İş dosyası tutma
MADDE 124- (1) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere; öğretim
programlarına uygun olarak yapacakları temrin, iş, proje, deney ve hizmetlerle ilgili resimleri,
projeleri ve değerlendirme çizelgelerini kapsayan mesleki eğitimle ilgili bir iş dosyası
tutturulur.
(2) Dosyadaki her resim, proje veya çalışmaya ait değerlendirme çizelgesi ve varsa
diğer doküman, usta öğretici veya eğitici personelle koordinatör öğretmen ve öğrenci
tarafından imzalanır.
(3) İşletmeler yönünden gizlilik taşıyan işlerde resim, proje ve benzeri doküman, iş
dosyasına konulmaz. Bu resim ve projeler, beceri sınavı komisyonunca değerlendirilmek
üzere işletme tarafından saklanır.
(4) İş dosyası, öğrencinin ikinci dönem mesleki eğitim puanlarıyla birlikte okul
müdürlüğüne gönderilir.
Yurtdışında beceri eğitimi ve staj
MADDE 125- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrenciler, kardeş okul uygulaması,
uluslararası ikili anlaşma, protokol ya da bir proje kapsamında, sigorta dâhil, her türlü
sorumluluk kendilerine ait ve giderleri kendileri ya da proje çerçevesinde karşılanmak üzere
alanlarıyla ilgili beceri eğitimi, stajlarını, yurtdışındaki işletmelerde de yapabilir.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrenciler, bireysel veya grup hâlinde, kendi
imkânlarıyla yurtdışındaki alanına uygun işletmelerde beceri eğitimi, staj yapmak istemesi
durumunda, velisi veya sorumluluğunu üstlenen kişi, işletmenin beceri eğitimi, staj
yaptıracağına ilişkin yazısıyla birlikte valilik onayı için okul müdürlüğüne başvurur.
Yurtdışında bu eğitimleri yapması uygun bulunanlara ait kimlik bilgileriyle işletmenin yeri,
adresi, eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili ülkedeki büyükelçilik, konsolosluk, eğitim
ataşeliği veya eğitim müşavirliğine bildirilir. Öğrencinin beceri eğitimi, staja devamı veli veya
sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından sağlanır.
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Beceri eğitimi, stajının bir kısmını veya tamamını
yurtdışında yapan öğrencilerin, eğitim bitiminde işletmeden alacakları belgeyi iki hafta
içerisinde kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir. Bu öğrencilerin varsa
eksik kalan eğitim süresini okullarında tamamlamaları gerekir.
(4) Yurtdışında yapılacak beceri eğitimi, yoğunlaştırılmış eğitim uygulanan
programlarda da yapılabilir. Bu öğrenciler, dönüşlerinde yılsonu beceri sınavına alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Staj ve Esasları
Staj
MADDE 126- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin
tamamını okulda yapan öğrenciler, mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını
geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve
okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla stajlarını çerçeve öğretim
programında belirtilen esaslara göre yapar.
(2) Staj işletmelerde yaptırılır. Ancak başarısı açısından okulda staj yapması gerekli
görülenlerle yeterli özellik ve sayıda işletmenin bulunmaması durumunda staj, bir programa
göre ilgili alan öğretmenlerinin gözetim ve denetiminde okulda da yaptırılabilir. Okulun
özelliğine göre ders saatleri dışında alan/dalla ilgili yapılan üretim, tanıtım, hizmet ve benzeri
çalışmalar staj kapsamında değerlendirilir.
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okulda yapılacak staj, tam gün tam yıl eğitim
uygulaması kapsamında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılabilir.
(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Stajın öğrenim süresi içerisinde tamamlanması
gerekir.
(5) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Staja devam eden öğrenciler staj dosyası tutarlar. Bu
öğrenciler için işletmede mesleki eğitim sözleşmesine uygun staj sözleşmesi düzenlenir ve
staj dosyasında saklanır.
Staj süresi
MADDE 127- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günüdür. Stajın 15 iş gününe kadar olan kısmı 10
uncu sınıfın sonunda yapılabilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında; işletmelerde en az bir dönem mesleki eğitim gören
öğrenciler, eğitim ve öğretim etkinlikleri dışında okullardaki döner sermaye kapsamında mal
ve hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen çalışanlarla Mesleki Açık Öğretim Lisesine
kayıtlı olup yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden kalfalık veya ustalık belgesine sahip
olanlar, yükümlü oldukları stajını tamamlamış sayılırlar.
(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okul dışında staj yapan öğrencilerin çalışmaları,
görevlendirilen koordinatör öğretmen tarafından işletmelerde mesleki eğitim esaslarına göre
izlenir.
(4) Çeşitli nedenlerle stajı eksik kalan öğrencilerin bu çalışmaları, okul veya
işletmelerde tamamlattırılır.
(5) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okulda staj yapan öğrenci sayısı dikkate alınarak
gözetim ve denetim görevi verilecek öğretmen sayısının belirlenmesinde Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(6) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) İşletmelerde staj yapan öğrenciler, okul
müdürlüğünce planlanan program dâhilinde koordinatör olarak görevlendirilen atölye,
laboratuar ve meslek dersleri öğretmenleri tarafından denetlenir. Aynı işletmede staj yapan en
fazla 15 öğrenci için bir koordinatör öğretmen görevlendirilir.
Staj yapılacak işyerlerinin belirlenmesi
MADDE 128- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Her yıl nisan ayının ilk haftasında
okul müdürü veya koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında alan/bölüm şefleri, ilgili
meslek alanından en az bir atölye ve laboratuvar öğretmeni toplanarak öğrencilerin staj
yapabilecekleri resmî ve özel kurum ve kuruluşlarını belirler. Yapılan planlama dışında,
uygun işletme bulunduğunda daha sonra bu işletmelere de öğrenci gönderilebilir.
Staj kontenjanlarının belirlenmesi
MADDE 129- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okul müdürlüğünce alınan kararlar
doğrultusunda nisan ayının son haftasında işletmeyle yazışma yapılarak hangi işletmede,
hangi alanlarda/dallarda, kaç dönemde, ne kadar öğrencinin staj yapabileceği belirlenir. Mayıs
ayının ikinci haftasında ilgili alan/bölüm şeflerine kontenjan listeleri bildirilir. Sağlık alanı
öğrencilerinin stajlarının hangi sağlık işletmelerinde yaptırılacağı sağlık işletmelerini
belirleme komisyonu tarafından belirlenir.
(2) Okul dışında staj yapacak öğrencilerin sayısı, belirlenen kontenjanların dışında
başvuru olması ve alan/bölüm şefinin uygun görmesi durumunda artırılabilir.
Staj yapacak öğrencilerin belirlenmesi
MADDE 130- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Alan zümre öğretmenleri, her yıl
mayıs ayının son haftasında toplanır. Öğrencilerin mesleki başarı ve gelişmelerini
değerlendirerek stajlarını okulda ve işletmelerde yapacakların listesini ayrı ayrı hazırlayarak
müdürün onayına sunar. Onaylanan listeler haziran ayının ilk haftasında öğrencilere
duyurulur. Alan/bölüm şefleri, öğrencileri belirlenen kontenjana göre yerleştirir.
Yerleşim yeri sınırları dışında staj
MADDE 131- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Yerleşim yeri sınırları dışında ulaşım
olanakları ve denetlenmesi mümkün olmayan yerlerde staj çalışmaları;
a) Resmî kurum ve kuruluşlarda,
b) Eğitim birimi bulunan veya ondan fazla personel çalıştıran işletmelerde,
c) Staj yapılması planlanan ve denetim için öğretmen görevlendirilmesi uygun görülen
okul ve işletmelerde,
ç) İşletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren aynı tür programın uygulandığı
diğer okul müdürlüklerince izlenmesi uygun görülen okul ve işletmelerde
öğrenci velisinin izniyle yaptırılır.
Stajda uygulama takvimi
MADDE 132- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Stajın okul müdürlüğünce
planlanması, yarıyıl ve yaz tatillerinde yaptırılması esastır. Ancak, stajı eksik olduğu için
okuldan mezun olamayan ve okula devam etmeyenler stajını ders yılı içinde de yapabilir.
Okul dışında staj yapan öğrencilerin dosyası, uygulamanın bitimini izleyen ilk hafta içinde
okul müdürlüğüne teslim edilir.
Değerlendirme
MADDE 133- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okul ve işletmelerde staj yapan
öğrencilerin staj dosyası, koordinatör öğretmen tarafından tutulan raporlarla birlikte teslim
tarihinden itibaren 15 gün içinde okul yönetimince görevlendirilen bir müdür yardımcısının
başkanlığında ilgili alan/bölüm/atölye/laboratuvar şefleri ile atölye ve laboratuvar
öğretmenlerinden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından değerlendirilir. Dosya üzerinde
yapılan değerlendirmede en az 50 puan alan öğrenciler başarılı sayılır.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Stajını başarıyla tamamlayan öğrencilerin listeleri,
okul müdürlüğünce onaylanarak öğrencilere duyurulur. Stajının kabul edildiğine ait belgeler,
öğrencinin dosyasına konur ve e-Okul sistemine işlenir. Sınıf tekrar eden öğrencilerden daha
önce stajını yapan ve başarıyla tamamladığı okul müdürlüğünce kabul edilenler, bu
çalışmalarını tekrarlamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mesleki ve Teknik Eğitimde Süreklilik, Öğrenci Grubu, Eğitim Göreceklerin
Belirlenmesi,
Planlama ve Seçmeli Meslek Dersleri
Mesleki ve teknik eğitimde süreklilik
MADDE 134- (1) İşletmelerdeki mesleki eğitim ders yılı başında başlar, ders yılı
sonunda biter. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün ise okulda veya eğitim
biriminde teorik eğitim yapılması esastır. Ancak okulda atölye ve laboratuvar donatımı
olmaması nedeniyle 10 ve 11 inci sınıflarda uygulamalı eğitimin işyerlerinde yapılması
hâlinde programın özelliğine göre okulda üç gün teorik eğitim yapılabilir.
(2) Sözleşmesi devam eden öğrenciler, yaz aylarında da işletmelerdeki eğitimlerine
devam ederler. Ancak, bu süre içinde isterlerse ücretli veya ücretsiz izin haklarını
kullanabilirler.
(3) İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, kayıtlı oldukları programdan mezun
oluncaya kadar eğitime başladıkları işletmelerde, bu işletmede öğretim programının
tamamının uygulanamaması durumunda başka işletmelerde veya okulda öğretim programını
tamamlamak zorundadırlar.
(4) İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet
olması durumunda öğrenciler eğitimlerini okulda sürdürürler.
Öğrenci grubu
MADDE 135- (1) İşletmelerde aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en fazla
12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletme tarafından en az bir eğitici personel veya usta
öğretici görevlendirilir.
İşletmelerde mesleki eğitim göreceklerin belirlenmesi
MADDE 136- (1) Bir meslek alan/dalında işletmelerde mesleki eğitim görecek
öğrenci sayısının işletmelere gönderilecek öğrenci sayısından fazla olması durumunda,
koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında en az üç üyeden oluşan komisyon kurulur.
(2) Komisyon, öğrencilerin;
a) Alt sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını,
b) Kısa süreli uzaklaştırma cezasından daha ağır ceza almamış olmasını,
c) Genel durumunu
dikkate alarak sıralama ve seçimini yapar.
(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren
kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56
ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü
sayılanlar ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan
şehit ve gazi çocuklarıyla 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim tedbiri
kararı verilen çocuklar ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Soysal Hizmetler Kanunu
kapsamında koruma altına alınan öğrenciler sıralamaya tabi tutulmaksızın işletmelerde
mesleki eğitime gönderilir.
İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlanması
MADDE 137- (1) İşletmelerdeki mesleki eğitimin planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi, okul müdürü ve işletme yetkilisi tarafından yapılır.
(2) İşletmelerde yapılan eğitimin, öğretim programlarına uygun olarak
yürütülmesinden, kendi görev ve yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla okul müdürü ve
işletme yetkilisi birlikte sorumludur.
Seçmeli meslek dersleri
MADDE 138- (1) Seçmeli meslek derslerinin eğitimi işletmelerde yapılabilir. Bu
dersler gerektiğinde yarıyıl ve yaz tatiliyle hafta sonlarında yoğunlaştırılmış olarak yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşletmelerin Bildirilmesi, İşletme Belirleme Komisyonlarının
Kuruluş ve Görevleri ile Sözleşme
İşletmelerin bildirilmesi
MADDE 139- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) İşletmede mesleki eğitim uygulaması
yaptırmakla yükümlü olan işletmelerin listesi, çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince, sağlık
işletmeleriyle bu işletmelerde çalışan personel sayısı ise Kamu Hastaneleri Birliği genel
sekreterliklerince şubat ayı içinde il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.
(2) İşletmelerdeki personel sayısının belirlenmesinde her yılın ocak ayı, yaz
mevsiminde faaliyet gösteren işletmelerde ise temmuz ayı verileri esas alınır.
(3) Vardiya usulü faaliyet gösteren işletmelerde gündüz vardiyasında, mevsimlik
olarak faaliyet gösteren işletmelerde faaliyet gösterdiği mevsimde çalışan personel sayısı, bazı
faaliyetlerini hizmet satın alma yoluyla karşılayan işletmelerde ise bu kapsamda çalışan
personel sayısı da dikkate alınır.
(4) İşletmede mesleki eğitim yaptırabilecek kamu kurum ve kuruluşları, meslek
alan/dallarına göre bu eğitime alabilecekleri öğrenci sayılarını il millî eğitim müdürlüklerine
bildirir.
İşletme belirleme komisyonlarının kuruluşu
MADDE 140- (1) İl ve ilçelerde kurulacak işletme belirleme komisyon/komisyonları,
mesleki eğitimden sorumlu şube müdürünün başkanlığında;
a) İlgili alanda eğitim veren okulların müdürü veya koordinatör müdür yardımcıları,
ilgili alan/bölüm şefiyle birer meslek alanı öğretmeni,
b) İlgili meslek alanını temsil eden esnaf ve sanatkârlar, sanayi ve ticaret odalarıyla
işveren kuruluşundan birer temsilci,
c) Türkiye İş Kurumu temsilcisi,
ç) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Sağlık sektöründe, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlar
yerine Kamu Hastaneleri Birliği genel sekreterliklerinin eğitimden sorumlu yöneticisi ve bağlı
sağlık işletmelerinden birer temsilciden
oluşur.
(2) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen sayıdan az personel çalıştıran ve
okul müdürlüğüne yazılı olarak başvuran işletmelerin değerlendirilmesi amacıyla okul
müdürlüğünce ilgili alan/bölüm, atölye ve laboratuar şefiyle bir alan öğretmeninden işletme
belirleme komisyonu oluşturulur.
İşletmelerin belirlenmesi
MADDE 141- (1) Mesleki eğitim yaptırmakla yükümlü işletmelerin, eğitime
uygunluğuyla mesleki eğitim görecek öğrenci sayıları il veya ilçelerde kurulacak işletme
belirleme komisyonları tarafından tespit edilir. Komisyon veya komisyonların
düzenleyecekleri raporların bir örneği, bilgi için il millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.
(2) İldeki işletmelerde mesleki eğitim yapılmasına gereksinim duyulan yeni meslek
alan/dalları; il istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından belirlenerek karara bağlanır ve
Bakanlığa önerilir.
(3) Mesleki eğitim yapılacak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı işletmeler, Bakanlık ve
Millî Savunma Bakanlığınca birlikte belirlenir.
İşletme belirleme komisyonlarının görevleri
MADDE 142- (1) Komisyonlar:
a) İl ve ilçelerde mesleki eğitim yaptırmakla yükümlü işletmelerin eğitime
uygunluğunu;
1) İşletmede öğretim programına uygun üretim ve hizmet yapıldığını,
2) Öğretim programının en az % 80 inin uygulanmasını sağlayacak donanıma sahip
olduğunu,
3) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince on veya daha fazla öğrenciye mesleki
eğitim yaptıracak işletmelerde eğitim biriminin bulunduğunu,
4) Meslek alan/dallarında görevlendirilecek usta öğretici/eğitici personelin
bulunduğunu,
5) Öğrencilerin giyinme, temizlik ve sosyal gereksinimleri için uygun yerlerin
bulunduğunu,
6) İşletmelerdeki mesleki eğitim uygulamasının il sınırları dışında yapılmasını
gerektiren programlarda öğrencilerin, konaklama ve yemek gereksinimlerinin ilgili işletme
tarafından karşılandığını,
7) Önceki ders yılında ilgili işletmede mesleki eğitim uygulanmış ise eğitimin bu
yönetmelik ve öğretim programına uygun olarak yapılmış olduğunu,
8) İşletmelerde sağlık ve güvenlik koşullarının tam olarak sağlanıp sağlanmadığını göz
önünde bulundurarak belirler.
b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Alan/dallara göre işletmede mesleki eğitim görecek
resmî ve özel okul toplam öğrenci sayısını belirler, uyguladıkları programlara göre okullara
dağılımını yapar. Kontenjanların planlanmasında özel mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarının kurum ve kuruluşlarla imzaladıkları protokoller de göz önünde bulundurulur.
c) İşletmelerin mesleki eğitime uygunluğunu tutanakla tespit eder, durumu millî eğitim
müdürlüğüne bildirir.
ç) Ders yılı sonunda işletmelerde yapılan mesleki eğitimi değerlendirir ve gelecek ders
yılına ilişkin önerilerini de içeren raporu hazırlar ve millî eğitim müdürlüğüne teslim eder.
d) İşletmelerin mesleki eğitime uygunluklarıyla gönderilecek öğrenci sayılarının
meslek alan/dallarına göre belirlenmesini her yıl mayıs içinde, yoğunlaştırılmış eğitim
programı uygulamalarında ise şubat ayında yapar.
(2) İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, komisyon raporları doğrultusunda hangi
işletmeye hangi meslek alan/dalından ne kadar öğrencinin gönderileceğine ilişkin raporların
bir örneğini haziran ayının sonuna kadar, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulamalarında
ise mart ayı içinde ilgili okul müdürlüklerine gönderir.
(3) İşletmelerin belirlenmesinde, coğrafi bölge veya il sınırları yanında, sektörel
yatırımların yoğunluk kazandığı bölgeler de göz önünde bulundurulur. Bu tür işletmelerin
belirlenmesi, ilgili illerin eş güdümüyle gerçekleştirilir.
(4) Okulda oluşturulan işletme belirleme komisyonu da bu maddede belirtilen esasları
göz önünde bulundurarak çalışır.
(5) Bu işletmelerin eğitime uygunluğu, eğitim yapılacak meslek alan/dalı ve eğitim
görecek öğrenci sayılarının belirlenmesinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
6) Öğrencilerin meslek alan/dallarına göre işletmede mesleki eğitim yaptırabilecek
kamu kurum ve kuruluşları bu eğitime alabilecekleri öğrenci sayılarını il millî eğitim
müdürlüklerine bildirir.
İşletmede mesleki eğitimde sözleşme
MADDE 143- (1) İşletme belirleme komisyonlarının raporları doğrultusunda, ders
yılının sona erdiği tarihten yeni ders yılının ikinci haftası sonuna kadar okul müdürlüğüyle
işletme yetkilileri arasında her öğrenci için ayrı olmak üzere Bakanlıkça belirlenen örneğine
uygun işletmelerde mesleki eğitim sözleşmesi imzalanır. Sözleşmede reşit ise öğrencinin reşit
değil ise velisinin imzası da bulunur.
(2) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla okul ve iklim şartlarına göre yılın
belli zamanlarında faal olan meslek alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin sözleşmeleri,
ders kesiminden itibaren bir hafta içinde imzalanır ve işletmelerdeki mesleki eğitime başlanır.
(3) Öğretim yılı sonunda öğrencinin veya işletmenin durumunda değişiklik olduğunda
sözleşme uzatılır veya karşılıklı olarak feshedilir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 22
nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan hâllerle öğrencinin okula veya işletmeye
devamsızlığı nedeniyle başarısızlığının söz konusu olması, sağlık durumunun işletmedeki
eğitimden olumsuz etkilenmesi gibi nedenler dışında öğrencilerin sözleşmesi okul veya
işletmece tek taraflı olarak feshedilemez. Feshi gerektiren bir durum ortaya çıktığında taraflar
arasında işbirliği yapılarak sözleşmenin feshi yoluna gidilir.
(4) Okulda atölye ve laboratuvar kurulmaması/kurulamaması veya donatım yetersizliği
nedeniyle sektörle işbirliği çerçevesinde işletmelerde yapılan uygulamalı eğitime devam eden
öğrenciler için sözleşme imzalanmaz; ancak sigortalılıkla ilgili hükümler bu öğrenciler için de
uygulanır.
(5) Öğrencilerin sözleşmelerinin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir, bir
örneği de okuldaki dosyasında saklanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşletmelerin ve Öğrencilerin Görev ve Sorumluluklar
İşletmelerin mesleki eğitimle ilgili görev ve sorumlulukları
MADDE 144- (1) Mesleki eğitim yaptıracak işletmeler:
a) Öğrencilerin işletmede yapacakları mesleki eğitim, bu eğitime katılacak öğrenci
sayısı ve eğitimin uygulanışıyla ilgili esasları düzenleyen tutanağı işletme belirleme
komisyonuyla birlikte imzalar ve eğitimi, çalışma takvimine uygun olarak yaptırır.
b) Mesleki eğitimin, ilgili meslek alan/dalları öğretim programlarına uygun olarak
işletme belirleme komisyonu tarafından belirlenecek yerde yapılmasını sağlar.
c) İşletmede mesleki eğitim yapılacak alan/dalların her biri için öğrencilerin beceri
eğitiminden sorumlu olmak üzere ustalık veya mesleki yeterliğe sahip ve iş pedagojisi eğitimi
görmüş yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici veya eğitici personel görevlendirir. Özel
eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okulla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır.
ç) Yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici veya eğitici personel bulunmaması
durumunda, okul müdürlükleriyle koordineli olarak açılacak iş pedagojisi kurslarına ilgili
personelin katılımını sağlar.
d) Mesleki eğitim için gerekli olan temrin malzemesiyle araç-gereci temin eder.
e) İşletmede mesleki eğitim gören öğrenciye, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun
25 inci maddesinde belirtilen miktardan az olmamak üzere ödenecek ücret tutarı, ücret artışı
ve diğer olanakları kapsayan eğitim sözleşmesini, öğrenci veya velisi okul müdürüyle birlikte
imzalar.
f) Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek devamsızlıklarını ve hastalık izinlerini iki
iş günü içinde elektronik ortamda veya yazılı olarak ilgili okul müdürlüğüne bildirir.
g) Öğrencilerin ilgili döneme ait puan çizelgelerini, dönem sonundan beş gün önce
kapalı zarf içinde ilgili okul müdürlüğüne teslim eder.
ğ) Öğrenciler tarafından tutulan iş dosyasını, istenmesi durumunda veya beceri
sınavından önce puan çizelgesiyle birlikte ilgili okul müdürlüğüne teslim eder.
h) Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması, teşhis ve tedavileri
için 6331 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gerekli önlemleri alır.
ı) Öğrencilere telafi eğitimi süresince ve okulda yapılacak sınavlar için belirtilen
günlerde ücretli izin verir.
i) Öğrencilere yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin verir.
j) Öğrencilere bir ders yılı içinde devamsızlıktan sayılmak ve en çok devamsızlık
süresini geçmemek üzere, ilgili okul müdürlüğünün de görüşünü alarak ücretsiz mazeret izni
verir.
k) Mesleki eğitim başladıktan sonra personel sayısının azalması durumunda da eğitime
alınmış olan öğrencileri, mezun oluncaya kadar işletmede eğitime devam ettirir.
l) Eğitimi yapılan meslek alan/dallarının öğretim programlarında bulunduğu hâlde
işletmedeki olanaksızlıklar nedeniyle işlenemeyen konuların öğretimi için okul müdürlüğüyle
işbirliği yapar.
m) İşletmelerde yapılan mesleki eğitimin planlı bir şekilde yürütülmesi, programa
uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesi,
öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması
amacıyla görevlendirilen koordinatör öğretmene ve işletmelerde ders görevi verilen
öğretmene gerekli kolaylığı sağlar.
n) Koordinatör olarak görevlendirilen öğretmenlerin görevlerini yerine getirmesinde
gerekli kolaylığı sağlar, belirlenen tarihte görevine gelmeyen veya görevini usulüne göre
yürütmeyen öğretmenleri okul müdürlüğüne bildirir.
(2) Öğrenciler, günde sekiz saatten fazla, meslekleri dışındaki işlerle bağımsız olarak
6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin
Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı işlerde çalıştırılamaz.
Bunlar, personele sunulan ulaşım, yemek, il dışında mesleki eğitim görenler için barınma gibi
sosyal hizmetlerden yararlandırılırlar. Öğrenci ve öğretmenler personele sunulan ulaşım,
yemek, il dışında mesleki eğitim görenler için barınma gibi sosyal hizmetlerden
yararlandırılırlar.
Teorik eğitimde görev alacak eğitici personel
MADDE 145- (1) Okulda veya işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin teorik
eğitimi, okulun kadrolu/ücretli öğretmenleri veya işletmelerdeki eğitici personel tarafından
yaptırılır.
İşletmelerde beceri eğitiminde görev alacak eğitici personel/usta öğretici
MADDE 146- (1) İşletmelerde beceri eğitimi, eğitici personel/usta öğreticilerce
yaptırılır.
(2) Eğitici personel/usta öğretici:
a) İşletmelerde yapılacak beceri eğitiminin planlanması, uygulanması,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla okul ve işletme yetkililerince yapılacak
toplantılara katılır.
b) Teorik konular da dikkate alınarak koordinatör öğretmen ve/veya ders öğretmeniyle
birlikte eğitim uygulamasına ait planlar yapar ve eğitime başlanılan ilk hafta içinde planları
işletme yetkilisiyle okul müdürünün onayına sunar.
c) Öğrencilerin, işletmelerde yapacakları uygulamalı eğitime devam durumlarını günü
gününe izleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine bildirir.
ç) Öğrencilerin başarı durumlarını belirleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine
bildirir.
d) Eğitim hizmetlerini mevzuatına göre yürütür, bu konuda okul ve işletmelerin
yapacakları hizmetiçi eğitim etkinliklerine katılır.
e) Eğitim etkinliklerinde, çalışma takvimine uyar.
f) Göreve gelememeleri durumunda, özürlerini zamanında işletme yetkililerine bildirir.
g) Beceri eğitiminde her öğrencinin, mesleğin özelliğine göre yaptığı temrin, iş, proje,
deney veya hizmetin değerlendirilmesini çizelge üzerinde yapar, öğrenciyle birlikte imzalar
ve bu dokümanın yer alacağı birer iş dosyası tutmasını sağlar.
ğ) İşletmenin genel işleyişi, üretimi, iş akışı, iş sağlığı ve güvenliği konularında
öğrencilere bilgi verir.
İşletme şartlarına uyma
MADDE 147- (1) İşletmelerin çalışma düzenine ve şartlarına uymak, işletmede
yapılan işe uygun kıyafet giymek zorunludur. Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizlilik
gerektiren konular ile kişilere ait özel bilgileri başkalarıyla paylaşamaz. Kendilerine verilen
işleri özenle yapar, işyerine ait makine, araç-gereci korur, pratik ve teorik eğitimine düzenli
olarak devam eder ve sınavlarına girer, sözleşme şartlarına uyar.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Uyarılara rağmen kurallara uymayan öğrencilerin
işletme ile ilişkileri kesilir.
(3) Öğrenciler sendikal etkinliklere katılamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Eğitim Birimi ve İşleyişi
Eğitim birimi ve işleyişi
MADDE 148- (1) Eğitim birimi, en az on öğrencinin eğitim yapabileceği asgari
standartlarda, çağın gereklerine ve her türlü sağlık ve koruyucu güvenlik önlemlerinin alındığı
eğitim ve öğretime uygun bir ortamda oluşturulur.
(2) Eğitim birimi, beceri ve teorik eğitime uygun olarak düzenlenir. Fiziki mekân,
eğitimin özelliği, meslek alanı/dalı dikkate alınarak günün şartlarına göre gerekli ve yeterli
araç-gereçle amacına uygun olarak işletme tarafından donatılır.
(3) İki veya daha fazla işletme tarafından ortak eğitim birimi de kurulabilir.
(4) Öğrenciler, işletmenin ortak kullanım alanlarından da yararlandırılır.
(5) Eğitim birimindeki eğitim ve öğretim etkinlikleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre
okulla işletme arasında yapılan planlama doğrultusunda yürütülür. İşletme, kendi personeli
için alınmasını zorunlu gördüğü işletmeye uyum eğitiminin öğrencilere de verilmesini sağlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kurulu ve Eğitim Birimi Personelinin Görevleri
Eğitim kurulu
MADDE 149- (1) Eğitim kurulu, işletme sahibi veya üst düzey yetkililerinin
katılımıyla eğitim yöneticisi ve eğitim biriminde görev yapanlardan oluşur. Bu kurul, eğitime
ilişkin tüm iş ve işlemlerde kararlar alır. Kurul ayrıca, işletmenin eğitime ilişkin genel
politikasını ve eğitim gereksinimini, yapılacak eğitimle ilgili yöntem ve ilkelerini belirler.
Eğitim etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir.
Eğitim birimi personeli
MADDE 150- (1) Eğitim biriminde, işletme sahibi/yöneticisi tarafından işletmede
eğitimden sorumlu yönetici ve öğrenci sayısına göre yeterli sayıda eğitici personel/usta
öğretici görevlendirilir. İşletmede istenilen nitelik ve sayıda eğitici personel/usta öğretici
bulunmaması durumunda, okullardan meslek dersleri öğretmenleri görevlendirilebilir.
Eğitim yöneticisinin görevleri
MADDE 151- (1) Eğitim yöneticisi, eğitim birimindeki tüm etkinliklerin planlanması,
yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar.
(2) İş birliği yaptığı okul müdürü/müdürleriyle koordineli olarak çalışır.
(3) Eğitimle ilgili olarak yaptığı iş ve işlemlerden işletme sahibi/yöneticisine karşı
sorumludur.
Usta öğretici/eğitici personel görevlendirilmesi
MADDE 152- (1) Eğitim biriminde yeterli sayıda;
a) Ustalık yeterliğini kazanmış, öğrencilerin işyerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki
eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan usta öğretici,
b) Mesleki yeterliğe sahip öğrencilerin işyerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi
eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya okullarda
atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip eğitici personel
görevlendirilir.
Çalışanların eğitimi
MADDE 153- (1) Çalışanların mesleki eğitimlerinde; işbirliği anlayışı çerçevesinde
kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait okul ve eğitim merkezlerinin tüm imkânlarından
yararlanılır.
DOKUZUNCU KISIM
Tam Gün Tam Yıl Eğitim
Tam gün tam yıl eğitim
MADDE 154- (1) Bireylerin hayat boyu eğitim uygulamaları kapsamında şartları
uygun olan okulların bina, tesis, araç-gereç, personel ve kapasitelerinden azamî derecede
yararlandırılması esastır. Bu amaçla okullar hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dâhil olmak
üzere gerektiğinde 07.00-22.00 saatleri arasında yıl boyunca açık bulundurulur.
Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma
MADDE 155- (1) Okul müdürlüğünce, çevrenin eğitim ihtiyacı, fiziki kapasite,
öğrenci-kursiyer potansiyeli, çevre şartları, öğretmen durumu, araç-gereç ve donatım
girdileriyle bu kapsamda yapılacak faaliyetin içeriği gibi hususlar dikkate alınarak, okulun
tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınması isteği ders kesiminden eylül ayının
son iş gününe kadar millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.
(2) Okul müdürlüğünce hazırlanan etkinlik planının uygun bulunması hâlinde il millî
eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine valilik oluruyla tam gün tam yıl eğitim uygulaması
kapsamına alınma kararı verilir.
(3) Okulun tam gün tam yıl eğitim uygulanması kapsamına alınması kararı planlanan
faaliyetin fiilen yapıldığı sürece yürürlükte kalır.
(4) Uygulama kapsamında yapılacak etkinlikler her yıl okulun yıllık çalışma planında
gösterili.
Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler
MADDE 156- (1) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında;
a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki sürelerle hafta sonu,
yarı yıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim hizmetleri,
b) Okullarda yapılan ikili öğretim,
c) Açık öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin yüz yüze eğitim uygulamaları,
ç) Telafi eğitimi uygulamaları,
d) Okulda yapılan staj çalışmaları,
e) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri, üretici konuma getirmeye yönelik düzenlenen
mesleki eğitim,
f) Okullarda açılan hayat boyu eğitime yönelik kurslarla her türdeki mesleki kurslar,
g) Okullarda yapılan çıraklık ve kalfalık eğitimi ile iş pedagojisi kursları,
ğ) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla yapılan proje ve protokoller çerçevesinde
yapılan yaygın eğitim faaliyetleri,
h) Programlarının özelliğine göre günlük çalışma saatleri dışında akşamları, hafta
sonu, yarıyıl ve yaz tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda okulda yapılan eğitim ve öğretim
gibi etkinlikler yapılır.
(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki
eğitim ve staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmez.
ONUNCU KISIM
Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Davranışları ve Öğrencilerin Korunması
Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlar
MADDE 157- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve
ilkeleriyle, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten,
insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması
ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden,
zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve
bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan,
yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik
servisi, veli, okul aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapması istenir.
(2) Bu doğrultuda öğrencilerden;
a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları,
b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,
c) Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları; güzel ve
nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik,
hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,
ç) Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi
davranmaları; insan hak ve özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli duyarlılığı
göstermeleri,
d) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları
ve zarar vermemeleri,
e) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Sağlığı olumsuz etkileyen ve sağlığa zarar veren, alkollü
ya da bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bulundurmamaları ve bu tür maddelerin
kullanıldığı yerlerde bulunmamaları,
f) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan
uzak kalmaları,
g) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,
ğ) Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları,
h) Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş
zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,
ı) Trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,
i) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve
duygularıyla bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı
duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum,
vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları,
j) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları,
kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,
k) Toplam kalite yönetimi anlayışıyla ekip çalışmalarında rol almaları,
l) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,
m) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,
n) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet
etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,
o) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla
ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,
ö) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bilişim araçlarını ve sosyal medyayı kişisel, toplumsal
ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,
p) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bilişim araçlarını ve sosyal medyayı; zararlı, bölücü,
yıkıcı ve toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için
kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları,
r) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek davranışlar
sergilemeleri,
s) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlardan
kaçınmaları, genel ahlak ve adaba uygun davranmaları,
ş) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okulu benimsemeleri, öğretmenlerine saygı
göstermeleri ve okul kurallarına uymaları
beklenir.
(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencilerden beklenen davranışların; derslerde,
törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında, veli görüşme ve toplantılarıyla diğer sosyal
etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır ve uyulması gereken kurallar hatırlatılır.
(4) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Okul yönetimi, öğrencilerin uyacakları kurallar ve
öğrencilerden beklenen davranışlarla bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin
karşılaşabilecekleri yaptırımlar konusunda kendilerini ve velilerini bilgilendirir. Ayrıca bu
hususlara okul veli sözleşmesinde yer verilir. Öğrenci nakil olduğunda sözleşme yenilenir.
(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okulların özelliklerine göre ikinci fıkra hükümleri
doğrultusunda ayrıca destekleyici kurallar belirlenebilir. Bu kurallar okul öğrenci ödül ve
disiplin kurulunun önerisi, öğretmenler kurulunun kararına bağlı olarak okul müdürünün
onayından sonra uygulamaya konulur.
(6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrenci ve veliler Okul Öğrenci Veli Sözleşmesinin
gereklerini yerine getirir.
Öğrencilerin korunması
MADDE 158- (1) Yönetici ve öğretmenlerce;
a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak
kanunlarla toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle
ilgili gerekli önlemlerin alınması,
b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyen ve sağlığına
zarar veren, alkollü ya da bağımlılık yapan maddeleri bulundurması, kullanması, bu tür
maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmasına karşı korunması,
c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz
davranışlardan korunması,
ç) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencilerin; çevre, okul çalışanları ve diğer öğrenciler
tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide,
sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması
konularında veli veya aileyle diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılarak
gerekli tedbirler alınır.
(2) Bu tedbirler kapsamında, okul yönetimince; okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu
kararına bağlı olarak alınan ihbar, şikâyet, duyumla gerekli görülen hallerde, önceden tedbir
almak, olumsuz öğrenci davranışlarının fiil ve suça dönüşmesini engellemek, eğitim
ortamlarının güvenliğini sağlamak ve öğrencileri her türlü olumsuz ve zararlı davranışlardan
korumak amacıyla okul, pansiyon ve eklentileri, sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer
yerler aranır, tedbir amaçlı bu arama ve inceleme işleri öğrencinin kişilik ve onurunu rencide
etmeden okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleriyle görevlendirilen öğretmenlerce yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Ödül
Öğrencilerin ödüllendirilmesi
MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre
ödüllendirilmesinde öğrencilere;
a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi,
ç) Üstün başarı belgesi
verilir.
Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve
başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı
ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
alanları üstün başarı belgesi
ile ödüllendirir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer
verilir.
Onur belgesi ile ödüllendirme
MADDE 161- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak,
yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla
örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi
ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri
durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde
görev almak,
ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar
sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı
indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın
öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda
onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan
öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.
(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların
dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar
okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.
Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi
MADDE 162- (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;
a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda
törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.
(3) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde
öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere
fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin
Disiplin cezaları
MADDE 163- (1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin
niteliklerine göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okul değiştirme,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma
cezalarından biri verilir.
(2) Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp
karara bağlandıktan sonra;
a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun,
onayından sonra uygulanır.
Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller
MADDE 164- (1) Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır:
a) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okulu, okul eşyasını ve çevresini kirletmek,
b) Yapması gereken görevleri yapmamak,
c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
ç) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya
kullanmak,
d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
e) Yalan söylemek,
f) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim
faaliyetlerine, törenlere, sosyal etkinliklere ve okul pansiyonlarında etüde katılmamak, geç
katılmak veya bunlardan erken ayrılmak,
g) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya
diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi, eksik vermek veya kötü kullanmak,
ğ) Kaba ve saygısız davranmak,
h) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Dersin ve ders dışı eğitim faaliyetlerinin akışını ve
düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
i) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yatılı okullarda pansiyona geç gelmek,
j) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve dokümanları
okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
k) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Kumar oynamaya yarayan araç-gereç ve doküman
bulundurmak,
l) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,
m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak,
n) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Ders saatleri içinde öğretmenin bilgisi ve kontrolü
dışında bilişim araçlarını açık tutarak dersin akışını bozmak.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma
cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Kişilere, arkadaşlarına, okul yöneticilerine,
öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı okul içinde ve dışında sözle, davranışla veya
sosyal medya üzerinden hakaret etmek, hakareti paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu
davranışa kışkırtmak,
b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Pansiyonun düzenini bozmak, pansiyonu terk etmek,
gece izinsiz dışarıda kalmak,
c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı
körükleyici semboller taşımak,
ç) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek, bu tür
gösteri, etkinlik ve toplantılara katılmak,
d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
e) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okul kurallarının uygulanmasını ve öğrencilere verilen
görevlerin yapılmasını engellemek,
f) Başkalarına hakaret etmek,
g) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve
benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar
için okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak,
ğ) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve
öğretim faaliyetlerine ve kişilere zarar vermek,
h) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim
faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken
ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,
ı) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,
i) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik
veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek,
j) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
k) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
l) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba
uygun olmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.
(3) Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu
değerlere küfür ve hakaret etmek,
c) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,
ç) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
d) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak,
e) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Resmî belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge
düzenlemek ve kullanmak ve başkalarını yararlandırmak,
f) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları
dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
g) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
ğ) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya
arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
h) Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her
türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
ı) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
j) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
k) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Eğitim ve öğretim ortamında; siyasi ve ideolojik amaçlı
eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş
eylemlere katılmak,
l) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri
kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
m) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve
öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,
n) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak
ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde etkin rol almak,
o) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere
katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak,
ö) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri
yapmaya zorlamak,
p) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı
oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık hâline getirmek,
r) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına; söz ve
davranışlarla sarkıntılık yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlara kışkırtmak veya
zorlamak, yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmak, yaymak,
s) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Pansiyon düzenini bozmayı, pansiyonu terk etmeyi ve
gece izinsiz dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek,
(4) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve
Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere
dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum,
direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini
kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına
göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek,
katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
ç) Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
d) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
e) Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak,
f) Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,
g) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici
personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri
düzenlemek veya kışkırtmak,
ğ) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda
bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,
h) Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
ı) Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir
kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol
açmak,
i) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya
yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
j) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp
yapmak, fidye ve haraç almak,
k) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda
propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye
kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye
kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
l) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü,
yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak,
bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.
(5) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve
hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar
verilir.
Pansiyon, başka okul veya işletmedeki disiplin olayları
MADDE 165- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında;
kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına
karışmaları hâlinde, olayın meydana geldiği okul tarafından gerekli
araştırma/inceleme/soruşturma yapılır. Olayla ilgili tanzim edilen dosya, karar verilmek üzere
öğrencinin kayıtlı olduğu okula gönderilir.
(2) Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı
disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okula bildirilir. Olay, okul müdürlüğünce
araştırılarak/incelenerek/ soruşturularak sonuçlandırılır.
(3) Araştırma/inceleme/soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin
kurullarının işbirliği içerisinde yürütülür. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce,
olayın meydana geldiği okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi,
görüşlerine başvurmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına katılır ve
karar için oy kullanır. Ancak işletme yetkilisi oy kullanamaz.
(4) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin
araştırma/inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okula nakledilmesi durumunda, işlemi
başlatan okul, araştırma/inceleme/soruşturmayı tamamlar ve dosyayı yeni okuluna gönderir.
Yeni okulu aracılığıyla posta, e-Posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla tebligat yapılarak
öğrenciye ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz,
davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni okulu
tarafından gerçekleştirilir.
Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması
MADDE 166- (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir
öğretim yılı içerisinde tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ile İlgili Esaslar ve Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Uygulama ile ilgili esaslar
MADDE 167- (1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı
olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Araştırma/inceleme/soruşturmayı gerektiren ve
doğrudan okul yönetimine duyurulan veya bildirilen şikâyetler, yazılı olarak ilgililere
zamanında iletilir.
Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar
MADDE 168- (1) Disiplin cezaları takdir edilirken;
a) Öğrencinin 18 yaşına kadar çocuk olduğu,
b) Öğrencinin üstün yararı,
c) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Gizlilik ilkesi,
ç) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Sınıf rehber öğretmeni, gerektiğinde diğer öğretmenler
ve öğrenci velisinin görüşleri,
d) Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgiler,
e) Öğrencinin kişisel özellikleri ve psikolojik durumu,
f) Fiil ve davranışın hangi şartlar altında yapıldığı, öğrenciyi tahrik unsurlar,
g) Öğrencinin yaşı ve cinsiyeti,
ğ) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,
h) Öğrencinin daha önce ceza alıp almadığı,
hususları göz önünde bulundurulur.
(2) Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez.
(3) Öğrencinin daha önce ceza almamış olması, derslerinde başarılı olması ve
davranışlarının olumlu olması durumunda rehberlik servisinin görüşü de alınarak bir alt ceza
verilebilir.
(4) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan
öğrenciler, okul rehberlik servisinin veya Rehberlik ve Araştırma Merkezinin raporu ile okul
yönetiminin kararına bağlı olarak rehabilite edici uygulamalara tabi tutulur.
(5) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Özel eğitim ihtiyacı olan zihinsel yetersizliğe
sahip öğrencilerin disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiilleri gerçekleştirmesi
halinde disiplin cezası uygulanmaz. Bu tür davranışlarda bulunan öğrenciler için
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi gerekli tedbirleri alır. Ancak
görme, işitme ve ortopedik yetersizliği olan öğrencilere ise yetersizliği olmayan
öğrencilere uygulanan hükümler uygulanır.
Disiplin cezaları ile ilgili onay, itiraz ve tebliğ
MADDE 169- (1) Onay yetkisi okul müdüründe bulunanların dışındaki disiplin
cezalarının onaylanmasıyla itiraza ilişkin dosya ve yazılar millî eğitim müdürlükleri
aracılığıyla ilgili disiplin kurullarına gönderilir.
(2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlanan disiplin
cezalarından;
a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun
onayından sonra uygulanır.
(3) Cezalara itiraz; cezanın tebliğini izleyen beş iş günü içinde okul müdürü, 18 yaşını
tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından okul müdürlüğü kanalıyla yapılır. Okul
müdürlüğü, yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle
birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itirazı
değerlendirmeye yetkili disiplin kuruluna sevk etmek üzere gönderir.
a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezalarına itiraz ilçe öğrenci disiplin
kuruluca,
b) Okul değiştirme cezasına itiraz il öğrenci disiplin kurulunca,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasına itiraz üst disiplin kurulunca
değerlendirerek sonuçlandırır.
(4) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Kararı onayan kurul aynı karara yönelik itirazları
görüşemez, itirazlar bir üst kurulda görüşülerek karara bağlanır. İtiraz sonucu verilen karar
kesin olup yeniden itiraz edilemez.
(5) Bütün cezalar, velilere 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır.
Davranış puanının indirilmesi
MADDE 170- (1) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı 100’dür.
(2) Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından;
a) Kınama cezası için 10,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20,
c) Okul değiştirme cezası için 40,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80
puan indirilir.
Cezaların işlenmesi, silinmesi, puan iadesi ve dosyaların saklanması
MADDE 171- (1) Öğrencilerin aldıkları cezalar, e-Okul sistemine işlenir.
(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Ceza alan ve davranış puanı indirilmiş olan ancak
davranışları olumlu yönde değişen, iyi hâlleri görülen ve olumsuz davranışları tekrarlamayan
öğrencilerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca daha sonraki
dönemde/dönemlerde, son sınıf öğrencileri ise ders yılı sonunda değerlendirilir. Cezalarının
kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi öngörülen öğrenciler öğretmenler kuruluna
sunulur. Öğretmenler kurulunca cezası kaldırılan ve davranış puanı iade edilen öğrencilerin
yeni durumları e-Okul sistemine işlenir.
(3) Davranış puanı iade edilen ve disiplin cezası kaldırılan öğrencinin disiplin
durumuna ilişkin bilgi istendiğinde, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir.
(4) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve
araştırma/inceleme/soruşturma dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır.
(5) Ödül ve disiplin işlemlerine ait veriler; Bakanlığın ilgili birimlerince e-Okul
sistemi üzerinden alınır.
Cezaların uygulanması
MADDE 172- (1) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;
a) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okulun açık olduğu sürede bir günden beş güne kadar
okul binası, eklentileri ve işletmelerde yapılan her türlü eğitim ve öğretim etkinlikleri, sınav
ile staj çalışmalarına katılamazlar. Bu süre özürlü devamsızlıktan sayılır.
b) Pansiyonlu okullardaki yatılı öğrencilerin, pansiyonda kalmasına izin verilebilir.
Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek öğrencilerin pansiyonda
kalmalarına izin verilmez.
c) Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp katılmayacaklarına okul
yönetimince karar verilir.
(2) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler;
a) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Başvurdukları millî eğitim müdürlüklerince istekleri
de dikkate alınarak okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde
bulundurularak zamana bağlı olmaksızın uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin
devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği
yapılarak gerekli tedbirler alınır.
b) Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında
Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili
hükümlerine göre uygun okullara yapılır.
c) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler, ceza aldıkları
okula dönemezler,
ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi
eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışıp bir başka okula nakledilen öğrencilerden;
naklen geldiği okul tarafından okul değiştirme cezası verilenlere yeniden okul değişikliği
yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları cezayla ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi
içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz.
(3) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler;
a) Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz.
b) Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.
Ceza alan öğrencilerin sınavları
MADDE 173- (1) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da yönetim tedbiri
doğrultusunda okuldan geçici olarak uzaklaştırılan öğrencilerin, bu sürede katılamadıkları
sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır.
Zararın ödetilmesi
MADDE 174- (1) Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına
verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilerin velilerine ödettirilir.
(2) Zararın ödenmesinde zorluk çıkaran veliler hakkında, 27/9/2006 tarihli ve
2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
Tedbir kararı
MADDE 175- (1) Müdür, disiplin olaylarında öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci ödül
ve disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce veya sonra,
kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere on iş
gününü geçmemek kaydıyla millî eğitim müdürünü bilgilendirerek uygun göreceği süre kadar
geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlarla diğer
etkinliklere alınmazlar. Hakkında tedbir kararı verilen öğrencinin okuldan uzaklaştırıldığı süre
devamsızlıktan sayılmaz.
(2) Tedbir kararının alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde disiplin işlemine
başlanır ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevkinden itibaren en geç on iş günü içinde
durumu karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir kararı, kendiliğinden kalkmış sayılır.
Haklı ve zorlayıcı sebeplerin devamı hâlinde millî eğitim müdürünün onayına bağlı olarak
tedbir kararı, iki kez daha uzatılabilir.
(3) Yönetim tedbiri süresince disiplin işlemi sonuçlanmamışsa; öğrencinin okula
devam edip etmeyeceği, pansiyondan yararlanıp yararlanmayacağı hususu ayrıca mahalli
mülki idare amirinin onayıyla belirlenir.
(4) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak
üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok beş iş günü eğitim ve öğretime
kapatılması gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne teklif edebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Düzenlenecek Belgeler ve Bilgi Toplama
Kurullar
MADDE 176- (1) Ödül ve disipline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere;
a) Onur kurulu,
b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu,
c) İlçe öğrenci disiplin kurulu,
ç) İl öğrenci disiplin kurulu,
d) Öğrenci üst disiplin kurulu
oluşturulur.
Düzenlenecek belgeler
MADDE 177- (1) Disiplin olaylarıyla ilgili inceleme ve soruşturma dosyasında; yazılı
ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı veya safahatı, soruşturma ile ilgili diğer belgeler ve
ilgili disiplin kurul kararı bulunur. Kararlar;
a) EK-1 Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Kararı,
b) EK-2 İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Kararı,
c) EK-3 İl Öğrenci Disiplin Kurulu Kararı,
ç) EK-4 Üst Disiplin Kurulu Kararı
örneğine uygun olarak düzenlenir.
(2) Onaylanmak üzere ilgili kurullara gönderilecek dosyada, ilgili disiplin kurulu
kararıyla soruşturma ile ilgili diğer belge örnekleri bulunur. İtiraz üzerine gönderilen
dosyalara yukarıdaki belgelere ilaveten itiraza ilişkin yazı veya dilekçeyle tebellüğ belgesi
eklenir. Evrakın aslı okulda muhafaza edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Onur Genel Kurulu ve Onur Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
Onur genel kurulunun oluşturulması
MADDE 178- (1) Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve
okulun işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer
öğrenci, ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından
seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle
yeni temsilciler seçilir.
(2) Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda oluşturulan diğer öğrenci
kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer öğrenci kurullarında görev alan öğrenciler de
gerekli şartları taşımak kaydıyla onur genel kurulu üyeliğine seçilebilir.
Onur genel kurulunun görevleri
MADDE 179- (1) Onur genel kurulu;
a) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Her dönemde en az bir kez toplanır.
b) Onur kurulunu seçer.
c) Okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için
alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir.
Onur kurulu
MADDE 180- (1) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu
üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci başkanlığına,
bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer.
(2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son
sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur.
(3) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci, bu sınıfta şube
sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci başkan olur.
Üyelerde aranan nitelikler
MADDE 181- (1) Bir öğrencinin onur genel kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;
a) Okul disiplinine aykırı davranışlarının bulunmaması,
b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması,
c) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması
gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlarla disiplin cezası alan
öğrencilerin üyeliği düşer.
Onur kurulu başkanı
MADDE 182- (1) Onur kurulu başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu
üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. Öğretmenler kurulu, okul
öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi de
seçer.
Onur kurulunun görevleri
MADDE 183- (1) Onur kurulu;
a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeniyle ilgili olarak okul
müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşür, aldığı kararları okul
öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar.
b) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve
disiplin kuruluna öneride bulunur.
c) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları
önlemek amacıyla programlar hazırlayarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek
üzere okul müdürüne sunar.
ç) Öğrenci nöbet işleriyle sınıf başkanı ve yardımcılığı seçimine ilişkin esasların
belirlenmesinde okul yönetimi, sınıf öğretmeni, rehberlik servisiyle işbirliği yaparak
yürütülmesine katkı sağlar.
d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı
olmalarına katkıda bulunmak; sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan
yerlere gitmelerini önlemek için anne-baba, öğretmen, yönetici ve öğrenci kulübü
başkanlarıyla işbirliği yapar.
Onur kurulu kararlarının yazılması
MADDE 184- (1) Onur kurulunun aldığı kararlar, onur kurulu karar defterine yazılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kuruluşu
MADDE 185- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;
a) Müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı,
b) Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki
öğretmen,
c) Onur kurulu ikinci başkanı,
ç) Okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci velisinden
oluşturulur.
(2) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenlerle sözleşmeli ve
ücretli öğretmenler de okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna üye seçilebilir.
(3) Yapılan seçimde oyların eşit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu durumda da
eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak
eşitliği hâlinde kuraya başvurulur.
(4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevi, yeni kurul oluşuncaya kadar
devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz.
(5) Öğrenci mevcudunun fazlalığından dolayı ikili öğretim yapan okullarda sabahçı ve
öğlenciler için ayrı ayrı okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kurulabilir.
(6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kişisel olmayan
genel disiplin işlerinin görüşüldüğü toplantılarına; okulun rehberlik öğretmeni, onur kurulu
başkanıyla varsa okul doktoru da katılır. Ancak, oy kullanamazlar.
Yedek üyelik
MADDE 186- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre
asıl üyelerden sonra üç yedek üye seçilir. Ayrıca onur kurulu üyeleri ile okul-aile birliği
üyeleri arasından da birer yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü ya da
izinli bulunması hâlinde bu üyelik, sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.
Açık üyelik için seçim
MADDE 187- (1) Asıl ve yedek üyeliklerin boşalması nedeniyle okul öğrenci ödül ve
disiplin kurulunun kurulamaması hâlinde açık bulunan üyelikler için yeniden gizli oyla seçim
yapılır.
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı
MADDE 188- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür
başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında
müdürün görevlendireceği öğretmen üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık
yaptığı durumlarda yedek üye toplantıya katılır.
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevleri
MADDE 189- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;
a) Okulda düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar ve kararlar alır.
b) Öğrencilere kendini ifade edebilmesi, kendini geliştirebilmesi, onlara başarılı olma
duygusunu tattırması, onları teşvik edici faaliyetlere okulda daha çok yer verilmesi için
gerekli önerilerde bulunur.
c) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunları ortadan kaldırma
yollarını arar.
ç) Okul içinde ve dışında millî ve insani bakımdan erdem olarak kabul edilen iyi
davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin
ödüllendirilmesine karar verir.
d) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin psikososyal
durumuyla yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar; eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler;
bu amaçla okul rehberlik servisinden, sınıf rehber öğretmeniyle öğrenciyi tanıyan diğer
kişilerden yararlanır.
e) Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir öğrenci kamuoyu oluşturularak disipline
aykırı davranışta bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci
kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkânlarını araştırır.
f) Dönem başlarında toplanarak disiplin yönünden okulun genel durumunu gözden
geçirir ve alınması gereken tedbirler hakkında kişisel olmayan kararlar alarak okul yönetimine
tekliflerde bulunur.
g) Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirir
ve tekliflerde bulunur.
ğ) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenleriyle alınan
tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir rapor hâlinde okul
yönetimine bildirir.
h) Okul müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını inceler ve karara bağlar.
Toplantıya çağrı
MADDE 190- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu,
kurul başkanının yazılı çağrısıyla toplanır. Kurul başkanı, gerektiğinde görüşüne başvurulmak
üzere sınıf rehber öğretmeniyle okul rehberlik öğretmenini de toplantıya çağırabilir.
Toplantı ve karar alma
MADDE 191- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğuyla
toplanır ve oy çoğunluğuyla karar alır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurula iletilen
disiplin olaylarını görüşmek ve karara bağlamak zorundadır. Üyeler, çekimser oy kullanamaz,
üyelerin dışında toplantıya çağrılanlar da oy kullanamazlar.
(2) Okul müdürünce kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça, okul öğrenci ödül ve
disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıştan şikâyetçi
olan veya zarar gören üye kurula katılamaz. Kurula katılmayan üyenin yerine yedek üye
toplantıya çağrılır.
Kurula sevk
MADDE 192- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bir disiplin olayının meydana
geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik
servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik servisi,
davranışın yapıldığında öğrencinin kişilik ve sosyal durumuna ilişkin raporu okul müdürüne
verir. Okul müdürü raporun içeriğini dikkate alarak yönlendirmede bulunur ve gerekli
gördüğünde raporun içeriği hakkında okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanını
bilgilendirir.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Rehberlik servisi bulunmayan okullarda ise konu okul
müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilebilir.
Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezînden yardım alınır.
(3) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden itibaren en geç on
iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul
müdürünün onayıyla bu süre ancak bir kez uzatılabilir.
İfadelerin alınması ve delillerin toplanması
MADDE 193- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve
olayla ilgili tanıkların, önce okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı
ifadeleri alınır. Olay, sınıfta veya topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu
topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir
dosya düzenlenerek okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sunulur.
Kurula çağrılma ve savunma alınması
MADDE 194- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin
kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır ve sözlü savunmalar
tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır.
(2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, gerektiğinde disipline verilen veya tanık
olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere tekrar çağırır.
(3) Bu öğrenciler, çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak
zorundadır. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre
karar verilir.
İfade ve savunma vermek istemeyenler
MADDE 195- (1) İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde
gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. Bunlardan okul öğrenci ödül ve
disiplin kuruluna sevk edilenler hakkında bu Yönetmeliğin 194 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası uygulanır. Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı hâlde özürsüz olarak gelmeyenler
hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.
Kararların yazılması
MADDE 196- (1) Kararlar gerekçeli olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu karar
defterine yazılır veya ayrıca yazılarak bu deftere yapıştırılır. Kararlar (EK-1)’ e uygun şekilde
yazılır. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri
belirtilir ve karar bütün üyelerce imzalanır.
(2) Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler.
(3) Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp okul müdürüne sunulmasından sonra,
karar defterinin saklanmasından ve diğer yazışma işleminden kurul başkanı sorumludur.
Müdürün karara itirazı ve ilçe öğrenci disiplin kuruluna göndermesi
MADDE 197- (1) Müdür, kararı uygun bulmazsa bir defa daha görüşülmek üzere
dosyayı gerekçeleriyle birlikte kurula iade eder. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu
kararında ısrar ederse müdür görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara
bağlanmak üzere en geç beş iş günü içinde ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması veya karar verememesi
MADDE 198- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya
kurulduğu hâlde herhangi bir nedenle bir disiplin olayına bakmaktan çekinip karar veremediği
durumlarda müdür, görevlendireceği müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya bir
öğretmen tarafından hazırlanan ilk soruşturma dosyasına, görüşünü de ekleyerek karar
verilmek üzere ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
İlçe öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu
MADDE 199- (1) İlçe öğrenci disiplin kurulu, ilçe millî eğitim müdürü veya
görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil
edecek şekilde ilçedeki resmî ve özel ortaöğretim kurumu okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu
başkanlarının kendi aralarından seçecekleri birer üyeden oluşturulur. Bu kurulun sekretarya
işleri ilçe millî eğitim müdürlüğünce yapılır.
(2) Büyük şehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçesinde ise ilçe öğrenci disiplin
kurulu, millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube
müdürünün başkanlığında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda oluşturulur.
(3) Bir ortaöğretim okulu bulunan ilçelerde ilçe öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim
müdürü veya görevlendireceği biri başkan olmak üzere iki şube müdürü ile okul öğrenci ödül
ve disiplin kurulu başkanından; iki şube müdürünün bulunmaması durumunda ise ilçe millî
eğitim müdürünün başkanlığında şube müdürüyle okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu
başkanından oluşturulur.
(4) İlçe öğrenci disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul öğrenci ödül ve disiplin
kurulu başkanı, kendi okul öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına
katılır, ancak oy kullanamaz.
İlçe öğrenci disiplin kurulunun görevleri
MADDE 200- (1) İlçe öğrenci disiplin kurulu;
a) Onaylanmak üzere kendisine gelen okul değiştirme cezasına ait dosyaları geliş
tarihini izleyen on iş günü içinde karara bağlayarak daha önce verilmiş bulunan kararı,
gerekçelerini belirtmek şartıyla onaylar veya değiştirir.
b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya görev yapamadığı
durumlarda bu kurulun görevlerini yapar ve dosyaları, geliş tarihinden itibaren on iş günü
içinde karara bağlar.
c) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu tarafından verilen kınama ve okuldan kısa
süreli uzaklaştırma cezalarına karşı okul müdürü, 18 yaşını tamamlamış öğrenci veya öğrenci
velisi tarafından yapılan itirazları inceler.
ç) Kendisine gelen itiraza konu olan dosyaları geliş tarihini izleyen on iş günü içinde
karara bağlayarak itiraza konu kararı, gerekçelerini belirtmek şartıyla kaldırır, değiştirir veya
itirazı reddeder.
DOKUZUNCU BÖLÜM
İl Öğrenci Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
İl öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu
MADDE 201- (1) İl öğrenci disiplin kurulu; büyük şehir statüsündeki illerde il millî
eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı/şube müdürünün; diğer illerde ise
millî eğitim müdürünün başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek
şekilde, il merkezîndeki okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer müdürden
oluşturulur.
(2) İl öğrenci disiplin kurulu üyesi olan okul müdürü, kendi okul öğrencilerinin
durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.
İl öğrenci disiplin kurulunun görevleri
MADDE 202- (1) İl öğrenci disiplin kurulu;
a) Onaylanmak üzere kendisine gelen örgün eğitim dışına çıkarma cezasına ait
dosyaları geliş tarihini izleyen on iş günü içinde karara bağlayarak daha önce verilmiş
bulunan kararı, gerekçelerini belirtmek şartıyla değiştirir veya onaylar.
b) İlçe öğrenci disiplin kurulu tarafından verilen okul değiştirme cezasına karşı okul
müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, 18 yaşını tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi
tarafından yapılan itirazları inceler.
c) Kendisine gelen itiraza konu olan dosyaları geliş tarihini izleyen on iş günü içinde
karara bağlayarak itiraza konu kararı, gerekçelerini belirtmek şartıyla kaldırır, değiştirir veya
itirazı reddeder.
ç) Her dönem sonunda okullardaki disiplin durumunun genel bir değerlendirmesini
yapar, gelecek ders yıllarında disiplin olaylarının önlenmesi yönünde alacağı kararları
okullara ulaştırmak üzere ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirir.
ONUNCU BÖLÜM
Öğrenci Üst Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
Öğrenci üst disiplin kurulunun kuruluşu
MADDE 203- (1) Öğrenci üst disiplin kurulu, valinin veya görevlendireceği vali
yardımcısının başkanlığında;
a) İl millî eğitim müdürü,
b) İl hukuk işleri müdürü,
c) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) İl maarif müfettişleri başkanı,
ç) Resmî/özel genel ortaöğretim okulları ile resmî/özel mesleki ve teknik ortaöğretim
okullarından, valilikçe görevlendirilen birer müdürden
oluşturulur. Bu kurulun sekretarya işleri, il millî eğitim müdürlüğünce yapılır.
(2) Öğrenci üst disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul müdürü, kendi okulu
öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, kurulu bilgilendirir ancak
oy kullanamaz.
Öğrenci üst disiplin kurulunun görevleri
MADDE 204- (1) Öğrenci üst disiplin kurulu;
a) İl öğrenci disiplin kurulu tarafından verilen örgün eğitim dışına çıkarma cezasına
karşı il millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul müdürü, 18 yaşını tamamlamış
öğrenci veya öğrenci velisi tarafından yapılan itirazları inceler.
b) Kendisine gelen itiraza konu olan dosyaları geliş tarihini izleyen on iş günü içinde
karara bağlayarak daha önce verilmiş bulunan kararı kaldırır, değiştirir veya itirazı reddeder.
c) Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu düzeni yönünden zorunlu görülen
durumlarda vali tarafından getirilen teklifleri inceler ve karara bağlar.
ç) Her ders yılı sonunda toplanarak ildeki ortaöğretim kurumlarının bir yıllık disiplin
durumunu inceler ve önerileri de içeren bir rapor hazırlayarak valilik makamına sunar.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurullarının Çalışma Usulleri
Toplantıya çağrı
MADDE 205- (1) İlçe öğrenci disiplin kurulu, il öğrenci disiplin kurulu ve öğrenci üst
disiplin kurulu çalışmalarında aşağıdaki hususlara uyarlar;
a) Kurullar, başkanın çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve
kararlar oy çoğunluğuyla alınır. Oylama açık şekilde yapılır ve çekimser oy kullanılmaz.
Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
b) Toplantı gündeminin belirlenmesi, ilgililere duyurulması ve kurul çalışmalarının
düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.
Karar süresi ve usul işlemleri
MADDE 206- (1) Kurullar;
a) Disiplin dosyasının kurula intikalinden itibaren konuyu görüşmek üzere toplanır ve
en geç on gün içinde karar verir,
b) Dosyadaki eksiklikleri ilgililere tamamlattırır,
c) Gerektiğinde ilgililerden bilgi ister,
ç) Aldıkları kararları tutanak hâline getirir.
(2) Kararlar, verildiği tarihten itibaren en geç on iş günü içinde kuruldaki üyelerce
gerekçeli olarak oy birliği veya oy çoğunluğuyla alındığı belirtilerek ( EK-2), (EK-3) veya
(EK-4) ‘e uygun olarak yazılır; başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı görüşte olanlar,
nedenlerini de yazarak kararı imzalar.
ONBİRİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Rehberlik ve denetim
MADDE 207- (1) Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetim ile
ilgili iş ve işlemlerine yönelik rehberlik ve denetim faaliyetleri ilgili mevzuatı doğrultusunda
denetlemeye yetkili olan birimlerce yürütülür.
Kılık-kıyafet
MADDE 208- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Okullarda; 26/11/2012 tarihli ve
2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uyulur.
Öğretmen seçimi
MADDE 209- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Ortaöğretim kurumlarından; fen
liseleri, sosyal bilimler liseleri öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden
eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin seçimi ve atamaları ile diğer
okullara öğretmen atamaları 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
hükümlerine göre yapılır.
Ortaöğretim kurumlarının açılması-kapatılması ve ad verilmesi
MADDE 210- (1) Ortaöğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve ad verilmesine
ilişkin iş ve işlemler “Okul Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar” ile 2/4/1993 tarihli ve
21540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait
Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.
Resmî mühür
MADDE 211- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Resmî mühürle ilgili iş ve işlemler
8/8/1984 tarihli ve 84/8422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Mühür
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”
İşbirliği ve protokoller
MADDE 212- (1) Okullarda; öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin
hizmetiçi eğitimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, üretimin artırılması, seminer ve
projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi ve benzeri çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla
yükseköğretim kurumları, il müdürlükleri, belediyeler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları,
spor kulüpleri ile diğer resmî ve özel kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılarak her türlü
araç-gereç, öğretim elemanı ve diğer imkânlardan yararlanılması için gerekli tedbirler alınır.
Bununla ilgili çalışmalar için ilgili kurum, kuruluş ve diğer paydaşlarla protokol
düzenlenebilir.
Eğitim bölgesi müdürler kurulu çalışmaları
MADDE 213- (1) Eğitim bölgesi müdürler kurulunda; eğitim-öğretimle ilgili
ihtiyaçların giderilmesine, eğitim ortam ve imkânlarından ortaklaşa yararlanılmasına, eğitim
kalitesinin yükseltilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler
alınır.
Hizmetiçi eğitim
MADDE 214- (1) Okullarda yapılacak hizmetiçi eğitim etkinlikleri, 8/4/1995 tarihli
ve 22252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim
Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.
Okul aile birliği çalışmaları
MADDE 215- (1) Okullarda yapılacak okul aile birliği etkinlikleri 9/2/2012 tarihli ve
28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Burs, yatılılık ve sosyal yardımlar ile pansiyon hizmetleri
MADDE 216- (1) Burs, yatılılık ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemler İlköğretim
ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
hükümlerine göre pansiyon hizmetleriyle ilgili iş ve işlemler ise Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yarım yatılılık
MADDE 217- (1) Sınıf rehber öğretmenlerince ekonomik durumlarının yetersiz
olduğu belirlenen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla genel bütçeden karşılanan ödenekle
yarım yatılı kadrosundan öğle yemeği verilir.
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Kurumun yönetici, öğretmen ve diğer personeli,
isteyen öğrenciler, maarif müfettişleri, Bakanlıkça görevlendirilenlerle diğer eğitim
kurumlarından gelen öğretmen ve öğrenci grupları, günlük yarım yatılı öğrenci tabela ücretini
ödemek şartıyla öğle yemeğinden yararlanabilirler.
(3) Yemek ücretleri her ayın başında peşin alınır. Yemek ücreti vermiş olanlara,
yenilmeyen öğünler için paraları geri verilmez veya ertesi aya devredilmez. Ancak kurum, bir
hafta veya daha fazla süreyle tatil edilirse bu günlere ait alınan ücret bir sonraki ayın hesabına
aktarılır.
(4) Pansiyonu bulunan kurumlarda yarım yatılılık ödeneklerinden alınan malzeme,
pansiyon ambarına devredilir ve bir ambar defteri tutulur.
Okul güvenliği
MADDE 218- (1) Güvenli okul ortamının sağlanması için her türlü eğitim ve
rehberlik faaliyetlerine önem verilir. Öğrencilerin fizikî ve psikolojik şiddetten korunması için
iletişim araçlarıyla kamera ve alarm sistemlerinden de yararlanılarak gerekli tedbirler alınır.
Güvenliğin sağlanmasına yönelik personel görevlendirilir.
Arşiv
MADDE 219- (1) Kurumlarda kullanılan evrakın saklanmasında ve arşivle ilgili iş ve
işlemlerde 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Resmî yazışmalar
MADDE 220- (1) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Resmî yazışmalar, 2/2/2015 tarihli
ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Elektronik ortamdan yararlanma
MADDE 221- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerden elektronik ortamda
yapılabilir olanlar elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda arşivlenmesi mümkün
olmayan evrakın çıktıları alınır, onaylanır ve usulüne uygun olarak saklanır.
Sağlık sigorta ve prim işlemleri
MADDE 222- (1) Öğrencilerin sağlık sigorta ve prim işlemleri 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine
göre yürütülür.
Döner sermaye
MADDE 223- (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören
öğrencilerin, döner sermaye aracılığıyla alınan siparişler ve yapılan işler üzerinde fiilen
çalışarak mesleklerini daha iyi öğrenmelerine ve öğrendiklerini pekiştirmelerine, girişimcilik
bilinci kazanmalarına, okuldaki mevcut nitelikli insan gücü, makine potansiyeliyle atölye
kapasitesinin ekonomiye kazandırılmasına ve benzeri amaçların gerçekleştirilmesine katkı
sağlamak bakımından Bakanlıkça uygun bulunan ortaöğretim kurumlarının bünyesinde döner
sermaye işletmesi kurulur. Döner sermaye işletmelerinin idari, mali ve muhasebeyle ilgili iş
ve işlemleri, döner sermaye mevzuatına göre yürütülür.
(2) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Temrinlik ürün satışı; Mesleki ve teknik eğitim
okul ve kurumlarında yapılan uygulamalı eğitim sürecinde temrinlik malzemeden
üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirler, 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesine
göre Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle aşağıdaki Yönetmelikler
yürürlükten kaldırılmıştır:
a) 8/11/1989 tarihli ve 20336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ortaokul ve
Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelik,
b) 6/9/1998 tarihli ve 23455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği,
c) 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği,
ç) 5/11/1999 tarihli ve 23867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği,
d) 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik
Eğitim Yönetmeliği,
e) 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği,
f) 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,
g) 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,
ğ) 16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği,
h) 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
ı) 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği.
Uluslararası sözleşme ve kurallara göre eğitim yapılan alan/dallar (Değ:
13/09/2014-29118 RG)
EK MADDE 1- Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından uluslararası sözleşme
ve kurallara göre belgelendirme ve lisanslama gerektiren alan/dallarda ölçme ve
değerlendirme, devam-devamsızlık ve benzeri hususlarda özel düzenleme hükümleri
uygulanır. Ancak özel düzenleme hükümlerine göre başarılı olamayan öğrenciler için bu
Yönetmelikteki diğer hükümler uygulanır.
(2) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Bu madde kapsamındaki programlarda öngörülen
pratik uygulamaları yaptırabilecek yeterliklere sahip öğretmen bulunmadığı durumlarda,
öğretmen norm kadrosu ile ilişkilendirilmeksizin bu Yönetmeliğin 93 üncü maddesi
kapsamında usta öğretici görevlendirilebilir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Europass sertifika eki, Bakanlık ve Mesleki Yeterlilik
Kurumunun işbirliğinde hazırlanıp uygulamaya konulduğu tarihten itibaren düzenlenmeye
başlanır.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin 225’nci maddesinin birinci fıkrasının (d)
bendi ile yürürlükten kaldırılan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin mesleki eğitim
merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve turizm eğitim merkezlerinin işleyişi ile yaygın eğitim
uygulamalarına dair hükümleri, bunlara ilişkin Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar
yürürlükte kalır.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce merkezi yerleştirmede
kullanılan puana göre yerleşen öğrencilerin nakillerinde yerleştirilmelerinde kullanılan puan
ve yılı esas alınır.
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Anadolu liselerinde, Anadolu
imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, çok programlı Anadolu liseleri
ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde öğrenci sayısının fazla, derslik sayısının yetersiz
olduğu durumlarda, öğrenci kontenjanı veya bir şubedeki öğrenci sayısı en fazla 4 yıl için
Bakanlıkça artırılabilir. Sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu sayıya dâhil edilmez.
Nakil ve geçişler ile diğer uygulamalar
GEÇİCİ MADDE 5- (1) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) 2013-2014 öğretim yılı itibariyle
Anadolu öğretmen liseleri, meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu
sağlık meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri, çok programlı liseler, mesleki ve teknik eğitim
merkezleri, genel liseler ile imam hatip liselerinde öğrenim gören ve öğrenim hakkı bulunan
öğrencilerin hakları mezun oluncaya kadar korunur. Bu durumdaki öğrencilerden bir okulda
aynı sınıf seviyesindeki öğrenci sayısının 10 öğrenciden az olması halinde farklı okullardaki
öğrenciler millî eğitim müdürlüklerince bir okulda birleştirilir. Birleştirmenin yapılamaması
durumunda bu öğrencilerin nakil ve geçişleri, şartlarını taşıdıkları diğer okullara yapılabilir.
Ancak, Anadolu sağlık meslek liselerinde bir şubedeki öğrenci sayısı 30’u geçemez. Bu
okullar arasındaki nakiller ise yerleştirme sonucu oluşan puan dikkate alınarak sınıf düzeyinde
niteliği düşürmeyecek şekilde başvuranlar arasından puan üstünlüğüne göre yapılır.
(2) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumları dışındaki okullara nakil ve geçişler;
a) Okulların kendi türleri arasında her sınıf seviyesinde,
b) Okulların kendi türleri dışındaki diğer okullardan bu okullara 10 uncu sınıfın
sonuna kadar
Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.
(3) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim
programı uygulayan okullara nakil ve geçişler;
a) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak
kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11
inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek, birinci dönem sonuna kadar,
(b) Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu
sınıfta birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden
yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak
Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.
(4) Düzenlenen telafi eğitimi sonunda öğrencilerin, geçer puan alamadıkları derslerden
sorumlu olarak 11 inci sınıfa geçişlerine ve dal seçmelerine imkân sağlanır. Mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarının farklı alanlarında öğrenim gören öğrenciler de 10 uncu sınıf
sonunda alanlarını değiştirmek istediklerinde aynı hükümler uygulanır. Telafi eğitiminin
yapılabilmesi için en az 10 öğrencinin başvuruda bulunması gerekir.
(5) Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden örgün ortaöğretim
kurumlarının ara sınıflarına nakil ve geçişler;
a) 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık
Öğretim Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibariyle örgün
ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş
itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma
hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler,
ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde sınavsız öğrenci
alan okulların ilgili sınıflarına nakil ve geçiş yapabilirler.
b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim
liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders
çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla
değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak
kredilendirilir. Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır.
(6) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Yürürlükten kaldırılmıştır.
(7) Anadolu sağlık meslek liseleri öğrencilerinin programları gereği yapmaları gereken
yaz uygulamaları, programlarında belirtilen süreye ve staj esaslarına göre yürütülür.
(8) Özel ortaöğretim kurumlarından sınavsız öğrenci alan resmî ortaöğretim
kurumlarına nakil ve geçişler, program uyumuna ve nakil şartlarına göre yapılır.
(9) Sınavsız öğrenci alan örgün ortaöğretim kurumlarına akşam lisesinden nakil ve
geçiş yapılmaz.
Yürürlük
MADDE 226- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 227- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
EK-1
OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ
Karar No :
Karar Tarihi :
Öğrencinin :
Adı Soyadı :
Doğum Tarihi :
Sınıfı, alanı/dalı ve okul numarası :
Paralı veya parasız yatılı ya da gündüzlü olduğu :
Başarı durumu :
Sağlık durumu :
Ailesinin ekonomik durumu :
Ailesi ile birlikte oturup oturmadığı :
Anne-babasının sağ olup olmadığı :
Anne-babasının öz olup olmadığı :
Ailesinin yanında okuyup okumadığı :
Büyüyüp yetiştiği çevre :
Ailesinin oturduğu yer ve çevresi :
Şimdiye kadar aldığı cezalar ve genel durumu :
Cezayı gerektiren davranışının yapıldığı yer ve tarih :
Cezayı gerektiren davranışının çeşidi :
Cezayı gerektiren davranışının nedeni :
Olayla ilgili olarak; :
a) Cezalandırılan öğrencinin ifadesinin özeti :
b) Tanıkların ifadesinin özeti :
c) Varsa cezayı gerektiren davranışının tespitine
yarayan diğer deliller :
Cezayı hafifleten veya şiddetlendiren nedenler :
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kanaati :
Verilen cezanın çeşidi ve dayandığı yönetmelik maddesi :
OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARARI

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu Başkanı Üye Üye Üye Üye
UYGUNDUR
Mühür ve imza
Okul Müdürü
EK-2
İLÇE ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ
Karar no :
Karar tarihi :
Öğrencinin
Adı soyadı :
Doğum tarihi :
Okulu :
Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası :
İLÇE ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARARI
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Başkanı Üye Üye Üye
Açıklama: Kurulun, şube müdürünün başkanlığında oluşturulması hâlinde kararı ilçe
millî eğitim müdürü onar.
EK-3
İL ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ
Karar no :
Karar tarihi :
Öğrencinin
Adı soyadı :
Doğum tarihi :
Okulu :
İlçesi :
Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası:
İL ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU KARARI
İl Öğrenci Disiplin Kurulu Başkanı Üye Üye Üye
Açıklama: Kurulun, millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün
başkanlığında oluşturulması hâlinde kararı millî eğitim müdürü onar.
EK-4
ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ
Karar no :
Karar tarihi :
Öğrencinin
Adı soyadı :
Doğum tarihi :
Okulu :
İlçesi :
Sınıfı, alan/dalı ve okul numarası:
ÖĞRENCİ ÜST DİSİPLİN KURULUNUN KARARI
Öğrenci Üst Disiplin Kurulu Başkanı Üye Üye Üye
Açıklama: Kurulun, vali yardımcısı başkanlığında oluşturulması hâlinde kararı vali
onar.

hosteslik kursu eryaman diş lida